(((ลับมาก!))) แนวข้อสอบ สตง. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี รวมข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-07-22 at 4.52.17 PM(((ลับมาก!))) แนวข้อสอบ สตง. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี รวมข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2559
อัพเดทล่าสุดกับตัวอย่างแนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมแนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) และตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับประวัติการตรวจเงินแผ่นดินไทย อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) และความรู้เกี่ยวกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2560) นอกจากนี้ยังแถมท้ายด้วยแนวข้อสอบอื่นๆ ตามลิ้งด้านล่างคะ..

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นองค์กรตรวจสอบอิสระ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการตามข้อใด ?
ก. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ข. คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
ค. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องจัดทำรายงานผลปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อ……….?
ก. สภาผู้แทนราษฎร
ข. วุฒิสภา
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ?
ก. ให้คำปรึกษาแก่ประธานรัฐสภาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ คตง.
ข. กำหนดมาตฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ สำหรับหน่วยรับตรวจ
ค. ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจสอบผลการดำเนินงาน
ง. เป็นองค์กรชี้ขาดสูงสุดในกระบวนการทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง

ข้อที่ 4. คณะกรรมการตามข้อใดมีอำนาจหน้าที่พิจารณาและกำหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องต้น แก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยรับตรวจที่ฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ?
ก. คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
ข. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)
ค. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ง. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ?
ก. เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ สตง.
ข. ออกคำสั่งหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สตง.
ค. ให้คำปรึกษา ความเห็น หรือข้อมูลแก่ คณะรัฐมนตรี
ง. รายงานผลการตรวจสอบต่อ คตง. และคณะกรรมการวินัยฯ

ข้อที่ 6. ข้อใดคืออำนาจตรวจสอบการเงินแผ่นดินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ?
ก. ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน รวมทั้งตรวจสอบผลการดำเนินงาน
ข. ตรวจสอบรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีและงบแสดงฐานะการเงินแผ่นดิน
ค. ตรวจสอบการจัดเก็บและการประเมินภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
ง. ถูกทุกข้อ

ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561)
ข้อที่ 7. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) จัดทำขึ้นจากการระดมความคิดเห็น และการบูรณาการแนวความคิดของบุคคลตามข้อใด ?
ก. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง

ข้อที่ 8. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ (Vision) ของแผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) ?
ก. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการตรวจเงินแผ่นดินอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ข. ส่งเสริมและผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้จ่ายเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ค. องค์กรธรรมาภิบาลชั้นนำด้านการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
ง. สัตย์ซื่อ มืออาชีพ รับผิดชอบ

ข้อที่ 9. “สัตย์ซื่อ มืออาชีพ รับผิดชอบ” เป็น……………..ของแผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) ?
ก. วิสัยทัศน์ (Vision)
ข. พันธกิจ (Mission)
ค. ค่านิยมร่วม (Core Value)
ง. ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

ข้อที่ 10. การพัฒนาระบบและกลไกการตรวจเงินแผ่นดินและเสริมสร้างวินัยทางงบประมาณและการคลัง คือยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ของแผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ?
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 4

อ่านแนวข้อสอบสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2559 ทุกตำแหน่ง เพิ่มเติม >>>>>

ตัวอย่างแนวข้อสอบสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2559 ทุกตำแหน่ง เพิ่มเติม

* เฉลยของแนวข้อสอบสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2559 ทุกตำแหน่ง จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , ,