ลับ!! แนวข้อสอบตํารวจ พร้อมเฉลย แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ลับ!! แนวข้อสอบตํารวจ พร้อมเฉลย แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547
ตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจ พร้อมเฉลย สำหรับการสอบนายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายป้องกันและปราบปราม และ สายอำนวยการ สำหรับการสอบในปี 2556 เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547 และแนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. และ พรบ. อื่นๆที่มีความเกี่ยวข้อง และข้าราชการตำรวจสมครจะรู้… ลับ!! แนวข้อสอบตํารวจ พร้อมเฉลย แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547

ลับ!! แนวข้อสอบตํารวจ พร้อมเฉลย แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547

แนวข้อสอบตํารวจ พร้อมเฉลย 56

ลับ!! แนวข้อสอบตํารวจ พร้อมเฉลย แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547

แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗

1. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีทั้งหมดกี่ข้อ
ก. 12 ข้อ
ลับ!! แนวข้อสอบตํารวจ พร้อมเฉลย
ข. 18 ข้อ
ค. 28 ข้อ
ง. 108 ข้อ

2. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีหลักการที่จะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจบนพื้นฐานของอะไรเป็นหลัก
ก. บนพื้นฐานของผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก
ข. บนพื้นฐานของความถูกต้องเป็นหลัก
ค. บนพื้นฐานของความจริงเป็นหลัก
ง. บนพื้นฐานของผู้บังคับบัญชาเป็นหลัก

3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ ตามกฎ ก.ตร. นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ก. มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรฐานของข้าราชการตำรวจ
ข. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน
ค. มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ง. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการและนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน

4. ข้อใดคือการประเมินผลงานให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล
ก. คุณภาพของผลงาน
ข. ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติราชการ
ค. การรักษาวินัย
ลับ!! แนวข้อสอบตํารวจ พร้อมเฉลย
ง. การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการตำรวจ

5. ข้อใดคือการประเมินผลงานให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล
ก. คุณภาพของผลงาน
ข. ความคิดริเริ่ม การสร้างสรรค์ และงานเชิงรุก
ค. ปริมาณงาน
ลับ!! แนวข้อสอบตํารวจ พร้อมเฉลย
ง. การประหยัดทรัพยากรหรือความคุ้มค่าของผลงาน

6. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อที่ ๕ กำหนดไว้ว่าอย่างไร
ก. ให้มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน เช่น แผนงาน โครงการ กิจกรรม หรือผลงานที่กำหนดในการมอบหมายงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงข้อตกลงผลการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือภารกิจหลักที่ได้มีการกำหนดไว้ด้วย
ข. ให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ ปีละ ๒ ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ
ค. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้มีสัดส่วนคะแนนการประเมินจากผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
ง. ให้มีการแจ้งการประเมินและผลการประเมิน การเปิดโอกาสให้เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและผลการประเมิน การประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในกลุ่มสูงกว่ามาตรฐานกลางในที่เปิดเผย
ลับ!! แนวข้อสอบตํารวจ พร้อมเฉลย

7. จากกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลฯ ข้อที่ ๖ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจปีละกี่ครั้ง
ก. ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจปีละ1 ครั้ง
ข. ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจปีละ2 ครั้ง
ค. ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจปีละ3 ครั้ง
ง. ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจปีละ4 ครั้ง

8. จากกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลฯ ข้อที่ ๖ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่
ก. ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป
ลับ!! แนวข้อสอบตํารวจ พร้อมเฉลย
ข. ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน
ค. ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป และ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน
ง. ผิดทุกข้อ
แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล

9. จากกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลฯ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้มีสัดส่วนคะแนนการประเมินจากผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าไหร่ แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล
ก. ให้มีสัดส่วนคะแนนการประเมินจากผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ข. ให้มีสัดส่วนคะแนนการประเมินจากผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ค. ให้มีสัดส่วนคะแนนการประเมินจากผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ง. ให้มีสัดส่วนคะแนนการประเมินจากผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

10. จากกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลฯ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้มีการแบ่งกลุ่มผลการประเมินไม่น้อยกว่ากี่กลุ่ม อะไรบ้าง
ก. แบ่งกลุ่มผลการประเมินไม่น้อยกว่า 2 กลุ่ม เช่น กลุ่มสูงกว่ามาตรฐานกลาง และกลุ่มต่ำกว่ามาตรฐานกลาง
ข. แบ่งกลุ่มผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3 กลุ่ม เช่น กลุ่มสูงกว่ามาตรฐานกลางกลุ่มอยู่ในมาตรฐานกลาง และกลุ่มต่ำกว่ามาตรฐานกลาง
ค. แบ่งกลุ่มผลการประเมินไม่น้อยกว่า 4 กลุ่ม เช่น กลุ่มสูงกว่ามาตรฐานกลางกลุ่มอยู่ในมาตรฐานกลาง กลุ่มต่ำกว่ามาตรฐานกลาง และกลุ่มที่ต้องปรับปรุง
ง. ผิดทุกข้อ
ลับ!! แนวข้อสอบตํารวจ พร้อมเฉลย
เนื้อหาของเฉลยแนวข้อสอบจะแสดงเมื่อท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจภายในสายปราบปราม..
แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจภายในสายอำนวยการ..

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights