สถาบันประสาทวิทยา เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 26 อัตรา บัดนี้ – 17 กันยายน 2562 สมัครงานสถาบันประสาทวิทยา ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สถาบันประสาทวิทยา เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 26 อัตรา บัดนี้ – 17 กันยายน 2562 สมัครงานสถาบันประสาทวิทยา ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดประเภท ตําแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประกอบคําสั่งกรมการแพทย์ที่ ๑๕๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัคร สรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอํานวยการ ชั้น ๒ สถาบันประสาทวิทยา เลขที่ ๓๑๒ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights