สภากาชาดไทย รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์และเจ้าหน้าที่พัสดุ บัดนี้ถึง 29 ตค 2555 สภากาชาดไทย สมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สภากาชาดไทย รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์และเจ้าหน้าที่พัสดุ บัดนี้ถึง 29 ตค 2555 สภากาชาดไทย สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทเมื่อวันที่ 10/10/2555 สภากาชาดไทย รับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1-4 ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-4 งานคลังพัสดุทั่วไป ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไปสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน ระดับ 2 ขั้น 9,330 บาท จำนวนรวมทั้งหมด 2 อัตรา เปิดรับสมัครงานตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2555 สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวกับสภากาชาดไทย สามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเบื้องต้นได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ สภากาชาดไทย รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์และเจ้าหน้าที่พัสดุ บัดนี้ถึง 29 ตค 2555 สภากาชาดไทย สมัครงาน 2556

สภากาชาดไทย รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์และเจ้าหน้าที่พัสดุ บัดนี้ถึง 29 ตค 2555 สภากาชาดไทย สมัครงาน 2556

สภากาชาดไทย สมัครงาน 2556

สภากาชาดไทย รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์และเจ้าหน้าที่พัสดุ บัดนี้ถึง 29 ตค 2555 สภากาชาดไทย สมัครงาน 2556

อ่านรายละเอียดของข่าว

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันและสอบ

คัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย สภากาชาดไทย รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์และเจ้าหน้าที่พัสดุ  สภากาชาดไทย สมัครงาน 2556

1 เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1-4 ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตรวจรับโลหิตจากฝ่ายเจาะเก็บโลหิต และหน่วยเคลื่อนที่ เตรียมโลหะก่อนนำไปผลิต
โดยติดหมู่โลหิต ผนึกและพันสายถุงบรรจุโลหิต ปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต ตรวจนับจำนวนส่วนประกอบโลหิตให้
ถูกต้องตามจำนวนที่ผลิต และบันทึกหมายเลขก่อนนำไปแช่แข็ง จัดเตรียมส่วนประกอบโลหิตให้ถูกต้องตาม
จำนวนที่ผลิต และบันทึกหมายเลขก่อนนำไปแช่แข็ง จัดเตรียมส่วนประกอบโลหิตทุกประเภทเพื่อรอการพิมพ์ฉลาก
และโอนย้ายคลังไปยังฝ่ายจ่ายโลหิตฯ ทดสอบถุงบรรจุโลหิต โดยการปั่นของฝ่ายผลิตถุงบรรจุโลหิต และฝ่าย
ควบคุมคุณภาพ จดบันทึกและจำหน่ายส่วนประกอบโลหิตที่ไม่ได้มาตรฐาน

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สภากาชาดไทย รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์และเจ้าหน้าที่พัสดุ  สภากาชาดไทย สมัครงาน 2556
1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
2) ถ้าเพศชาย ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือทหารกองหนุน
3) วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
4) มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็นอย่างดี

2 เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-4 งานคลังพัสดุทั่วไป ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป สภากาชาดไทย รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์และเจ้าหน้าที่พัสดุ  สภากาชาดไทย สมัครงาน 2556
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน ระดับ 2 ขั้น 9,330 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สภากาชาดไทย รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์และเจ้าหน้าที่พัสดุ  สภากาชาดไทย สมัครงาน 2556
ปฏิบัติงานธุรการ ที่เกี่ยวกับการ รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทหนังสือ เก็บและค้นหา
หนังสือที่เกี่ยวข้อง พิมพ์ คัดสำเนา ติดตามเรื่องเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร รวบรวมข้อมูลและ
สถิติที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานประจำเดือน บันทึกรับ-จ่าย วัสดุเข้าคลัง ในคอมพิวเตอร์
(CDG) วางบิลจากบริษัท/ร้าน รวมถึงจัดเตรียมเครื่องอุปโภค-บริโภค ชุดธารน้ำใจของบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัยในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ รับบริจาคสิ่งของพร้อมคัดแยก และบรรจุพร้อมส่ง อำนวยความ
สะดวก และให้บริการด้านต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สภากาชาดไทย รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์และเจ้าหน้าที่พัสดุ  สภากาชาดไทย สมัครงาน 2556
1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
2) ถ้าเพศชาย ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือทหารกองหนุน
3) วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการเงินและบัญชี
4) มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการ และสารบรรณ
5) มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet และ Social Media
6) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
7) สามารถไปร่วมปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2. การรับสมัคร
1.1 วัน/เวลา และสถานที่รับสมัคร
สภากาชาดไทย รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์และเจ้าหน้าที่พัสดุ  สภากาชาดไทย สมัครงาน 2556
1.1.1 รับสมัครที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.
0-2256-4054, 0-2256-4058 ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่ 29 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลา
ราชการ

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก job.ocsc.go.th คะ สภากาชาดไทย รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์และเจ้าหน้าที่พัสดุ  สภากาชาดไทย สมัครงาน 2556

Tags: , , , , , ,