[ลับสุดยอด] แนวข้อสอบกรมการปกครอง 2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง พร้อมเฉลย รวมตัวอย่างแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ลับสุดยอด] แนวข้อสอบกรมการปกครอง 2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง พร้อมเฉลย รวมตัวอย่างแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง 2561
รวมตัวอย่างแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปกครอง เตรียมสอบกรมการปกครองในปี 2561 วันนี้ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ ดอทคอม เลยจัดชุดใหญ่แนวข้อสอบกรมการปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง รวมความรู้ต่างๆ ที่ต้องใช้สอบ อาทิแนวข้อสอบพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457 และแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 นอกจากนี้ยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบ ในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการเงินและบัญชี และนายช่างไฟฟ้า…

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดคือหน้าที่ของนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนอําเภอ ?
ก. มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทั่วราชอาณาจักร
ข. มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตกรุงเทพมหานคร
ค. มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตจังหวัด
ง. มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตอําเภอ

ข้อที่ 2. ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่าการดําเนินการแจ้งเพื่อดําเนินการจัดทําหลักฐานทะเบียนต่าง ๆ ตามพระ ราชบัญญัตินี้ ได้ดําเนินการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้นายทะเบียนมีอํานาจตามข้อใด ?
ก. ไม่รับแจ้ง
ข. จําหน่ายรายการทะเบียน
ค. เพิกถอนหลักฐานทะเบียน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. การจัดเก็บข้อมูลของบุคคลตามมาตรา 12 ต้องจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามข้อใด ?
ก. ข้อมูลวันเดือนปีเกิด ภูมิลําเนา
ข. ข้อมูลประวัติอาชญากรรม
ค. ข้อมูลการชําระหรือไม่ชําระภาษีอากร
ง. ข้อมูลรายได้

ข้อที่ 4. เมื่อมีคนเกิดในบ้านเจ้าบ้านต้องดําเนินการแจ้งบุคคลตามข้อใด ?
ก. ผู้ใหญ่บ้านผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่คนเกิดในบ้าน
ข. นายอําเภอผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่คนเกิดในบ้าน
ค. ปลัดอําเภอผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่คนเกิดในบ้าน
ง. นายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่คนเกิดในบ้าน

ข้อที่ 5. การเก็บ ฝัง เผา ทําลาย หรือย้ายศพไปจากสถานที่หรือบ้านที่มีการตายต้องได้รับอนุญาติจากบุคคลตามข้อใด​ ?
ก. ผู้ใหญ่บ้าน
ข. ตํารวจ
ค. นายอําเภอ
ง. นายทะเบียนผู้รับแจ้ง

ข้อที่ 6. ปลัดเมืองพัทยาเป็นนายทะเบียนตามข้อใด ?
ก. นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนท้องถิ่น
ข. นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนอําเภอ
ค. นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนจังหวัด
ง. เป็นนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลาง

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง [ชุดที่ 1]

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ปัจจุบันกรมการปกครองอยู่สังกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงกลาโหม
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงการคลัง
ง. กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อที่ 2. ข้อใดจัดเป็นอํานาจและหน้าที่ ของกรมการปกครอง ?
ก. เสนอแนะนโยบายและจัดทําแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายใน
ข. ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในหน้าที่พนักงานฝ่าย ปกครอง และอํานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
ค. สนับสนุน ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งทุกระดับ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อท่ี 3. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมการปกครอง ?
ก. เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มุ่งบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อบําบัดทุกข์ บํารุงสุขให้แก่ประชาชน
ข. เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุน ให้จังหวัดสามารถบริหารงานแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิผลเสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่
ค. เป็นองค์กร บําบัดทุกข์ บํารุงสุขให้แก่ประชาชน สร้างโอกาสให้ประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
ง. เป็นองค์กรธรรมาภิบาล บริหารงานแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิผลเสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่

ข้อที่ 4. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง มีความมุ่งหมายตามข้อใด ?
ก. เพื่อกําหนดให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของกรมการปกครองพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการประพฤติปฏิบัติ ในฐานะข้าราชการกรมการปกครอง
ข. เพื่อกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติตามจรรยาให้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของข้าราชการกรมการปกครอง พึงมีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจ ในฐานะข้าราชการกรมการปกครอง และประพฤติปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
ค. เพื่อกําหนดให้ข้าราชการกรมการปกครองพึงรักษาชื่อเสียง เกียรติยศ ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ
ของการเป็นข้าราชการกรมการปกครอง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. การมีจิตสํานึกในความเป็นข้าราชการฝ่ายปกครอง เสียสละ รับผิดชอบต่อสังคม รักษาประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน จัดอยู่ในจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง ตามข้อใด ?
ก. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ข. ยึดมั่นในอุดมการณ์นักปกครองและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง
ค. มีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
ง. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

ข้อท่ี 6. ข้อใดให้ความหมายของ “ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง” ได้ชัดเจนท่ีสุด ?
ก. ข้อควรประพฤติปฏิบัติตนในส่ิงท่ีถูกต้องที่ข้าราชการกรมการปกครองยึดถือเป็นข้อปฏิบัติในการปฏบัติงาน
ข. การแสดงออกซึ่งพฤตกรรมการทํางานไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก ของข้าราชการกรมการปกครอง
ค. ส่ิงที่ข้าราชการกรมการปกครอง ไม่ควรยึดถือปฏิบัติ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

อ่านแนวข้อสอบกรมการปกครอง เตรียมสอบปี 2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมการปกครอง ปี 2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการปกครอง ปี 2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการปกครอง ปี 2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการปกครอง ปี 2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,