ลับ! แนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม 2017 รวมแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม [ชุดที่ 1] พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ลับ! แนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม 2017 รวมแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม [ชุดที่ 1] พร้อมเฉลย
Screen Shot 2017-02-16 at 9.07.29 PMเตรียมสอบสำนักงานศาลยุติธรรมตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ในปี 2560 มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม รวมความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม อำนาจหน้าที่ บทบาทภารกิจ และหน่วยงานในสำนักงานศาลยุติธรรม ความหมายของตราสัญลักษณ์ ศาลยุติธรรม วิสัยทัศน์ พัธกิจ ศาลยุติธรรม ประวัติศาลยุติธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับผู้บริหารในสำนักงานศาลยุติธรรม เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กับสำนักงานศาลยุติธรรม ในปี 2560 คะ…

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ศาลยุติธรรมแยกออกจากกระทรวงยุติธรรมนับแต่บังคับใช้กฎหมายตามข้อใด ?
ก. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2540
ข. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
ค. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545
ง. พระราชบัญญัติพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

ข้อที่ 2. ในปีใดมีการประกาศใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมแบ่งแยกงานศาลยุติธรรมออกต่างหากจากกันเป็นสองฝ่าย คืองานธุรการและงานตุลาการ ?
ก. ปี พ.ศ.2458
ข. ปี พ.ศ.2468
ค. ปี พ.ศ.2478
ง. ปี พ.ศ.2488

ข้อที่ 3. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของศาลยุติธรรม ?
ก. การกระชับความร่วมมือทางการศาล การยุติธรรม และความร่วมมือทางวิชาการในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ
ข. การให้บริการการเรียนรู้แก่ประชาชนด้านกฎหมาย และการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมที่มีมาตรฐานระดับสากล
ค. การสนับสนุนการอํานวยความยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว และการให้บริการ ประชาชนที่มีคุณภาพสูงสุด
ง. ศาลยุติธรรมเป็นผู้ใช้อำนาจตุลาการในการดำรงอำนาจอธิปไตย และรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยการอำนวยความยุติธรรมภายใต้หลักนิติธรรมด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม ฯ

ข้อที่ 4. ข้อใดคือความหมายพระมหาพิชัยมงกุฎครอบอยู่เหนืออุณาโลม ในตราสัญลักษณ์ของศาลยุติธรรม ?
ก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข. ความยุติธรรมตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคง
ค. แผ่นดิน
ง. ความยุติธรรมตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคง บนแผ่นดินไทย

ข้อที่ 5. บทบาทภารกิจของสำนักงานศาลยุติธรรมคือ ?
ก. ประสานงานกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง
ข. ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมายและระบบงานของศาลยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ค. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิผลและมูลค่าผลงานต่อหน่วย (Unit Cost)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ระบบศาลของไทยเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยใด ?
ก. กรุงสุโขทัย
ข. กรุงศรีอยุธยา
ค. กรุงธนบุรี
ง. กรุงรัตนโกสินทร์

ข้อที่ 7. การอํานวยความยุติธรรมมีมาตรฐานระดับสากล พิจารณาพิพากษาคดีด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมฯ จัดเป็น………ของศาลยุติธรรม ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พัธกิจ
ค. นโยบาย
ง. แผนยุทธศาสตร์

ข้อที่ 8. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของสำนักงานศาลยุติธรรม เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรม ?
ก. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข. การบริหารการเงิน การพัสดุ การวางแผนเกี่ยวกับบุคลากร การบริหารจัดการอาคารสถานที่ งานทางวิชาการ
ค. งานส่งเสริมงานตุลาการ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. สำนักงานศาลยุติธรรมแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นกี่หน่วยงาน ?
ก. แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น5 หน่วยงาน
ข. แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น132 หน่วยงาน
ค. แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น140 หน่วยงาน
ง. แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น273 หน่วยงาน

ข้อที่ 10. เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม คนปัจจุบันคือ ?
ก. นายอธิคม อินทุภูติ
ข. นายสราวุธ เบญขกุล
ค. นายภพ เอครพาณิช
ง. นางกมลทิพย์ กรวิจิตรกุล

อ่านแนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,