สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา 1-21 พย 2555 ศาลรัฐธรรมนูญ สมัครงาน 2555 ศาลรัฐธรรมนูญ สมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา 1-21 พย 2555 ศาลรัฐธรรมนูญ สมัครงาน 2555 ศาลรัฐธรรมนูญ สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 06/11/2555 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเปิดรับสมัครพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รวมจำนวน 2 อัตรา โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 สนใจสมัครสอบในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา 1-21 พย 2555 ศาลรัฐธรรมนูญ สมัครงาน 2555 ศาลรัฐธรรมนูญ สมัครงาน 2556

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา 1-21 พย 2555 ศาลรัฐธรรมนูญ สมัครงาน 2555 ศาลรัฐธรรมนูญ สมัครงาน 2556

ศาลรัฐธรรมนูญ สมัครงาน 2555

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา 1-21 พย 2555 ศาลรัฐธรรมนูญ สมัครงาน 2555 ศาลรัฐธรรมนูญ สมัครงาน 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบ สนูญ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา 1-21 พย 2555 ศาลรัฐธรรมนูญ สมัครงาน 2555 ศาลรัฐธรรมนูญ สมัครงาน 2556
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รวม 2 อัตรา
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3 และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
อัตราเงินเดือน : ตามคุณวุฒิที่กำหนด บาท
ประเภท : ข้าราชการ ระดับ 3
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3 รับสมัครคุณวุฒิปริญญาตรีทางกฎหมาย หรือทางรัฐศาสตร์ หรือทางรัฐประศาสนศาสตร์
(2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 รับสมัครคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นไปตามประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555
ความรู้ที่จำเป็น
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา 1-21 พย 2555 ศาลรัฐธรรมนูญ สมัครงาน 2555 ศาลรัฐธรรมนูญ สมัครงาน 2556
(วิชาที่สอบ) : (1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3
(1.1) ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม(1.2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(1.3) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงงานของศาลรัฐธรรมนูญ และข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(1.4) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
(2.1) ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ นโยบายและแผน การบริหารงานบุคคล การเงินและบัญชี การคลังและงบประมาณ การพัสดุ การประชาสัมพันธ์ และการฝึกอบรม
(2.2) ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
(2.3) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงงานศาลรัฐธรรมนูญ
รับสมัครดวยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 พฤศจิกายน 2555
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา 1-21 พย 2555 ศาลรัฐธรรมนูญ สมัครงาน 2555 ศาลรัฐธรรมนูญ สมัครงาน 2556
อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร >>>>
อ่านรายละเอียดของการรับสมัครคลิก !!

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก job.ocsc.go.th คะ
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา 1-21 พย 2555 ศาลรัฐธรรมนูญ สมัครงาน 2555 ศาลรัฐธรรมนูญ สมัครงาน 2556

Tags: , , , , ,