สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครปริญญาตรี 4 ตำแหน่ง บัดนี้ถึงวันที่ 31 สค 2555 สถาบันการบินพลเรือน สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครปริญญาตรี  4 ตำแหน่ง บัดนี้ถึงวันที่ 31 สค 2555 สถาบันการบินพลเรือน สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25/08/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ของสถาบันการบินพลเรือน ปเิดรับสมัครงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านวิจัยและพัฒนา) และ ครู วิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน สำหรับท่านที่สนใจจะสมัครงานกับ สถาบันการบินพลเรือนติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน 1032/355 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0-2272-5741-4 ต่อ 231 และ 0-2272-5287 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ภายในวันและเวลาราชการ หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.catc.or.th สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครปริญญาตรี  4 ตำแหน่ง บัดนี้ถึงวันที่ 31 สค 2555 สถาบันการบินพลเรือน สมัครงาน 2555

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครปริญญาตรี  4 ตำแหน่ง บัดนี้ถึงวันที่ 31 สค 2555 สถาบันการบินพลเรือน สมัครงาน 2555

สถาบันการบินพลเรือน สมัครงาน 2555

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครปริญญาตรี  4 ตำแหน่ง บัดนี้ถึงวันที่ 31 สค 2555 สถาบันการบินพลเรือน สมัครงาน 2555

อ่านรายละเอียดการรับสมัคร สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครปริญญาตรี  4 ตำแหน่ง บัดนี้ถึงวันที่ 31 สค 2555 สถาบันการบินพลเรือน สมัครงาน 2555
สถาบันการบินพลเรือน ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านวิจัยและพัฒนา) สังกัดแผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน

– วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ หรือการตลาด หรือเศรษฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์

– มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงธุรกิจมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

– มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมการบินมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน 1032/355 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0-2272-5741-4 ต่อ 231 และ 0-2272-5287 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ภายในวันและเวลาราชการ หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.catc.or.th

2. ครู วิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน

1. วุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอิเล็ก ทรอนิกส์ ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

2. วุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอิเล็ก ทรอนิกส์ ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องมีประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

3. วุฒิประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

4. วุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสื่อสาร โทร คมนาคม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้รับวุฒิทางการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ

5. วุฒิปริญญา (เกียรตินิยม) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์การบิน ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ 1. ตามคุณสมบัติข้อ 4 และ 5 กรณีมีประสบการณ์ด้านการทำงาน และ/หรือประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ

2. กรณีจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ วุฒิการศึกษาจะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ที่กำหนดข้างต้น

ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครปริญญาตรี  4 ตำแหน่ง บัดนี้ถึงวันที่ 31 สค 2555 สถาบันการบินพลเรือน สมัครงาน 2555
1. มีความรู้ความสามารถในคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งเป็นอย่างดี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

2. มีความรู้ความสามารถในการเขียน ทำการสอน หรือบรรยายทางด้านวิชาการเป็นภาษาอังกฤษในวิชาต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหลักสูตรวิชาได้เป็นอย่างดี

3. มีความรู้ความเข้าใจในแผนงาน และนโยบายที่กำหนดไว้ของสถาบันการบินพลเรือน

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ผลิตสื่อการเรียนการสอน และประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบ TOEIC หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน และระยะเวลารับรองไม่เกิน 2 ปี

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0-2272-5287 หรือ 0-2272-5741-4 ต่อ 231 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ในวันทำการระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.catc.or.th

ส่วนของลูกจ้างชั่วคราว สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครปริญญาตรี  4 ตำแหน่ง บัดนี้ถึงวันที่ 31 สค 2555 สถาบันการบินพลเรือน สมัครงาน 2555
1. เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่าย สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน

– วุฒิปริญญาตรี ทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้

– มีประสบการณ์ด้านดูแล หรือการออกแบบระบบเครือข่ายมาแล้ว 2-5 ปี และกรณีมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

– มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี

2. นักเทคโนโลยีการศึกษา สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน

– วุฒิปริญญาตรี ทางสาขาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ กราฟิค หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้

– มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ทุกโปรแกรม โดยเฉพาะการผลิตสื่อการศึกษาในการจัดทำ Design & Graphic and Effect ได้เป็นอย่างดี

– กรณีที่มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

– มีความสามารถในการประสานงานได้เป็นอย่างดี

ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน 1032/355 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0-2272-5741-4 ต่อ 231 และ 0-2272-5287 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ภายในวันและเวลาราชการ

เอกสารประกอบการรับสมัคร สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครปริญญาตรี  4 ตำแหน่ง บัดนี้ถึงวันที่ 31 สค 2555 สถาบันการบินพลเรือน สมัครงาน 2555
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร

3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบรายงานผลการศึกษา ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง)

4. หนังสือรับรองการผ่านงาน (กรณีมีประสบ การณ์การทำงาน)

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก mrthaijob คะ สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครปริญญาตรี  4 ตำแหน่ง บัดนี้ถึงวันที่ 31 สค 2555 สถาบันการบินพลเรือน สมัครงาน 2555

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights