สมัครกองทัพอากาศ 2556 >>> กำหนดการการสอบคัดเลือกและวิชาที่จะสอบ การสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) สมัครสอบกองทัพอากาศ 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กำหนดการการสอบคัดเลือกและวิชาที่จะสอบ การสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) สมัครสอบกองทัพอากาศ 2556 สมัครกองทัพอากาศ 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 05/01/2556 วันนี้เรามาอัพเดทกำหนดการการสอบคัดเลือกและวิชาที่จะสอบ การสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) ของการรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และ ต่ำกว่าสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาน 2556 จำนวนรวมทั้งสิ้น 363 อัตรา ซึ่งกำหนดการเปิดรับสมัครคือ 14 มกราคม-5 มีนาคม 2556 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจะจะสมัครสอบเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และ ต่ำกว่าสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาน 2556 กับกองทัพอากาศ 2556 ท่านสามารถดูรายละเอียดของการรับสมัครสอบฉบับเต้มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ สมัครสอบกองทัพอากาศ 2556 สมัครกองทัพอากาศ 2556

สมัครสอบกองทัพอากาศ 2556 สมัครกองทัพอากาศ 2556

สมัครกองทัพอากาศ 2556

สมัครกองทัพอากาศ 2556 >>> กำหนดการการสอบคัดเลือกและวิชาที่จะสอบ การสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) สมัครสอบกองทัพอากาศ 2556

การสอบคัดเลือกและวิชาที่จะสอบ สมัครสอบกองทัพอากาศ 2556 สมัครกองทัพอากาศ 2556
1. การสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) กาหนดสอบในวันอาทิตย์ท่ี 7 เมษายน 2556
ต้ังแต่เวลา 13.00 น. – 15.30 น. โดยทำข้อสอบดังนี้

1.1 การสอบคณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ปริญญาตรีและปริญญาโท
เป็นขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ
แบ่งออกเป็นวิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไปจำนวน 60 ข้อและ
วิชาพื้นฐาน ความรู้ตามคุณวุฒิท่ีสมัคร
จำนวน 90 ข้อ ในเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที
สมัครสอบกองทัพอากาศ 2556 สมัครกองทัพอากาศ 2556

1.2 การสอบคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

เป็นข้อสอบวิชาพ้ืนฐานความรู้ทั่วไปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จำนวน 150 ข้อ ในเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที
สมัครสอบกองทัพอากาศ 2556 สมัครกองทัพอากาศ 2556

1.3 สถานที่สอบ

มหาวทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
มหาวทยาลัยกรุงเทพ (รังสติ)
มหาวทยาลัยรังสิต
โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
สมัครสอบกองทัพอากาศ 2556 สมัครกองทัพอากาศ 2556

1.4 อปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ

ผู้เข้ารับการสอบจะต้องนำดินสอ 2B มาใช้ทำ
เคร่ื่องหมายในกระดาษคาตอบเท่าน้้นเน่ืองจากการตรวจคาตอบกระทำด้วยยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงจะทำงาน
ถกต้องเมื่อใช้ดินสอ 2B ทำเครื่องหมาย
สมัครสอบกองทัพอากาศ 2556 สมัครกองทัพอากาศ 2556

1.5 เกณฑการคัดดเลือกและวิชาที่สอบ (ผนวก ง)
สมัครสอบกองทัพอากาศ 2556 สมัครกองทัพอากาศ 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบฉบับเต็ม >>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!
แนวข้อสอบ ทหารอากาศเตรียมสอบ 255…

สมัครสอบกองทัพอากาศ 2556 สมัครกองทัพอากาศ 2556

Tags: , , , ,