((ลับสุดยอด!!)) แนวข้อสอบธนาคารออมสิน พร้อมเฉลย 2556 แนวข้อสอบ พรบ.ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 (ชุดที่ 2) ข้อสอบธนาคารออมสิน พร้อมเฉลย 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

((ลับสุดยอด!!)) แนวข้อสอบธนาคารออมสิน พร้อมเฉลย 2556 แนวข้อสอบ พรบ.ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 (ชุดที่ 2) ข้อสอบธนาคารออมสิน พร้อมเฉลย 2556
วันนี้กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารออมสิน พร้อมเฉลย 2556 ตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 (ชุดที่ 2) ซึ่งหลังจากที่ทางเว็บไซต์ได้อัพเดทเพิ่มเติมไปแล้วในชุดที่ 1 วันนี้กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมในชุดที่ 2 พร้อมด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารออมสิน พร้อมเฉลย ในวิชาต่างๆ อาทิแบบทดสอบภาษาอังกฤษ (English Test) แบบทดสอบวัดลักษณนิสัย (Psychometric Test) และ แบบทดสอบอื่นๆที่ต้องใช้สอบคะ….

แนวข้อสอบธนาคารออมสิน

แนวข้อสอบธนาคารออมสิน

((ลับสุดยอด!!)) แนวข้อสอบธนาคารออมสิน พร้อมเฉลย 2556 แนวข้อสอบ พรบ.ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 (ชุดที่ 2) ข้อสอบธนาคารออมสิน พร้อมเฉลย 2556

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 (ชุดที่ 2)
ข้อที่ 11. ตามมาตราที่ 19 รายได้ที่ได้มาในปีหนึ่ง ๆ ให้ธนาคารออมสินจ่ายเป็นรายจ่ายในการดำเนินงานตามข้อใด
ก. จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
ข. จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการธนาคารออมสินภายในวงเงินที่รัฐมนตรีเห็นชอบ
ค. จ่ายเป็นเงินอื่นใดที่ต้องจ่ายตามข้อผูกพัน
ง. ถุกทุกข้อ

ข้อที่ 12. ในกรณีที่ผู้ฝากตาย และผู้ฝากไม่มีผู้จัดการมรดกธนาคารออมสินต้องจัดการอย่างไร
ก. ให้ธนาคารออมสินตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของพินัยกรรม โดยปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดแล้วให้จ่ายเงินไปตามหนังสือแจ้งความของผู้จัดการมรดกนั้น
ข. ธนาคารออมสินจะจ่ายคืนจำนวนเงินที่ผู้ตายได้ฝากไว้ให้แก่ผู้ซึ่งอ้างและพิสูจน์ความเป็นทายาทโดยธรรมตามลำดับที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ธนาคารออมสินให้จัดหาผู้ค้ำประกันด้วยก็ได้
ค. ธนาคารออมสินจะจ่ายคืนเงินฝากดังกล่าวตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดเท่านั้น
ง. ธนาคารออมสินต้องจ่ายเงินไปตามหนังสือแจ้งความของผู้จัดการมรดกนั้น

ข้อที่ 13. ในกรณีที่ผู้ฝากตาย และมีข้อพิพาทเกี่ยวกับเงินที่ผู้ตายได้ฝากไว้ธนาคารออมสินต้องจัดการอย่างไร
ก. ให้ธนาคารออมสินตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของพินัยกรรม โดยปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดแล้วให้จ่ายเงินไปตามหนังสือแจ้งความของผู้จัดการมรดกนั้น
ข. ธนาคารออมสินจะจ่ายคืนจำนวนเงินที่ผู้ตายได้ฝากไว้ให้แก่ผู้ซึ่งอ้างและพิสูจน์ความเป็นทายาทโดยธรรมตามลำดับที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ธนาคารออมสินให้จัดหาผู้ค้ำประกันด้วยก็ได้
ค. ธนาคารออมสินจะจ่ายคืนเงินฝากดังกล่าวตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดเท่านั้น
ง. ธนาคารออมสินต้องจ่ายเงินไปตามหนังสือแจ้งความของผู้จัดการมรดกนั้น

ข้อที่ 14. ในกรณีที่ผู้ฝากตาย และได้มีการตั้งผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล ธนาคารออมสินต้องจัดการอย่างไร
ก. ให้ธนาคารออมสินตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของพินัยกรรม โดยปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดแล้วให้จ่ายเงินไปตามหนังสือแจ้งความของผู้จัดการมรดกนั้น
ข. ธนาคารออมสินจะจ่ายคืนจำนวนเงินที่ผู้ตายได้ฝากไว้ให้แก่ผู้ซึ่งอ้างและพิสูจน์ความเป็นทายาทโดยธรรมตามลำดับที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ธนาคารออมสินให้จัดหาผู้ค้ำประกันด้วยก็ได้
ค. ธนาคารออมสินจะจ่ายคืนเงินฝากดังกล่าวตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดเท่านั้น
ง. เมื่อธนาคารออมสินได้จ่ายเงินไปตามหนังสือแจ้งความของผู้จัดการมรดกนั้นแล้ว ย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดในจำนวนเงินที่ได้จ่ายนั้น

ข้อที่ 15. หมวดที่ 5 ตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 กล่าวถึง??
ก. การจัดตั้งและดำเนินงาน
ข. การกำกับ ควบคุม และจัดการ
ค. ความมั่นคงและหลักประกัน
ง. การสอบบัญชี

ข้อที่ 16. ตามมาตราที่ 25 ให้หน่วยงานใดตรวจสอบบรรดาบัญชีธนาคารออมสิน
ก. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ข. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ง. กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ข้อที่ 17. จากข้อที่ 16. หน่วยงานดังกล่าวต้องตรวจสอบบรรดาบัญชีธนาคารออมสินภายในกี่เดือนต้นแห่งปีถัดไป
ก. ภายในสามเดือนต้นแห่งปีถัดไป
ข. ภายในสี่เดือนต้นแห่งปีถัดไป
ค. ภายในห้าเดือนต้นแห่งปีถัดไป
ง. ภายในหกเดือนต้นแห่งปีถัดไป

ข้อที่ 18. พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 2) คือ??
ก. พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
ข. พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
ค. พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
ง. พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ข้อที่ 19. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 2)
ก. เพื่อรองรับการจัดเก็บรายได้ ของรัฐวิสาหกิจประเภท ประเภทต่างๆ เข้ารัฐ
ข. เพื่อให้ทันยุคสมัย
ค. สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่งการประชุม
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 20. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 3)
ก. เพื่อรองรับการจัดเก็บรายได้ ของรัฐวิสาหกิจประเภท ประเภทต่างๆ เข้ารัฐ
ข. เพื่อให้ทันยุคสมัย
ค. สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่งการประชุม ฯ
ง. ผิดทุกข้อ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารออมสิน >>>
แนวข้อสอบธนาคารออมสิน ชุดที่ 1 คลิก!!
แนวข้อสอบธนาคารออมสิน ชุดที่ 1 คลิก!!
แนวข้อสอบธนาคารออมสิน ชุดที่ 2 คลิก!!
แนวข้อสอบธนาคารออมสิน ชุดที่ 3 คลิก!!
แนวข้อสอบธนาคารออมสิน ชุดที่ 4 คลิก!!
แนวข้อสอบธนาคารออมสิน ชุดที่ 5 คลิก!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights