สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา 21 เมษา – 13 พฤษภา 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา 21 เมษา – 13 พฤษภา 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ๗ ตําแหน่ง ดังนี้ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตําแหน่งพนักงานประกอบอาหารและตําแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดประเภท ตําแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดทํากรอบอัตรากําลัง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประกอบคําสั่งกรมการแพทย์ที่ ๑๕๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง มอบอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวง สาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑)

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ อาคารดํารงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เลขที่ ๒๖๘/๑ ถนนพระราม ๕ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.๐ ๒๒๐๒ ๒๘๐๐ ต่อ ๑๕๑๘ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,