[ลับสุดๆ] แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2561-2562 รวมแนวข้อสอบกองทัพอากาศ สอบชั้นสัญญาบัตร ปี 2561-2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ลับสุดๆ] แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2561-2562 รวมแนวข้อสอบกองทัพอากาศ สอบชั้นสัญญาบัตร ปี 2561-2562
สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังเตรียมความพร้อม ในการสอบกองทัพอากาศในตำแหน่งต่างๆ ในปี 2561 วันนี้ทีมงาน เปิดสอบที่นี่ดอทคอม มีตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศเก่าๆ มาให้ลองฝึกทำกันคะ โดยแนวข้อสอบเก่ากองทัพอากาศ ที่จะนำมาอัพเดทกันในวันนี้ มีเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และแนวข้อสอบกฎหมายทั่วไป และยังแถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทัพอากาศ รวมประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศ นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ. 2551-2562 และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบกองทัพอากาศ ในปี 2561 ต้องรู้!!!!

แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไป

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “วินัยทหาร” ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. วินัยที่หทารต้องปฏิบัติตาม
ข. กฎและวินัยที่หทารต้องปฏิบัติตาม
ค. การที่ทหารต้องปฏิบัติตามกฎและวินัยตามแบบธรรมเนียมของทหาร
ง. การที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร

ข้อที่ 2. ข้อใดคือการกระทำผิดวินัยทหารตามระเบียบนี้ ?
ก. ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ข. ไม่รักษามรรยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร
ค. เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. หากทหารกระทําผิดต่อวินัยทหาร ต้องได้รับโทษตามหมวดใดของพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. ต้องได้รับโทษในหมวด 3 แห่งพระราชบัญญัตินี้
ข. ต้องได้รับโทษในหมวด 4 แห่งพระราชบัญญัตินี้
ค. ต้องได้รับโทษในหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัตินี้
ง. ต้องได้รับโทษในหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัตินี้

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498
ข้อที่ 4. ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ข้อใดไม่ใช่ศาลทหารชั้นต้น ?
ก. ศาลประจำหน่วยทหาร
ข. ศาลจังหวัดทหาร
ค. ศาลทหารสูงสุด
ง. ศาลทหารกรุงเทพ

ข้อที่ 5. กรณีมีการแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการ ศาลทหารในข้อใด จำเป็นต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งและถอดถอน ?
A : ศาลทหารสูงสุด ศาลทหารกลาง
B : ศาลทหารสูงสุด ศาลประจำหน่วยทหาร
ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 6. ข้อใดคือคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลทหาร ?
ก. คดีที่เกี่ยวพันกับคดีที่อยู่ในอำนาจศาลพลเรือน
ข. คดีที่ต้องดำเนินในศาลคดีเด็กและเยาวชน
ค. คดีที่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารกับบุคคลที่มิได้อยู่ในอำนาจศาลทหารกระทำผิดด้วยกัน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. บุคคลในข้อใด เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร ?
A : นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจำการ นักเรียนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
B : บุคคลซึ่งต้องขังหรืออยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารโดยชอบด้วยกฎหมาย
ก. A ถูก B ถูก ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 8. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับศาลทหารชั้นต้นและเขตอำนาจ ?
ก. ศาลจังหวัดทหาร มีเขตอำนาจตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ข. ศาลมณฑลทหาร มีเขตอำนาจตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ค. ศาลประจำหน่วยทหาร มีอำนาจเหนือบุคคลที่สังกัดหน่วยทหารนั้นโดยไม่จำกัดพื้นที่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. เมื่อมีคำร้องขอของอัยการทหารหรือผู้ต้องหา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด มีอำนาจสั่งให้ส่งผู้ต้องหาไปดำเนินคดีในศาลทหารตามที่ร้องขอได้ ?
ก. กระทรวงกลาโหม
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงยุติธรรม
ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อที่ 10. ศาลจังหวัดทหาร มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมาย เว้นแต่คดีที่จำเลยมียศทหารชั้นใด ?
ก. ชั้นสัญญาบัตร
ข. ชั้นประทวน
ค. ชั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบเก่ากองทัพอากาศ >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,