[ลับ!] แนวข้อสอบปลัดอำเภอ 2559 [พร้อมเฉลย] รวมข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-03-17 at 7.07.43 PM[ลับ!] แนวข้อสอบปลัดอำเภอ 2559 [พร้อมเฉลย] รวมข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
ตัวอย่างแนวข้อสอบพนักงานปกครองปฏิบัติการ เตรียมสอบกับกรมการปกครอง ในปี 2559 เพิ่มเติมกับแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เรื่องการทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนและนายทะเบียน การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร การแจ้งเกิด และการแจ้งตายภายในบ้านและนอกบ้าน การจดทะเบียนคนเกิดและคนตายที่มีขึ้นนอกราชอาณาจักรสำหรับคนสัญชาติไทยและคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และความรู้เกี่ยวกับงานบัตรประชาชน และงานทะเบียนทั่วไป เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบในตำแหน่งพนักงานปกครองปฏิบัติการ กับกรมการปกครอง ในปี 2559…..

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “ เจ้าบ้าน ” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้านหลังนั้น
ข. ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ค. ผู้มีชื่อและรายการปรากฏในเอกสารที่จะขอตรวจ คัด และรับรองสำเนาเอกสารการทะเบียนราษฎร
ง. บุคคล หรือนิติบุคคลใดที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเอกสารการทะเบียนราษฎร

ข้อที่ 2. ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้านคือ ?
ก. ทะเบียนบ้านกลาง
ข. ทะเบียนคนตาย
ค. ทะเบียนคนเกิด
ง. ทะเบียนบ้าน

ข้อที่ 3. บุคคลตามข้อใดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 4. สำนักทะเบียนกลาง มีบุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งเป็นนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนกลาง ?
ก. นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
ข. นายทะเบียนจังหวัด
ค. นายทะเบียนอำเภอ
ง. ผู้ช่วยผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

ข้อที่ 5. ข้อใดคือหน้าที่ของนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนอำเภอ ?
ก. มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรทั่วราชอาณาจักร
ข. มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตกรุงเทพมหานคร
ค. มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตจังหวัด
ง. มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตอำเภอ

ข้อที่ 6. ปลัดเมืองพัทยาเป็นนายทะเบียนตามข้อใด ?
ก. นายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนท้องถิ่น
ข. นายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนอำเภอ
ค. นายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนจังหวัด
ง. เป็นนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนกลาง

ข้อที่ 7. ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่าการดำเนินการแจ้งเพื่อดำเนินการจัดทำหลักฐานทะเบียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้ดำเนินการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้นายทะเบียนมีอำนาจตามข้อใด ?
ก. ไม่รับแจ้ง
ข. จำหน่ายรายการทะเบียน
ค. เพิกถอนหลักฐานทะเบียน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้บุคคลตามข้อใดเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ?
ก. นายอำเภอ
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
ง. นายทะเบียน

ข้อที่ 9. หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ?
ก. สำนักทะบียนกลาง
ข. สำนักทะเบียนอำเภอ
ค. สำนักทะเบียนจังหวัด
ง. สำนักทะเบียนท้องถิ่น

ข้อที่ 10. การจัดเก็บข้อมูลของบุคคลตามมาตรา 12 ต้องจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามข้อใด ?
ก. ข้อมูลวันเดือนปีเกิด ภูมิลำเนา
ข. ข้อมูลประวัติอาชญากรรม
ค. ข้อมูลการชำระหรือไม่ชำระภาษีอากร
ง. ข้อมูลรายได้

อ่านแนวข้อสอบปลัดอำเภอ เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,