สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 25 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 22 ธันวาคม 2560 สมัครงานสถาบันการบินพลเรือน ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 25 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 22 ธันวาคม 2560 สมัครงานสถาบันการบินพลเรือน ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  Screen Shot 2017-12-05 at 7.02.53 PMล่าสุด! สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการรวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๕ อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สํานักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบิน พลเรือน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร ๐ ๒๒๗๒ ๕๒๘๗ หรือ ๐ ๒๒๗๒ ๕๗๔๑ – ๔ ต่อ ๒๓๑ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในวันทําการระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.catc.or.th หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ..

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการ

ด้วยสถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ในตําแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. สังกัดสํานักงานทรัพยากรบุคคล จํานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างไม่ตํากว่าเดือนละ ๒๕.๕๔๐ บาท
๒. สังกัดสํานักงานตรวจสอบภายใน จํานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างไม่ตํากว่าเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๓. สังกัดสํานักงานนโยบายและแผนงาน จํานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างไม่ตํากว่าเดือนละ ๓๕,๐๐๐ บาท
๔. สังกัดสํานักการเงินการคลัง จํานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างไม่ตํากว่าเดือนละ ๓๐,๘๙๐ บาท
๕. สังกัดสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน จํานวน ๒ อัตรา
– อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๖. สังกัดสํานักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน จํานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๕,๐๐๐ บาท
๗. สังกัดกองวิชาอากาศยานและเครืองยนต์ จํานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ ๑๑๖๗๐ บาท
๘. สังกัดกองวิชาบริการการบิน จํานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างไม่ตํากว่าเดือนละ ๒๗,๒๐๐ บาท

และตำแหน่งอื่นๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๕ อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สํานักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบิน พลเรือน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร ๐ ๒๒๗๒ ๕๒๘๗ หรือ ๐ ๒๒๗๒ ๕๗๔๑ – ๔ ต่อ ๒๓๑ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในวันทําการระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.catc.or.th หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ..

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,