สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร ม.6, ปวส. 462 อัตรา สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร 2555 สถาบันการบินพลเรือน รับตรง 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร ม.6, ปวส. 462 อัตรา สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร 2555 สถาบันการบินพลเรือน รับตรง 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 04/02/55 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือนประจำปีการศึกษา 2555 โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบในคุณวุฒิ ม.6 และ ปวส. จำนวน 462 อัตรา ในวันพุธที่ 1- จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 หากท่านใดมีความสนใจที่จะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับสถาบันการบินพลเรือน สามารถอ่านรายละเอียดของการเปิดรับสมัครสอบเบื้องต้นได้ ตามรายละเอียดด้านล่างคะ สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร ม.6, ปวส. 462 อัตรา สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร 2555

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร ม.6, ปวส. 462 อัตรา สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร 2555 สถาบันการบินพลเรือน รับตรง 2555

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร 2555 สถาบันการบินพลเรือน รับตรง 2555

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร ม.6, ปวส. 462 อัตรา สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร 2555 สถาบันการบินพลเรือน รับตรง 2555

สถาบันการบินพลเรือน สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร ม.6, ปวส. 462 อัตรา สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร 2555

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2555 ดังนี้

หลักสูตรที่รับสมัคร และจำนวนรับ แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคปรกติ และภาคต่อเนื่อง

ภาคปกติ สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร ม.6, ปวส. 462 อัตรา สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร 2555

1. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (Bachelor of Technology in Aviation) 4 ปี จำนวนรับ 250 อัตรา ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา โดยให้เลือกสาขาวิชาได้เมื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่ 3 ได้แก่

1.1 สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management Program: ATM)

1.2 สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management Program: APM)

1.3 สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management Program: ACM)

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) 4 ปี จำนวนรับ 40 อัตรา

2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Avionic Engineering Program: AEE)

3. หลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

3.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน (Aircraft Maintenance Engineer License: AMEL) จำนวนรับ 54 อัตรา

3.2 หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน (Aircraft Maintenance-Aircraft Instruments: Al) จำนวนรับ 40 อัตรา

3.3 หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน (Communications Maintenance: CM) จำนวนรับ 40 อัตรา

ภาคต่อเนื่อง 2 ปี สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร ม.6, ปวส. 462 อัตรา สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร 2555

4. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (Bachelor of Technology in Aviation) (Continuing Education) ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา ได้แก่

4.1 สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management Program: APM) จำนวนรับ 25 อัตรา

4.2 สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management Program: ACM) จำนวนรับ 25 อัตรา

การรับสมัคร รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กำหนดการสอบ วิชาที่สอบ

หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (AVM) (4 ปี)

คุณสมบัติเฉพาะ สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร ม.6, ปวส. 462 อัตรา สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร 2555

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ในปีการศึกษา 2554 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยต้องเรียนแผนการเรียน

– แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

– แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ

– แผนการเรียนศิลป์-ภาษา

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) รวมทุกวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 2.25

– แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

– แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ และแผนการเรียนศิลป์-ภาษา ประกอบด้วย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย และสังคมศึกษา

3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

– แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

– แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ

– แผนการเรียนศิลป์-ภาษา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.25
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (AEE) 4 ปี

คุณสมบัติเฉพาะ สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร ม.6, ปวส. 462 อัตรา สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร 2555

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ในปีการศึกษา 2554 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยต้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) รวมทุกวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 2.25

3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

– แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.25

4. ตาไม่บอดสี

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน (AMEL) 2 ปี

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ในปีการศึกษา 2554 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยต้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) รวมทุกสาขาวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 2.25

3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.25

4. กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50

5. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

6. ตาไม่บอดสี

หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน (Al) 7 ภาคการศึกษา หลักสูตรการบำรุงเครื่องสื่อสารการบิน (CM) 7 ภาคการศึกษา

คุณสมบัติ สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร ม.6, ปวส. 462 อัตรา สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร 2555

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ในปีการศึกษา 2554 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยต้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) รวมทุกสาขาวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 2.25

3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.25

4. กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50

5. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

6. ตาไม่บอดสี

หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต 2 ปี ต่อเนื่อง สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน (APMc) สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ACMc)

คุณสมบัติเฉพาะ สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร ม.6, ปวส. 462 อัตรา สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร 2555

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

2. จบการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งดังนี้

2.1 การควบคุมการจราจรทางอากาศ (ATC)

2.2 สื่อสารการบิน (CO)

2.3 การบำรุงรักษาอากาศยาน (AM)

2.4 อนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน (AMEL)

2.5 การบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน (Al)

2.6 การบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน (CM)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.catc.or.th โทร. 0-2272-5741-4 ต่อ 261, 230

รับสมัครผ่านระบบ Internet ที่ www.catc.or.th วันพุธที่ 1-จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555

เปิดระบบรับสมัครวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.00 น. ปิดระบบรับสมัครวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 24.00 น. ชำระเงินผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วันพุธที่ 1-อังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

รับชำระเงินตามเวลาทำการของธนาคาร

ขั้นตอนการรับสมัคร สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร ม.6, ปวส. 462 อัตรา สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร 2555

1. ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบ Internet ที่ www.catc.ac.th ตามวันที่ที่กำหนด

2. ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบน Internet เรียบร้อยแล้ว และตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง ก่อนนำไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครดำเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง สถาบันจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบ Internet เป็นสำคัญ

3. ผู้สมัครนำใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบที่พิมพ์จาก Internet ไปยื่นชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment เท่านั้น ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่ที่กำหนด โดยชำระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่กำหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร หากผู้สมัครรายใดมิได้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามวันที่กำหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบ Internet เป็นโมฆะ

4. ธนาคารรับชำระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการชำระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะออกหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อชำระค่าสมัครที่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลต่อการสมัคร)

5. การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัครภายหลังจากที่ได้รับการชำระเงินค่าสมัครแล้ว ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยกเลิกการสมัครเดิมผ่านระบบ Internet และให้ดำเนินการตามขั้นตอนการรับสมัคร พร้อมชำระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร สถาบันจะถือข้อมูลการสมัคร หลักสูตร/สาขาวิชาในฐานข้อมูลครั้งสุดท้ายที่ได้มีการชำระเงินเป็นสำคัญ

*กรณีมีการนำใบสมัครที่ทำการยกเลิกในระบบแล้วไปชำระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น* และสถาบันจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้ว ใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการนำข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแล้วมาประมวลผล หรือจัดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะนำใบสมัครไปชำระเงิน โปรดตรวจสอบใบสมัครให้เรียบร้อยก่อนเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ถูกทำรายการยกเลิกไปแล้ว

6. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และสถานการณ์ชำระเงินค่าสมัคร และผู้สมัครต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ โดยสามารถพิมพ์ได้หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันชำระเงินค่าสมัครและวันหยุดราชการ) ทาง Internet ที่ www.catc.or.th และตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและแผนผังที่นั่งสอบ

7. อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าสมัครสอบ คนละ 500 บาท

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามที่ธนาคารกำหนด สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร ม.6, ปวส. 462 อัตรา สถาบันการบินพลเรือน รับสมัคร 2555

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights