[สมัครงาน ธกส 2556] รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ ระดับ 4 สมัครสอบ ธกส 2556 สมัครงาน ธกส เชียงใหม่
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ ระดับ 4 สมัครสอบ ธกส 2556 สมัครงาน ธกส เชียงใหม่ สมัครงาน ธกส 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 02/02/2556 หลังจากที่ ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครสอบพนักงานในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ระดับ 4 จำนวนประมาณการความต้องการของธนาคาร ประมาณ 260 อัตรา เปิดสอบในวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีผู้สนใจในรายละเอียดของข่าวนี้เป็นจำนวนมาก วันนี้ทางเว็บไซต์จึงได้อัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครสอบในครั้งนี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ ระดับ 4 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับ ธ.ก.ส. ลองอ่านรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ สมัครงาน ธกส 2556 ผู้ช่วยพนักงานธุรการสมัครสอบ ธกส 2556 สมัครงาน ธกส เชียงใหม่

สมัครงาน ธกส 2556 ผู้ช่วยพนักงานธุรการสมัครสอบ ธกส 2556 สมัครงาน ธกส เชียงใหม่

สมัครงาน ธกส ผู้ช่วยพนักงานธุรการ 2556

[สมัครงาน ธกส 2556] รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ ระดับ 4 สมัครสอบ ธกส 2556 สมัครงาน ธกส เชียงใหม่

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร สมัครงาน ธกส 2556 ผู้ช่วยพนักงานธุรการสมัครสอบ ธกส 2556 สมัครงาน ธกส เชียงใหม่
การสอบคัดเลือก
1 การสอบข้อเขียน ธนาคารกําหนดใหมีการสอบข้อเขียนในวันอาทิตยที่ 10 มีนาคม 2556
โดยมีรายละเอียดในการสอบขอเขียนดังนี้

1) วิชาความรูความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) ใชเวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง สมัครงาน ธกส 2556 ผู้ช่วยพนักงานธุรการสมัครสอบ ธกส 2556 สมัครงาน ธกส เชียงใหม่
30 นาที (100 คะแนน) ไดแก่ ความสามารถเชิงคณิตศาสตร การคิดวิเคราะห์และเหตุผล ความสามารถ
ทางด้านภาษา และความสามารถทางมิติสัมพันธ์

2) วิชาความรู้เฉพาะตําแหน่ง ใชเวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง (100 คะแนน) ไดแก่
สมัครงาน ธกส 2556 ผู้ช่วยพนักงานธุรการสมัครสอบ ธกส 2556 สมัครงาน ธกส เชียงใหม่
ความรูเกี่ยวกับงานสารบรรณ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเบื้องตน พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ร.บ.อนุรักษพลังงาน และ มาตรการประหยัดพลังงาน หลักการบริหารที่
ดี การจัดซื้อจัดจ้าง การพัสดุ ความรู้เกี่ยวกับการตลาดเบื้องต้น

2 การสอบภาคปฏิบัติ ผูผานเกณฑการสอบขอเขียนจะตองเขาทดสอบภาคปฏิบัติโดย มีรายละเอียดการสอบ ดังนี้ สมัครงาน ธกส 2556 ผู้ช่วยพนักงานธุรการสมัครสอบ ธกส 2556 สมัครงาน ธกส เชียงใหม่
1) ทดสอบพิมพดีดสัมผัสดวยระบบคอมพิวเตอรตามแบบที่ธนาคารกําหนด
(วัดความเร็วและความถูกต้อง)

2) ทดสอบพิมพงานตามแบบที่กําหนดดวยโปรแกรม MS-Word และ MS-Excel
ใหเขาสอบเฉพาะผูผานเกณฑการสอบพิมพสัมผัสดวยระบบคอมพิวเตอร
2.3 การสอบสัมภาษณ ผูผานเกณฑการสอบภาคปฏิบัติตองเขารับการสอบสัมภาษณ
2.4 การทดสอบบุคลิกภาพ
สมัครงาน ธกส 2556 ผู้ช่วยพนักงานธุรการสมัครสอบ ธกส 2556 สมัครงาน ธกส เชียงใหม่

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติม >>>

อ่านรายละเอียดคลิก!!
สมัครสอบคลิก!!
แนวข้อสอบ ธกส 2556 คลิก!!


สมัครงาน ธกส 2556 ผู้ช่วยพนักงานธุรการสมัครสอบ ธกส 2556 สมัครงาน ธกส เชียงใหม่

Tags: , , , , , , ,