[ลับสุดๆ] แนวข้อสอบปลัดอำเภอ 2559 [พร้อมเฉลย] ชุดที่ 3 รวมแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-03-22 at 8.55.03 PM[ลับสุดๆ] แนวข้อสอบปลัดอำเภอ 2559 [พร้อมเฉลย] ชุดที่ 3 รวมแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
อัพเดทเพิ่มเติมในชุดที่ 3 สำหรับแนวข้อสอบความรุ้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เตรียมสอบปลัดอำเภอในปี 2559 แถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครองรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติ วิสัยทัศ พันธกิจ ผู้บริหาร กรมการปกครอง จรรยาข้าราชการกรมการปกครอง แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) ของกรมการปกครอง อำนาจหน้าทีของกรมการปกครอง และ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและการบริหารแผ่นดิน อ่านเพิ่มเติมได้ตามลิ้งด้านล่างคะ…

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 [ชุดที่ 3]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 21. เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้านเจ้าบ้านต้องแจ้งการย้ายออกภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก ?
ก. ภายในสิบวันนับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก
ข. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก
ค. ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก
ง. ภายในยี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก

ข้อที่ 22. หากผู้อยู่ในบ้านใดออกจากบ้านที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไปอยู่ที่อื่นเกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และเจ้าบ้านไม่ทราบว่าผู้นั้นไปอยู่ที่ใด เจ้าบ้านต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ข. แจ้งคนหายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ค. แจ้งการย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันครบหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ง. แจ้งการย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายในสามสิบวันนับแต่วันครบหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

ข้อที่ 23. หลังสร้างบ้านเสร็จ เจ้าบ้านต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อขอเลขประจำบ้าน ภายในกี่วันหลังจากสร้างบ้านเสร็จ ?
ก. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ
ข. ภายในสามสิบวันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ
ค. ภายในหกสิบวันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ
ง. ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ

ข้อที่ 24. จากข้าที่ 23 เมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งแล้ว และบ้านที่สร้างอยู่ในเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่น นายทะเบียนต้องดำเนินการกำหนดเลขประจำบ้านให้แก่ผู้แจ้งภายในกี่วัน ?
ก. ภายในสิบห้าวัน
ข. ภายในเจ็ดวัน
ค. ภายในสามสิบวัน
ง. ภายในห้าวัน

ข้อที่ 25. การจัดทำทะเบียนบ้านต้องเป็นไปตามระเบียบที่…………..กำหนด ?
ก. ผู้อำนวยการทะเบียนท้องถิ่น
ข. ผู้อำนวยการทะเบียนอำเภอ
ค. ผู้อำนวยการทะเบียนจังหวัด
ง. ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

ข้อที่ 26. มาตราที่ 38 ของพระราชบัญญัตินี้กล่าวถึง ?
ก. ข้อกำหนดการเพิ่มชื่อและรายการของบุคคลลงในทะเบียนบ้าน
ข. ข้อกำหนดทะเบียนบ้านสำหรับบุคคลที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ค. ข้อกำหนดทะเบียนบ้านสำหรับบุคคลที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่างหากจากทะเบียนบ้านตามมาตรา 36
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

ข้อที่ 27. หากผู้ใดรื้อบ้านซึ่งมีเลขประจำบ้านอยู่โดยที่ผู้นั้นไม่ประสงค์จะปลูกบ้านในที่ดินนั้นอีกต่อไป เจ้าบ้านต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ข. ให้แจ้งต่อปลัดอำเภอ หรือนายอำเภอภายในสิบห้าวันนับแต่วันรื้อเสร็จ
ค. ให้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันรื้อเสร็จ
ง. ให้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายในสามสิบวันนับแต่วันรื้อเสร็จ

ข้อที่ 28. ผู้อำนวยการทะเบียนกลางต้องรวบรวมรายงานยอดจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรที่มีอยู่ในวันที่เท่าไหร่ของปีที่ล่วงมา ?
ก. วันที่ 30 กันยายน ของปีที่ล่วงมา
ข. วันที่ 31 ตุลาคม ของปีที่ล่วงมา
ค. วันที่ 30 พฤศจิกายน ของปีที่ล่วงมา
ง. วันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ล่วงมา

ข้อที่ 29. หากผู้ใดไม่มาตามที่นายทะเบียนเรียก หรือ แสดงหลักฐาน หรือไม่ยอมให้นายทะเบียนเข้าไปสอบถามในบ้านตามมาตรา 10 ต้องถูกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
ค. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

ข้อที่ 30. ผู้ใดแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือกระทำการเพื่อให้ตนเองมีชื่อหรือมีรายการอย่างหนึ่งอย่างใดในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ ต้องถูกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่เก้าเดือนถึงหกปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ่านแนวข้อสอบปลัดอำเภอ เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,