สถาบันคุ้มครองเงินฝาก รับสมัครงานรวม 5 ตำแหน่ง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก รับสมัครงานรวม 5 ตำแหน่ง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30/05/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อานวยการ สายบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัย จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารเงินกองทุน จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ ฝ่ายกฎหมายและชาระบัญชี จำนวน 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงินและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวกับสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ท่านสามารถดูเอกสารแนบท้ายได้ ด้านล่างคะ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก รับสมัครงานรวม 5 ตำแหน่ง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก สมัครงาน 2555

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก รับสมัครงานรวม 5 ตำแหน่ง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก สมัครงาน 2555

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก สมัครงาน 2555

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก รับสมัครงานรวม 5 ตำแหน่ง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก สมัครงาน 2555


ประกาศสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เรื่อง รับสมัครงาน

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้ที่มีพื้นความรู้และคุณสมบัติตาม ที่ระบุไว้ เพื่อขึ้นบัญชีสาหรับสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ท่านที่มีความประสงค์จะสมัครงานกับ สคฝ. สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานดังรายละเอียด ต่อไปนี้

1. ชื่อตาแหน่งงาน สถาบันคุ้มครองเงินฝาก รับสมัครงานรวม 5 ตำแหน่ง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก สมัครงาน 2555

(1) ผู้ช่วยผู้อานวยการ สายบริหารงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
(2) เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัย จานวน 1 อัตรา
(3) เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารเงินกองทุน จานวน 1 อัตรา
(4) เจ้าหน้าที่ ฝ่ายกฎหมายและชาระบัญชี จานวน 1 อัตรา
(5) เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงินและการบัญชี จานวน 1 อัตรา
หมายเหตุ : คุณสมบัติผู้สมัครแนบท้ายประกาศ

2. การสมัคร สถาบันคุ้มครองเงินฝาก รับสมัครงานรวม 5 ตำแหน่ง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก สมัครงาน 2555

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

2.1 วิธีการสมัคร สถาบันคุ้มครองเงินฝาก รับสมัครงานรวม 5 ตำแหน่ง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก สมัครงาน 2555

1) โปรด Download File ใบสมัครงาน ที่ www.dpa.or.th ผู้สมัครต้องพิมพ์ข้อมูล ใบสมัครงานตามแบบฟอร์มที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากกาหนดเท่านั้น
2) Attached File ใบสมัครที่พิมพ์ข้อมูลครบถ้วน พร้อม Scan หลักฐานต่างๆ ส่งไปที่ Email : Recruitment@dpa.or.th หรือ
3) ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ (8.30 – 16.30 น.) หรือส่งทางไปรษณีย์ ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลและสานักงาน สถาบันคุ้มครองเงินฝาก อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 17 เลขที่ 1 วิภาวดีรังสิต ซอย 5 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 กรณีส่งทางไปรษณีย์ ให้วงเล็บมุมซองสมัครงาน

2.2 หลักฐานประกอบการสมัคร
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก รับสมัครงานรวม 5 ตำแหน่ง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก สมัครงาน 2555
1) รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. หน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาสีดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จานวน 1 รูป
2) สาเนาหลักฐานแสดงพื้นความรู้ (Transcript) จานวน 1 ฉบับ หากมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี ให้ยื่นสาเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วย
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัตรพนักงานองค์การของรัฐอย่างใดอย่างหนึ่ง จานวน 1 ฉบับ
4) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
5) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ให้รับรองสาเนาเอกสารการสมัครงานทุกฉบับ

3. การคัดเลือกผู้สมัคร
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก รับสมัครงานรวม 5 ตำแหน่ง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก สมัครงาน 2555
1) สคฝ. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครผ่านแบบฟอร์มสมัครงานและมีหลักฐานการสมัครครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.2 เท่านั้น
2) เมื่อ สคฝ. มีตาแหน่งงานว่างตรงกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถของผู้สมัคร จะติดต่อผู้สมัครโดยตรงให้เข้ารับการทดสอบเพื่อคัดเลือกตามขั้นตอนที่สถาบันกาหนด โดยสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมในเบื้องต้นของผู้สมัครที่จะเชิญเข้ารับ การทดสอบ ซึ่งผู้สมัครต้องยอมรับผลการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าว และจะโต้แย้งใด ๆ มิได้
3) การยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ กาหนดให้ยื่นเมื่อสอบผ่านการทดสอบข้อเขียนแล้ว ยกเว้น ผู้จบการศึกษาสถาบันในต่างประเทศ หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษในประเทศ ไม่ต้องยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEIC อายุไม่เกิน 2 ปี หรือผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอื่นที่เทียบเคียงกันได้
กรณีผู้สมัครที่ยังไม่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สามารถรับสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ TOEIC ที่ศูนย์สอบโดยเสียค่าใช้จ่ายในราคาพิเศษ ทั้งนี้ สถาบันจะเป็นผู้ดาเนินการประสานงานส่งตัวสอบให้

4. การบรรจุเป็นพนักงาน
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทดลองงานเป็นเวลา 4 เดือน หากผลทดลองงานเป็นที่พึงพอใจ และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆ การตรวจร่างกาย สุขภาพจิต พิมพ์ลายนิ้วมือและสอบประวัติอาชญากร จึงจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและสานักงาน สถาบันคุ้มครองเงินฝาก โทร. 02 272 0300 ต่อ 261-262;
E-mail : recruitment@dpa.or.th

เอกสารแนบ : คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้ช่วยผู้อานวยการ
สายบริหารงานทั่วไป
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโทด้านการบริหาร – การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในการด้านการบริหารเงินกองทุน การบริหารงานบุคคลและสานักงาน การเงินและการบัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์เชิงบริหาร ไม่น้อยกว่า 7 ปี
– มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเจรจาต่อรอง การบริหารความขัดแย้ง การจูงใจ การนาเสนอ การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
– มีวุฒิภาวะของการเป็นผู้นาที่ดี มีความรับผิดชอบสูง มีความสามารถในการทางานเป็นทีม
– มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดี (มีผลคะแนนสอบ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

2. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่
ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัย
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์การทางานในด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และสถาบันการเงิน จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ (กรณีเจ้าหน้าที่อาวุโส ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ 5 ปี สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
– มีความรู้พื้นฐานในด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน ระบบคุ้มครองเงินฝาก หรือ การบริหารจัดการภาครัฐ
– มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
– มีทักษะในการเขียนรายงาน การสื่อสาร และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
– มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทางานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้และทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี (มีผลคะแนนสอบ TOEIC
ไม่ต่ากว่า 700 คะแนน)
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

3. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารเงินกองทุน
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี/โท ด้านเศรษฐศาสตร์ สถิติ การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หากมีความรู้ ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ หรือ
มีประสบการณ์ด้านการบริหารสภาพคล่องของสถาบันการเงินและการดาเนินธุรกรรม
ในตลาดเงิน ตราสารหนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (กรณีเจ้าหน้าที่อาวุโส ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ 5 ปี สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
– มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาและการประสานงาน
– มีมนุษย์สัมพันธ์และการทางานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้และทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี (มีผลคะแนนสอบ TOEIC
450 คะแนนขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

4. เจ้าหน้าที่
ฝ่ายกฎหมายและชาระบัญชี
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
– มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในงานที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะการสื่อสาร และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
– มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความกระตือรือร้นในการทางาน สามารถทางานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
– หากมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– ได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต หรือ
– มีความรู้และประสบการณ์การทางานในสถาบันการเงิน หรือ
– มีความรู้และประสบการณ์ด้านการชาระบัญชี หรือ
– มีความรู้และทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี (มีผลคะแนนสอบ TOEIC
450 คะแนนขึ้นไป)

5. เจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงินและการบัญชี
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการบัญชี
– มีพื้นฐานความรู้ด้านการเงิน การบัญชีในระดับดี
– มีความรู้และทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี (มีผลคะแนนสอบ TOEIC
450 คะแนนขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีทักษะในการสื่อสาร มีความกระตือรือร้น และสามารถประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
– มีมนุษย์สัมพันธ์สามารถทางานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก รับสมัครงานรวม 5 ตำแหน่ง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก สมัครงาน 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ชีทรามคะ

Tags: , , , , ,