[ลับมาก!] แนวข้อสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 เตรียมสอบตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.) ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ลับมาก!] แนวข้อสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 เตรียมสอบตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.) ปี 2562
เตรียมสอบกรมการพัฒนาชุมชน ในตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 1 (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) กว่า 200 อัตรา มีเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับแนวข้อสอบทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาชุมชน บทสรุปผลกระทบทางสังคม ความรู้เกี่ยวกับลักษณะชุมชนที่เข้มแข็ง ชุมชนที่อ่อนแอ แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ของอาสาพัฒนา (อสพ.) ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย การลงโทษและโทษทางวินัย ของอาสาพัฒนา (อสพ.) ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ การกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ของอาสาพัฒนา (อสพ.) แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน ความรู้เกี่ยวกับประวัติ ผู้บริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ การแบ่งส่วนราชการ และโครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน ความรู้เกี่ยวกับภารกิจความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน และแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.) กับกรมการพัฒนาชุมชน ในปี 2562 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดจัดเป็นภารกิจความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน ?
ก. จัดทำและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับประเมินความก้าวหน้าและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน
ข. พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน
ค. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงใด ?
ก. กระทรวมหาดไทย
ข. กระทรวการท่องเทียวและกีฬา
ค. กระทรวงกลาโหม
ง. กระทรวงสาธารณสุข

ข้อที่ 3. “สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ” จัดเป็น…………ของกรมการพัฒนาชุมชน ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์
ง. หน้าที่

ข้อที่ 4. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชน ?
ก. ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
ข. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
ค. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
ง. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

ข้อที่ 5. ข้อใดคือประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน ?
ก. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ
ข. ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
ค. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ง. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547
ข้อที่ 1. ในหมู่บ้านหนึ่งต้องมีอาสาพัฒนาชุมชนไม่น้อยกว่ากี่คน ?
ก. สองคน
ข. สามคน
ค. สี่คน
ง. ห้าคน

ข้อที่ 2. อาสาพัฒนาชุมชนต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด ?
ก. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
ข. เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ค. เป็นข้าราชการประจํา พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ง. มีภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู่เป็นประจําในหมู่บ้านนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน

ข้อที่ 3. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่ประสานงานการคัดเลือกผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน ?
ก. กํานัน
ข. ผู้ใหญ่บ้าน
ค. พัฒนากร
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อที่ 4. ในกรณีที่ อช. หรือ ผู้นํา อช. พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ต้องมีวาระการปฏิบัติงานเหลืออยู่กี่วัน ถึงต้องดําเนินการคัดเลือกขึ้นใหม่แทนคนเก่า ?
ก. สามสิบวัน
ข. หกสิบวัน
ค. เก้าสิบวัน
ง. ร้อยยี่สิบวัน

ข้อที่ 5. อาสาพัฒนาชุมชนมีหน้าที่ปฏิบัติงานในหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกตามข้อใด ?
ก. ช่วยเหลือ สนับสนุน การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาองค์กร
ข. เป็นผู้ประสานงานระหว่างองค์กรกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือเอกชนอื่นๆ
ค. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่เวทีประชาคม คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตําบลหรือทางราชการมอบหมาย
ง. กระตุ้นให้องค์กรรู้สภาพปัญหาและสามารถวางแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้เอง

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2562 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,