[ลับ] แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย ตำแหน่งวิศวกรโยธา 2561 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบวิศวกรโยธา กปภ. 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ลับ] แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย ตำแหน่งวิศวกรโยธา 2561 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบวิศวกรโยธา กปภ. 2561
สำหรับเพื่อนๆ ท่านใดที่กำลังมองหาตัวอย่างแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค เตรียมสอบในตำแหน่งวิศวกรโยธา ในปี 2561 วันนี้ทีมงานเปิดสอบที่นี่ดอทคอม เลยจัดตัวอย่างแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค เตรียมสอบในตำแหน่งวิศวกรโยธา ในปี 2561 มาอัพเดทให้ผู้ที่สนใจได้ลองฝึกทำกันดู โดยเนื้อหาของแนวข้อสอบที่นำมาอัพเดทในวันนี้มีเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับความรู้ด้านระบบประปา ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ําประปา ความรู้เกี่ยวกับงานระบบประปา และหลักเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบประปา ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของระบบประปา และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งวิศวกรโยธา กับการประปาส่วนภูมิภาค ต้องรู้!!!

แนวข้อสอบความรู้ด้านระบบประปา [ชุดที่1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อ
ข้อที่ 1. ข้อใดคือกระบวนการในการลําเลียงน้ําดิบจากแหล่งน้ําดิบไปยังระบบผลิตน้ําประปา ?
ก. raw water sources
ข. raw water transmission
ค. raw water intake system
ง. water supply plant capacity

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของระบบจ่ายน้ําประปา (water distribution system) ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ระบบที่นําน้ําที่ผลิตได้จากระบบผลิตน้ําประปาเพื่อส่งจ่ายไปยังชุมชน หรือสถานประกอบการหรือจุดใช้น้ําต่างๆ
ข. ระบบที่ลําเลียงน้ําดิบจากแหล่งน้ําดิบไปยังระบบผลิตน้ําประปา
ค. ระบบที่ช้ในการรับน้ําดิบ และส่งน้ําดิบไปยังระบบผลิตน้ําประปา
ง. ระบบที่เป็นมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 3. ในงานระบบประปาได้กําหนดขอบเขตในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับระบบไว้ตามข้อใด ?
ก. ระบบผลิตน้ําประปาสําหรับโรงเรียน สำนักงาน
ข. ระบบผลิตน้ําประปาสําหรับเมือง ชุมชนและหมู่บ้าน
ค. ระบบผลิตน้ําประปาสําหรับสถานประกอบการ โรงงานและอาคารสาธารณะ โดยไม่รวมถึงกระบวนการผลิตน้ําสะอาด
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

ข้อที่ 4. งานระบบประปาไม่ครอบคลุมงานตามข้อใด ?
ก. การคัดเลือกแหล่งน้ําสําหรับผลิตน้ําประปา
ข. ระบบบําบัดน้ําสําหรับผลิตน้ําประปา
ค. ระบบกําจัดตะกอน
ง. ระบบควบคุมถังเก็บน้ํา

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา ?
ก. สถานการณ์คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําหลักของประเทศและแนวโน้มของคุณภาพน้ํา ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในอนาคต
ข. คํานึงถึงต้นทุนในการผลิตให้น้อยที่สุด
ค. คํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์และสัตว์น้ําส่วนใหญ่
ง. ความรู้สึกพึงพอใจในการยอมรับระดับคุณภาพน้ําในเขตต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ําหลักและของประชาชนส่วนใหญ่

ข้อที่ 6. อุปกรณ์ที่ใช้ระบบไฟฟ้าควบคุมของระบบประปาต้องไม่เป็นอุปกรณ์ตามข้อใด ?
ก. อุปกรณ์ที่มีสายดิน
ข. อุปกรณ์ที่มีระบบตัดไฟอัติโนมัติ
ค. อุปกรณ์ที่มีป้ายเตือนหรือข้อแนะนําในการปฏิบัติงาน
ง. อุปกรณ์ที่ไม่มีระบบตัดตอน

ข้อที่ 7. อุปกรณ์เครื่องจักรกลของระบบประปาต้องเป็นอุปกรณ์ตามข้อใด ?
ก. มีสวิทช์อัติโนมัติ
ข. มีป้ายเตือนหรือข้อแนะนําในการปฏิบัติงาน
ค. มีที่กั้นปกปิดชิ้นส่วนที่อาจเป็นอันตราย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการคัดเลือกแหล่งน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาคือ ?
ก. ปริมาณน้ําต้องเพียงพอที่จะใช้ได้ ทั้งในปัจจุบันและในอดีต
ข. ปริมาณน้ําต้องเพียงพอที่จะใช้ได้ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
ค. คุณภาพน้ําดิบที่จะใช้ในการผลิตน้ําประปาต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต้องไม่มีสารพิษเจือปน
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

ข้อที่ 9. จากข้อควรระวังของการใช้ก๊าซคลอรีนในโรงงานผลิตน้ําประปา ถ้าก๊าซคลอรีนในบรรยากาศมีประมาณ 10 ppm คนจะรู้สึกอย่างไร ?
ก. คนไม่รู้สึกอะไร
ข. คนจะรู้สึกได้ทันที
ค. คนจะรู้สึกไม่ค่อยสบาย
ง. เป็นอันตรายต่อคนถึงแก่ชีวิตภายใน 5 นาที

ข้อที่ 10. จากข้อที่ 9 หากก๊าซคลอรีนในบรรยากาศมีประมาณ 1000ppm คนจะรู้สึกอย่างไร ?
ก. คนไม่รู้สึกอะไร
ข. คนจะรู้สึกได้ทันที
ค. คนจะรู้สึกไม่ค่อยสบาย
ง. เป็นอันตรายต่อคนถึงแก่ชีวิตภายใน 5 นาที

อ่านแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมสอบปี 2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปี 2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปี 2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปี 2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปี 2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,