สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา 1-7 พ.ย. 2555 สพฐ สมัครสอบ 2555 สพฐ สมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา 1-7 พ.ย. 2555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ราชการ 2555 สพฐ สมัครสอบ 2555 สพฐ สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27/10/2555 ต้อนรับวันหยุดด้วยการรับสมัครงาน จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 7 พ.ย. 2555 หากท่านสนใจกับรายละเอียดของ สพฐ สมัครสอบ 2555 หรือต้องการข้อมูลรายละเอียดของ สพฐ สมัครงาน 2556 เพิ่มเติม เพื่อช่วยในการตัดสินใจและเป็นการศึกษาคุณสมบัติของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ที่นี่เลยคะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ราชการ 2555 สพฐ สมัครสอบ 2555 สพฐ สมัครงาน 2556

สพฐ สมัครสอบ 2555

สพฐ สมัครสอบ 2555


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา 1-7 พ.ย. 2555 สพฐ สมัครสอบ 2555 สพฐ สมัครงาน 2556

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 7 พ.ย. 2555
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ราชการ 2555 สพฐ สมัครสอบ 2555 สพฐ สมัครงาน 2556
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 7 พ.ย. 2555
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ราชการ 2555 สพฐ สมัครสอบ 2555 สพฐ สมัครงาน 2556
ชื่อตำแหน่ง :
ครูผู้สอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ราชการ 2555 สพฐ สมัครสอบ 2555 สพฐ สมัครงาน 2556
อัตราเงินเดือน :
14,020 บาท
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ราชการ 2555 สพฐ สมัครสอบ 2555 สพฐ สมัครงาน 2556
ประเภท :
บริหารทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ราชการ 2555 สพฐ สมัครสอบ 2555 สพฐ สมัครงาน 2556
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ราชการ 2555 สพฐ สมัครสอบ 2555 สพฐ สมัครงาน 2556
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ราชการ 2555 สพฐ สมัครสอบ 2555 สพฐ สมัครงาน 2556
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2. เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาดนตรีศึกษา และเป็นปริญญาตรีที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา
3. เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
4. สามารถอ่าน และเขียนอักษรเบลล์ได้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ราชการ 2555 สพฐ สมัครสอบ 2555 สพฐ สมัครงาน 2556
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1.ปฏิบัติงาน ครูผู้สอน ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด
2.การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ราชการ 2555 สพฐ สมัครสอบ 2555 สพฐ สมัครงาน 2556
วิธีการเลือกสรร :
– ความรู้ความสามารถ
1.ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
2.ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ราชการ 2555 สพฐ สมัครสอบ 2555 สพฐ สมัครงาน 2556
วิธีการประเมิน :
สัมภาษณ์
– ทักษะ
ความสามารถ ทางด้านการศึกษา วิชาชีพครู การปฏิบัติราชการ ทักษะทางด้านการเรียนการสอน วิชาเฉพาะวุฒิ ฯลฯ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ราชการ 2555 สพฐ สมัครสอบ 2555 สพฐ สมัครงาน 2556
วิธีการประเมิน :
สัมภาษณ์
– สมรรถนะ
คุณลักษณะ ส่วนบุคคล เช่น ความซื่อสัตย์ มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความอดทนและเสียสละ การมีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี การประสานงาน การให้บริการ และการทำงานเป็นทีม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ราชการ 2555 สพฐ สมัครสอบ 2555 สพฐ สมัครงาน 2556
เกณฑ์การประเมิน :
การ ตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์แต่ละภาค ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 และรวมทุกภาค ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรร ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดเรียงลำดับที่จากคะแนนสอบ ดังนี้ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนภาคความสามารถมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาคความสามารถเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาคความรู้เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าหากคะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลเท่ากัน ให้พิจารณาลำดับที่ก่อนหลังในการสมัคร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ราชการ 2555 สพฐ สมัครสอบ 2555 สพฐ สมัครงาน 2556
เปิดรับสมัคร :
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ราชการ 2555 สพฐ สมัครสอบ 2555 สพฐ สมัครงาน 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา 1-7 พ.ย. 2555 สพฐ สมัครสอบ 2555 สพฐ สมัครงาน 2556
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ราชการ 2555 สพฐ สมัครสอบ 2555 สพฐ สมัครงาน 2556

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ราชการ 2555 สพฐ สมัครสอบ 2555 สพฐ สมัครงาน 2556

Tags: , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights