[ลับ@!] แนวข้อสอบ สัสดี ปี 2560-2561 รวมแนวข้อสอบเก่าสัสดี ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 [ชุดที่ 1]
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ลับสุดยอด@!] แนวข้อสอบ สัสดี ปี 2560-2561 รวมแนวข้อสอบเก่าสัสดี ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 [ชุดที่ 1]
Screen Shot 2017-09-25 at 7.10.58 PMรวมแนวข้อสอบสัสดี เตรียมสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ในปี 2560-2561 มีเนื้อหาของแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2560 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 แนวข้อสอบะเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 และแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ในปี 2560-2561 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ตามระเบียบนี้ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การนำหนังสือไปแปลงเป็น ไฟล์ PDF
ข. การส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสือสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ค. การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสือสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ง. การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน

ข้อที่ 2. บุคคลตามข้อใดรักษาการตามระเบียบนี้ ?
ก. เจ้ากรมยุทธการทหารบก
ข. เจ้ากรมสารบรรณทหารบก
ค. ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่จัดเป็นหนังสือราชการ ?
ก. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
ข. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใด ซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
ค. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
ง. ข้อมูลข่าวสาร ใน Facebook

ข้อที่ 4. หนังสือราชการ ตามระเบียบนี้มีกี่ชนิด ?
ก. 2 ชนิค คือหนังสือภายนอก และหนังสือภายใน
ข. 4 ชนิค คือหนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา และหนังสือสั่งการ
ค. 5 ชนิค คือหนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ และหนังสือประชาสัมพันธ์
ง. 6 ชนิค คือหนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ และหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

ข้อที่ 4. หากมีหนังสือราชการส่งถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับว่า “ด่วนที่สุด” เจ้าหน้าที่ผู้รับต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
ข. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
ค. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็วที่สุด
ง. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้

ข้อที่ 5. คณะกรรมการทําลายหนังสือตามระเบียบนี้มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. พิจารณาหนังสือที่จะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย
ข. เสนอรายงานผลการพิจารณาพร้อมทั้งบันทึกความเห็นแย้ง ของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพื่อพิจารณาสั่งการ
ค. ควบคุมการทําลายหนังสือซึ่งผู้มีอํานาจอนุมัติให้ทําลาย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือ คือ ?
ก. ตราหนังสือ
ข. ตรารับหนังสือ
ค. ตราประทับหนังสือ
ง. ตราจัดการหนังสือ

ข้อที่ 7. ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือตามระเบียบนี้ ต้องมีขนาดตามข้อใด ?
ก. เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๒ เซนติเมตร X ๔ เซนติเมตร มีชื่อส่วนราชการอยู่ตอนบน
ข. เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๒.๕ เซนติเมตร X ๕ เซนติเมตร มีชื่อส่วนราชการอยู่ตอนบน
ค. เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๓ เซนติเมตร X ๕.๕ เซนติเมตร มีชื่อส่วนราชการอยู่ตอนบน
ง. เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๓.๕ เซนติเมตร X ๖ เซนติเมตร มีชื่อส่วนราชการอยู่ตอนบน

ข้อที่ 8. บัญชีตามข้อใดใช้สําหรับลงรายการหนังสือที่จะส่งเก็บ ?
ก. บัญชีตรวจค้น
ข. บัญชีส่งเก็บ
ค. บัญชีหนังสือส่งเก็บ
ง. ทะเบียนหนังสือเก็บ

ข้อที่ 9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับทะเบียนหนังสือเก็บ ?
ก. เป็นทะเบียนกํากับหนังสือแต่ละรายการเพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้น ๆ ได้มีการดําเนินการตามลําดับขั้นตอนอย่างใด จนกระทั่งเสร็จสิ้น
ข. เป็นทะเบียนใช้สําหรับลงรายการหนังสือที่จะส่งเก็บ มีขนาดเอ ๔ พิมพ์หน้าเดียว
ค. เป็นทะเบียนที่ใช้ลงรายการหนังสือเก็บ มีขนาดเอ ๔ พิมพ์สองหน้า มี ๒ ชนิด คือ ชนิดเป็นเล่ม และชนิดเป็นแผ่น
ง. เป็นทะเบียนบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่มีอายุครบ ๒๐ ปี ส่งมอบเก็บไว้ที่สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

ข้อที่ 10. บัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี ใช้ขนาดกระดาษตามข้อใด ?
ก. ขนาดเอ ๔ พิมพ์หน้าเดียว
ข. ขนาดเอ ๔ พิมพ์สองหน้า
ค. ขนาดเอ ๕ พิมพ์หน้าเดียว
ง. ขนาดเอ ๕ พิมพ์สองหน้า

อ่านแนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ปี 2560-2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ปี 2560-2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ปี 2560-2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ปี 2560-2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ปี 2560-2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,