[ลับมาก!] แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร เตรียมสอบ ปี 2561 รวมแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ (พร้อมเฉลย)
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ลับมาก!] แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร เตรียมสอบ ปี 2561 รวมแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ (พร้อมเฉลย)
อัพเดทเพิ่มเติมสำหรับตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบในปี 2561 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ รวมความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ. 2551-2562 และยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2561 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ [ชุดที่1]…

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศ
ข้อที่ 1. กิจการบินของไทยเริ่มต้นในรัชสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด ?
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)
ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อที่ 2. บุคคลในข้อใดที่กองทัพอากาศได้ยกย่องให้เป็น “บุพการีของกองทัพอากาศ” ?
ก. พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ
ข. นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์
ค. นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. กรมทหารอากาศได้ยกฐานะเป็น “กองทัพอากาศ” ในปีใด ?
ก. ในปี พ.ศ. 2464
ข. ในปี พ.ศ. 2474 ค
. ในปี พ.ศ. 2480
ง. ในปี พ.ศ. 2484

ข้อที่ 4. “วันกองทัพอากาศ” ตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกปี ?
ก. วันที่ 9 เมษายน ของทุกปี
ข. วันที่ 10 เมษายน ของทุกปี
ค. วันที่ 11 เมษายน ของทุกปี
ง. วันที่ 12 เมษายน ของทุกปี

ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ. 2551-2562
ข้อที่ 5. ปัจจัยสําคัญที่เป็นที่มาของการกําหนดยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ คือ ?
ก. ผลประโยชน์แห่งชาติ
ข. ผลประโยชน์ของประชาชน
ค. ผลประโยชน์ของรัฐบาล
ง. ผลประโยชน์ของพระมหากษัตริย์

ข้อที่ 6. ข้อใดคือผลประโยชน์แห่งชาติซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติได้กําหนดไว้เป็นเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ นี้ ?
ก. การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอํานาจรัฐ
ข. การดํารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืน ของสถาบันหลักของชาติ
ค. ความปลอดภัย ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ข้อใดคือหน้าที่ภายใต้วิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศสู่การเป็นผู้นํา/องค์การนํา ตามยุทธศาสตร์กองทัพ อากาศ พ.ศ. 2551-2562 ?
ก. เป็นหลักด้านกําลังทางอากาศของประเทศ ตอบสนอง ต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วมีขนาดกะทัดรัด ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
ข. เป็นสถาบันแห่งองค์ความรู้ของกําลังทางอากาศที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ค. เป็นสถาบันที่มุงพัฒนากําลังรบให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 8. การพัฒนาแผนที่ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศอยู่บนพื้นฐานของ………….?
ก. วิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศ
ข. พันธกิจของกองทัพอากาศ
ค. กรอบภารกิจของกองทัพอากาศ
ง. จุดมุ่งหมายของกองทัพอากาศ

ข้อที่ 9. ภารกิจที่สําคัญยิ่งของทหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกองทัพอากาศคือ ?
ก. การเสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ
ข. การรักษาความมั่นคงของรัฐ
ค. การพัฒนากองกําลังให้ยื่งใหญ่ทัดเทียมนานาชาติ
ง. การพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย

ข้อที่ 10. ข้อใดคือเป้าหมายยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ ?
ก. รัฐบาล/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข
ข. ชนชั้นสูง/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข
ค. พระภิกษุ/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข
ง. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข

อ่านแนวข้อสอบเก่ากองทัพอากาศ >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights