สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท บัดนี้ ถึง 12 พฤษภาคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท บัดนี้ ถึง 12 พฤษภาคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและจํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก ๑ อัตรา
กลุ่มนิติเวชคลินิก กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ

๑.๒ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
– ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม และหรือตามที่ ก.พ. กําหนด

๔. กําหนดการ และวิธีการรับสมัคร
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://cifs.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ จะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash drive เป็นต้น
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,