[ลับสุดยอด] แนวข้อสอบกรมการปกครอง 2018 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง พร้อมเฉลย รวมแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง 2018
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ลับสุดยอด] แนวข้อสอบกรมการปกครอง 2018 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง พร้อมเฉลย รวมแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง 2018
สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาตัวอย่างแนวข้อสอบกรมการปกครอง เตรียมสอบในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ในปี 2018 วันนี้ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ดอทคอม มีตัวอย่างแนวข้อสอบในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง มาอัพเดทกันคะ โดยตัวอย่างแนวข้อสอบมีเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับแนวข้อสอบพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457 และแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 นอกจากนี้ยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบ ในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการเงินและบัญชี และนายช่างไฟฟ้า…

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. การจัดตั้งหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ต้องสอดคล้องกับข้อใด ?
ก. ถ้าเป็นที่มีคนอยู่รวมกันมากถึงจำนวนบ้านน้อย ให้ถือเอาจำนวนคนเป็นสำคัญประมาณราว 200 คนเป็นหมู่บ้านหนึ่ง
ข. ถ้าเป็นที่ผู้คนตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลกัน ถึงจำนวนคนน้อยถ้าและจำนวนบ้านไม่ต่ำกว่า 5 บ้านแล้ว จะจัดเป็นหมู่บ้านหนึ่งก็ได้
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457 ได้กำหนดให้มีผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหมู่บ้านละสองคน หากหมู่บ้านใดต้องการมีมากกว่าสองคน ให้ขออนุมัติจากกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงพลังงาน
ข. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ค. กระทรวงการต่างประเทศ
ง. กระทรวงมหาดไทย

ข้อที่ 3. ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่อยู่ในลักษณะต้องห้ามตามข้อใด ?
ก. อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันรับเลือก
ข. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำ และมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีจนถึงวันเลือกและเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน
ค. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ตามมาตราที่ 13 ในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านต้องให้บุคคลตามข้อใดเป็นประธาน ?
ก. ให้กรมการอำเภอเป็นประธานพร้อมด้วยกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้นอย่างน้อยหนึ่งคน
ข. ให้ปลัดกรมการอำเภอเป็นประธานพร้อมด้วยกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้นอย่างน้อยหนึ่งคน
ค. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยกรมการอำเภอและปลัดกรมการอำเภออย่างน้อยหนึ่งคน
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 5. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบจะอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี ?
ก. คราวละ 3 ปี
ข. คราวละ 4 ปี
ค. คราวละ 5 ปี
ง. คราวละ 10 ปี

ข้อที่ 6. หากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านใดว่างลงให้คัดเลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นใหม่ภายในกี่วัน ?
ก. ภายในกำหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบการว่างลง
ข. ภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้ทราบการว่างลง
ค. ภายในกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้ทราบการว่างลง
ง. ภายในกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้ทราบการว่างลง

ข้อที่ 7. หากผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตำแหน่งให้บุคคลตามข้อใดมีอำนาจหน้าที่เรียกหมายตั้ง และสำมะโนครัวของผู้ใหญ่บ้านนั้นนำมาเก็บรักษาไว้ ?
ก. กำนัน
ข. ปลัดอำเภอ
ค. นายอำเภอ
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อที่ 8. หากผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถทำงานได้ ให้บุคคลตามข้อใดทำหน้าที่แทน ?
ก. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง
ข. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
ค. กำนัน
ง. ปลัดอำเภอ

ข้อที่ 9. ตามพระราชบัญญัตินี้ผู้ใหญ่บ้าน ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ทำการอบรมสั่งสอน หรือชี้แจงข้อราชการแก่ราษฎรในการนี้ให้เรียกราษฎรมาประชุมได้ตามครั้งคราวที่สมควร
ข. บำรุงและส่งเสริมการอาชีพของราษฎรในทางเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม
ค. ตรวจตราและรักษาประโยชน์ในการอาชีพของราษฎรชาวต่างประเทศ
ง. จัดการป้องกันโรคติดต่อ หรือโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นในหมู่บ้าน เพื่อมิให้ติดต่อลุกลามมากไป

ข้อที่ 10. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. เสนอข้อแนะนำและให้คำปรึกษาต่อผู้ใหญ่บ้านในกิจการที่ผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจหน้าที่
ข. ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน
ค. ถ้ามีคนจรเข้ามาในหมู่บ้านและสงสัยว่าไม่ได้มาโดยสุจริตให้นำตัวส่งผู้ใหญ่บ้าน
ง. เมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในหมู่บ้าน ต้องระงับเหตุ ปราบปรามติดตามจับผู้ร้ายโดยเต็มกำลัง

อ่านแนวข้อสอบกรมการปกครอง เตรียมสอบปี 2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมการปกครอง ปี 2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการปกครอง ปี 2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการปกครอง ปี 2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการปกครอง ปี 2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,