สถาบันป้องกันประเทศ รับสมัครเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ 30 ตำแหน่ง บัดนี้ถึง 22 กค 2555 สถาบันป้องกันประเทศ สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สถาบันป้องกันประเทศ รับสมัครเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ 30 ตำแหน่ง บัดนี้ถึง 22 กค 2555 สถาบันป้องกันประเทศ สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16/07/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4 จำนวน 30 ตำแหน่ง 30 อัตรา ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) โดยจะเริ่มทำการสมัครสอบตั้งยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) สามารถอ่านรายละเอียดต่อได้ ด้านล่างคะ สถาบันป้องกันประเทศ รับสมัครเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ 30 ตำแหน่ง บัดนี้ถึง 22 กค 2555 สถาบันป้องกันประเทศ สมัครงาน 2555

สถาบันป้องกันประเทศ รับสมัครเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ 30 ตำแหน่ง บัดนี้ถึง 22 กค 2555 สถาบันป้องกันประเทศ สมัครงาน 2555

สถาบันป้องกันประเทศ สมัครงาน 2555

สถาบันป้องกันประเทศ รับสมัครเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ 30 ตำแหน่ง บัดนี้ถึง 22 กค 2555 สถาบันป้องกันประเทศ สมัครงาน 2555

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4 จำนวน 30 ตำแหน่ง 30 อัตรา

1. นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 4 สังกัดส่วนวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ กลุ่มกลยุทธ์

– วุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ รัฐ ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์การทำงานรวม 15 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ งานด้านวิชาการ งานด้านการทหารเรือ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างน้อย 10 ปี

– มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ มีความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ทักษะด้านการเขียนงานทางวิชาการ ทักษะการวิเคราะห์และประเมินผล ทักษะในการนำเสนอผลงาน

– มีความรู้และวิชาการทางการทหาร ความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

2. นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 3 สังกัดส่วนวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ กลุ่มกลยุทธ์

– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์การทำงานรวม 15 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ งานด้านวิชาการ งานด้านการทหาร หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างน้อย 5 ปี

– มีความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และยุทโธปกรณ์ภาคพื้น

– มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการเขียนงานทางวิชาการ และวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร

– มีความรู้ ทักษะ และเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ และประเมินผล

– มีความรู้ ทักษะ และเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสารเชิงวิเคราะห์

– มีทักษะการนำเสนอข้อมูล ความรู้และวิชาการทางทหาร ความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

3. นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 3 สังกัดส่วนวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ กลุ่มกลยุทธ์

– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์การทำงานรวม 15 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ งานด้านวิชาการ งานด้านการทหาร หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างน้อย 5 ปี

– มีความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และยานไร้คนขับ

– มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการเขียนงานทางวิชาการ และวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร

– มีความรู้ ทักษะ และเชี่ยวชาญในงานวิจัย และพัฒนา

– มีความรู้ ทักษะ และเชี่ยวชาญในการเขียนเอกสารเชิงวิเคราะห์

– มีทักษะการนำเสนอข้อมูล ความรู้และวิชาการทางทหาร ความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

4. เจ้าหน้าที่วารสารและเผยแพร่ข้อมูล 3 สังกัดส่วนงานวารสารและเผยแพร่ข้อมูล ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ กลุ่มบริการทางวิชาการและเทคนิค

– วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสาร ศาสตร์สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์การทำงานรวม 10 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการทำวารสาร/นิตยสารอย่างน้อย 5 ปี หากมีประสบการณ์การทำงานในส่วนของวารสารทางทหาร หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ด้านการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ ความสามารถในการออกแบบและดูแล Website ทักษะด้านการประสานงาน ทักษะการเขียนและเรียบเรียงบทความ มีความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิว เตอร์ด้านกราฟิคและการพิมพ์ ทักษะด้านการถ่ายภาพ

– มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Photoshop, Illustrator, InDesign, E-mail, Internet)

5. เจ้าหน้าที่วารสารและเผยแพร่ข้อมูล 2 สังกัดส่วนงานวารสารและเผยแพร่ข้อมูล ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ กลุ่มบริการทางวิชาการและเทคนิค

– วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสาร ศาสตร์สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์การทำงานรวม 5 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการทำวารสาร/นิตยสารอย่างน้อย 1 ปี

– มีความรู้ด้านการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ ทักษะด้านการประสานงาน ทักษะการเขียนและเรียบเรียงบทความ มีความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิว เตอร์ด้านกราฟิคและการพิมพ์ ทักษะด้านการถ่ายภาพ

– มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษพอใช้) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint) E-mail, Internet)

6. เจ้าหน้าที่ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ 3 สังกัดส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มกลยุทธ์

– วุฒิปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) ภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์การทำงานรวม 8 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอย่างน้อย 4 ปี

– มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

– มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดีมาก) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

7. นักวิจัย 3 (หน่วยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรม) สังกัดส่วนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรม ฝ่ายวิจัยและพัฒนา กลุ่มปฏิบัติการ

– วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์การทำงานรวม 10 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ และการเขียน Application อย่างน้อย 5 ปี

– มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

– มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรม มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทางทหาร

– สามารถวางแผนในการพัฒนา Software ได้

– มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบฐานข้อมูล มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบเครือข่าย

– มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดีมาก) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

8. ผู้ตรวจสอบภายใน 2 สังกัดส่วนตรวจสอบภายใน กลุ่มสำนักผู้อำนวยการ

– วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานรวม 5 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 1 ปี

– มีความรู้ด้านการจัดหาพัสดุ ความรู้ด้านบัญชี การเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน

– มีความรู้ด้านงบประมาณ ความรู้ด้านการควบคุมภายในของภาครัฐหรือเอกชน

– มีทักษะการเขียนรายงาน ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ มีความรู้เรื่องกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

– มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

9. เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพพัสดุ สังกัดส่วนบริหารคุณภาพพัสดุ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กลุ่มงานสนับสนุน

– วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, Logistic and Supply Chain, วิทยาศาสตร์สาขาสถิติ, การบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– อายุงานรวมไม่น้อยกว่า 4 ปี และมีประสบ การณ์ด้าน Supply Chain/Logistics ไม่น้อยกว่า 2 ปี

– มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบ Supply Chain มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรืองานจัดซื้อ

– มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Project และโปรแกรมด้านสถิติ

– มีความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ การบริหาร พัสดุคงคลัง

– มีทักษะด้านการสื่อสารและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ

– มีความรู้ด้านเข้าใจเรื่อง Process Engineering ความรู้พื้นฐานด้านวัสดุ มาตรฐานสากล JIS, DIN, NATO, MIL

– มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

10. เจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ 3 สังกัดส่วนจัดหาพัสดุ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กลุ่มสนับสนุน

– วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

– อายุงานรวม 10 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐอย่างน้อย 5 ปี

– มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดหาพัสดุของสำนักนายกฯ และ สทป.

– มีทักษะการประสานงาน ทักษะการเจรจาต่อรอง

– มีความสามารถด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี

– มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

11. ผู้อำนวยการส่วนตรวจรับและจัดเก็บพัสดุ 4 สังกัด ส่วนตรวจรับและจัดเก็บพัสดุ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กลุ่มสนับสนุน

– วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านวิทยาศาสตร์ สาขา คณิตศาสตร์ สถิติ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– อายุงานรวมไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยมีประสบ การณ์ด้านการจัดการวัสดุคงคลังหรือการตรวจรับชิ้นส่วนอย่างน้อย 5 ปี

– มีความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุคงคลัง

– มีความรู้ด้านโปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับการบริหารพัสดุคงคลัง

– สามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานที่ใช้ในการตรวจสอบชิ้นส่วน เช่น เวอร์เนีย คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ เป็นต้น มีความเข้าใจเรื่องระบบบัญชีต้นทุนขั้นพื้นฐาน

– มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

12. เจ้าหน้าที่ตรวจรับและจัดเก็บพัสดุ สังกัดส่วนตรวจรับและจัดเก็บพัสดุ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กลุ่มสนับสนุน

– วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– อายุงานรวมไม่น้อยกว่า 4 ปี และมีประสบ การณ์ด้านการจัดการพัสดุคงคลัง การตรวจรับชิ้นส่วน กระบวนการผลิต หรือกระบวนการควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี

– มีความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุคงคลัง

– มีความรู้ด้านโปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับการบริหารพัสดุคงคลัง

– สามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานที่ใช้ในการตรวจสอบชิ้นส่วน เช่น เวอร์เนีย คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ เป็นต้น มีความเข้าใจเรื่องระบบบัญชีต้นทุนขั้นพื้นฐาน

– มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษพอใช้) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

13. ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือ สังกัดส่วนประสานความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนากิจการ กลุ่มกลยุทธ์

– วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ถ้าเป็นสาขาการตลาด หรือบริหารธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์การทำงานรวม 15 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านประสานงานหรือพัฒนาความร่วมมืออย่างน้อย 10 ปี

– มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ มีสายสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า ทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ทักษะการตัดสินใจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

– มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

14. เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือ 2 สังกัดส่วนประสานความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนากิจการ กลุ่มกลยุทธ์

– วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ถ้าเป็นสาขาการตลาด หรือบริหารธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์การทำงานรวม 5 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านประสานงานหรือพัฒนาความร่วมมืออย่างน้อย 1 ปี มีทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ทักษะการตัดสินใจ

– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

– มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

15. เจ้าหน้าที่กิจการพิเศษ 3 สังกัดส่วนกิจการพิเศษ ฝ่ายพัฒนากิจการ กลุ่มกลยุทธ์

– วุฒิปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน พัฒนาชุมชน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์รวม 10 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านงานชุมชนสัมพันธ์ หรืองาน CSR หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี

– มีทักษะด้านการเป็นพิธีกร และการสื่อสารต่อชุมชนความสามารถในการจัดกิจกรรมนันทนาการ

– มีทักษะด้านการจัดการโครงการ ทักษะการถ่ายภาพ ทักษะด้านการประสานงาน ความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

16. เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพองค์รวม 3 สังกัดส่วนบริหารคุณภาพองค์รวม กลุ่มสำนักผู้อำนวยการ

– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์การทำงานรวม 10 โดยมีประสบการณ์ด้านงานระบบคุณภาพอย่างน้อย 5 ปี และผ่านงานด้าน Lean, Problem Solving, QCC หรือ Six Sigma อย่างน้อย 2 ปี

– มีทักษะในการโน้มน้าวจูงใจ ทักษะในการเป็นวิทยาการฝึกอบรม ทักษะด้านการนำเสนอ ทักษะด้านการสื่อสาร

– มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี)

– สามารถใช้โปรแกรมด้านสถิติ เช่น Minitab, SPSS ได้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

17. ผู้อำนวยการส่วนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สังกัด ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มสนับสนุน

– วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์การทำงานรวม 15 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 10 ปี

– มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การฝึกอบรมและพัฒนา ทางเดินสายอาชีพ แผนสืบทอดตำแหน่ง)

– มีความรู้ด้านระเบียบ ข้อบังคับของ สทป. และองค์การมหาชน ทักษะการประสานงาน

– มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

18. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล 3 สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มสนับสนุน

– วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์การทำงานรวม 10 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 5 ปี

– มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (การสรรหาว่าจ้าง, HRIS, นันทนาการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล) มีความรู้ด้านระเบียบ ข้อบังคับของ สทป. และองค์การมหาชน ทักษะการประสานงาน

– มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

19. เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุและซ่อมบำรุง 3 สังกัดส่วนควบคุมพัสดุและซ่อมบำรุง ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กลุ่มสนับสนุน

– วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

– มีประสบการณ์รวม 10 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านงานพัสดุอย่างน้อย 5 ปี มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ ทักษะการประสานงาน

– มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

20. นักวิจัย 3 (หน่วยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรม) สังกัดส่วนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรม ฝ่ายวิจัยและพัฒนา กลุ่มปฏิบัติการ

– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานรวม 10 ปี โดยมีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบจำลองยุทธ์ ฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์กราฟิค เคยผ่านงานวิจัยและมีผลงานวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน และภาครัฐ

– มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมระบบจำลองยุทธ์ การเขียนโปรแกรม Object-Oriented (C++, C#, Java เป็นต้น) และโปรแกรมประยุกต์ GIS

– มีทักษะการเขียนโปรแกรม OpenGL ทักษะด้านคอมพิวเตอร์กราฟิค 3D และแอนิเมชั่น ทักษะในการเป็นผู้สนับสนุนทางเทคนิคในการฝึกจำลองยุทธ์

– มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

21. นักวิจัย 2 (หน่วยวิศวกรรมเคมี และวัสดุศาสตร์) สังกัด ส่วนวิศวกรรมเคมีและวัสดุศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา กลุ่มปฏิบัติการ

– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอาวุธ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้านการวิจัยพัฒนาระบบขับเคลื่อน เคยผ่านงานวิจัยและพัฒนา และมีผลงานวิจัย และพัฒนาในภาคเอกชนและภาครัฐ

– มีทักษะในการใช้โปรแกรมเขียนแบบ Solid Works ได้อย่างดี ทักษะการทำวิจัย ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการนำเสนอ ความเชี่ยวชาญในการเขียนแบบมืออาชีพ

– มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

22. นักวิจัย 2 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา กลุ่มปฏิบัติการ

– วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโลหะการ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านโรงงานหรือกระบวนการผลิตไม่น้อยกว่า 2 ปี มีประสบการณ์ด้านการใช้เครื่องมือในกระบวนการผลิต การวัด หรือการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น

– มีประสบการณ์ด้านการตรวจจับ การติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักร โดยเฉพาะการใช้เครื่องจักรประเภท CNC เครื่อง Machining ประเภทต่าง ๆ เครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเครื่องมือกลที่ใช้ภายในโรงงาน

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมการเขียนแบบทางวิศวกรรม Solid Works, AutoCAD โปรแกรม CAD/CAM ได้เป็นอย่างดี

– สามารถเขียนแบบและอ่านแบบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลได้เป็นอย่างดี

– สามารถใช้เครื่องมือวัดที่มีความจำเป็นต่อกระบวนการผลิตและอ่านค่าได้ถูกต้อง ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

– มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

23. นักวิจัย 2 ส่วนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม ฝ่ายวิจัยและพัฒนา กลุ่มปฏิบัติการ

– วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

– สามารถเขียนโปรแกรมได้มากกว่า 2 ภาษา

– มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรม

– มีความรู้ด้านการพัฒนา Application

– มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทางทหาร มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบฐานข้อมูล มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบเครือข่าย

– มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดีมาก) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

24. เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้ 2 สังกัดส่วนบริหารองค์ความรู้ ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ กลุ่มบริการทางวิชาการและเทคนิค

– วุฒิปริญญาตรี ด้านการจัดการองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการจัดการนวัตกรรม ด้านการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์การทำงานรวม 5 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างน้อย 2 ปี มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ (KM) และองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

– มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการถ่ายภาพนิ่งและเคลื่อนไหว ใช้งานโปรแกรม Photoshop, Illustrator และการตัดต่อวิดีโอ

– มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการจัดทำ Learning Objcet ในรูปแบบต่าง ๆ ถ่ายทอดความรู้ และผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้

– สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมกลุ่มเชิงการจัดการองค์ความรู้ (KM) มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้าง ออกแบบ และบริหาร Website

– มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการออกแบบทั้ง 2D และ 3D ทักษะการประสานงาน

– มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

25. นักบริหารโครงการ 1 สังกัดส่วนบริหารโครงการ ฝ่ายบริหารโครงการ กลุ่มปฏิบัติการ

– วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

– มีประสบการณ์การทำงานรวม 1 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป

– มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับกองทัพบก มีประสบการณ์ในการเขียนหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก

– มีประสบการณ์ในการบริหารจัดซื้อ (Procure-ment Management) มีประสบการณ์ในการเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ

– หากเคยทำงานในองค์การมหาชนมาก่อนจะ

ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีทักษะการร่างหนังสือราชการ ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร ทักษะด้านการประสานงาน ทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการ

– มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

26. เจ้าหน้าที่บัญชี 2 สังกัดส่วนบัญชี ฝ่ายสนับสนุนองค์กร กลุ่มงานสนับสนุน

– วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางบัญชีการเงิน การจัดทำแผนการใช้เงิน จัดทำแผนธุรกิจ วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายประจำ และวิเคราะห์โครงการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

– มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบ GF-MIS สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ทางบัญชี การเงินได้

– มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการใช้เงิน และการจัดทำแผนทางธุรกิจ

– สามารถวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายได้

– มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษพอใช้) ความสามารถด้านการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปมาตรฐาน ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

27. เจ้าหน้าที่บัญชี 1 สังกัดส่วนบัญชี ฝ่ายบัญชี กลุ่มงานสนับสนุน

– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางการบัญชี และปริญญาตรี สาขาการบัญชี

– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

– มีความรู้เบื้องต้นในด้านเอกสารประกอบการลงบัญชีความรู้ด้านทะเบียนคุมต่าง ๆ ความรู้ด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี

– มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

28. เจ้าหน้าที่กฎหมาย 1 สังกัดสำนักผู้อำนวยการ

– วุฒิปริญญาตรี ทางด้านกฎหมายตามมหา วิทยาลัยในประเทศที่ ก.พ.รับรอง และเนติบัณฑิตไทย มีประสบการณ์ด้านงานกฎหมายอย่างน้อย 1 ปี

– มีทักษะในการเจราจาต่อรอง ทักษะทางด้านการติดต่อสื่อสาร สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความรู้ทางด้านกฎหมายมหาชน มีใบอนุญาตว่าความ

– มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนดี) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

29. เจ้าหน้าที่การเงิน 1 สังกัดส่วนการเงิน กลุ่มงานสนับสนุน

– วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

– มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของ สทป. ความรู้ด้านการเงิน (การเงินการธนาคาร การบริหารเงิน การลงทุน)

– มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษพอใช้) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

30. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 สังกัดส่วนรักษาความปลอดภัย ฝ่ายสนับสนุนองค์กร กลุ่มงานสนับสนุน

– วุฒิ ปวส. ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงาน Safety & Security อย่างน้อย 10 ปี

– ขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

– สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถทำงานในวันหยุด และวันนักขัตฤกษ์ได้ มีสุขภาพแข็งแรง

– มีความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัย ความรู้เกี่ยวกับระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย

– มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษพอใช้) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)

วิธีการสมัคร ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกรายละเอียด พร้อมรับรอง ‘สำเนาถูกต้อง’ ในเอกสารประกอบทุกฉบับให้ครบถ้วน โดยยื่นใบสมัครได้ 3 วิธี คือ

1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น.

2. ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ฝ่ายทรัพยากร บุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

3. ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลมาที่ recruitment@dti.or.th อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปต์ก่อน โดยจะถือวันที่ผู้สมัครส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลถึงผู้รับเป็นสำคัญ

หมายเหตุ:

1. กรณีที่ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล ขอให้นำใบสมัครฉบับจริงพร้อมหลักฐานประกอบที่รับรอง ‘สำเนาถูกต้อง’ ทุกฉบับครบถ้วนอีกครั้งในวันสอบข้อเขียน

2. เอกสารประกอบการสมัคร คลิก** สถาบันขอสงวนสิทธิ์พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และยื่นเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น **

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0-2980-6688 ต่อ 109, 741 E-mail: recruitment@dti.or.th รับถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก mrthaijob คะ

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights