สมัครการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556 >>> ขั้นตอนการสมัครสอบการรถไฟแห่งประเทศไทยประจำปี 2556 สมัครสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ขั้นตอนการสมัครสอบการรถไฟแห่งประเทศไทยประจำปี 2556 สมัครสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556 สมัครการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 08/01/2556 หลังจากที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบพนักงานในตำแหน่งต่างๆรวมจำนวนทั้งสิ้น 207 อัตรา วันนี้ทางเว้บไซต์จึงได้นำรายละเอียดของขั้นตอการสมัครสอบในอินเตอรืเน็ต ผ่านเว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com โดยหากท่านต้องการอ่านรายละเอียดของประกาศฉบับเต็มท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครฉบับเต็ม พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทยประจำปี 2556 ได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ สมัครการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556 >>> ขั้นตอการสมัครสอบการรถไฟแห่งประเทศไทยประจำปี 2556 สมัครสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556

สมัครการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556 >>> ขั้นตอการสมัครสอบการรถไฟแห่งประเทศไทยประจำปี 2556 สมัครสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556

สมัครสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556

สมัครการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556 >>> ขั้นตอนการสมัครสอบการรถไฟแห่งประเทศไทยประจำปี 2556 สมัครสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556

อ่านรายละเอียดของข่าว สมัครสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556 สมัครการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556
๑ การรถไฟแห่งประเทศไทยจะดําเนินการรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โดยมีขั้นตอน ดังนี้ สมัครสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556 สมัครการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556
๑.๑ ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย www.railway.co.th หัวข้อ “กรอกใบสมัคร” หรื http://railway.thaijobjob.com

๑.๒ ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ จะกําหนดแบบฟอรืมการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
๑.๓ ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น เพื่อนําไปชําระเงิน หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทําการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette หรือ Flash Drive เป็นต้น เพื่อนําไปพิมพ์ภายหลังในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการ กรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

๒ ให้ผู้สมัครสอบนําแบบฟอร์มการชําระเงิน (ข้อ ๑.๓) ไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบภายในวันและเวลาที่กําหนด

๓ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๑๘๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๑๕๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จํานวน ๓๐ บาท (อัตรา
เดียวกันทั่วประเทศ)
ทั้งนี้ เงินค่าธรรมเนียมการสอบเมื่อชําระแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๔ ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ โดยสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัคร ที่มีเลขประจําตัวสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com และสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

ในกรณีผู้สมัครเป็นบุตรของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ขึ้นทะเบียนประวัติของการรถไฟแห่งประเทศไทยไว้แล้ว และกรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับการจ้างต่อเนื่องรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) โดยนําหลักฐานการชําระเงินมาแสดงขอหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน/แผนกขึ้นไปลงนามรับรอง (หากหนังสือรับรองดังกล่าวเป็นเท็จ ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และมีความผิดทางวินัย) เสนอต่อฝ่าย/สํานักงานต้นสังกัดโดยตรง เพื่อให้ฝ่าย/สํานักงานรวบรวมนําส่งให้ กองการบุคคล ฝ่ายบริหารงานบุคคล ในวันทําการถัดไป โดยสิ้นสุดระยะเวลาการยื่น/นําส่งหนังสือรับรองฯ

ภายใน ๑๐ วันหลังจากวันปิดรับสมัคร (ภายในวันที่ ๑๑กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
สมัครสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556 สมัครการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!
สมัครสอบคลิก!!

ตัวอย่างแนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย

สมัครสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556 สมัครการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights