เทศบาลตําบลหาดอาษา จังหวัดชัยนาท รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา 27 มี.ค.–4 เม.ย. 2555 เทศบาล สมัครงาน ปี55 สมัครงาน เทศบาล 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

เทศบาลตําบลหาดอาษา จังหวัดชัยนาท รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา 27 มี.ค. – 4 เม.ย. 2555 เทศบาล รับสมัครงาน 2555 เทศบาล สมัครงาน ปี55 สมัครงาน เทศบาล 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23/03/2555 ผู้ที่สนใจอยากสมัครงานกับทางเทศบาล ข่าวนี้เป็นข่าวดีของคุณคะ เพราะวันนี้ เทศบาลตําบลหาดอาษา จังหวัดชัยนาท รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ และผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี รวม 4 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 4 เมษายน 2555 สนใจอ่านรายละเอียด เทศบาล สมัครงาน ปี55 เพิ่มเติมได้ที่นี่คะ
เทศบาล รับสมัครงาน 2555 เทศบาล สมัครงาน ปี55 สมัครงาน เทศบาล 2555

เทศบาลตําบลหาดอาษา จังหวัดชัยนาท รับสมัครงาน 2555


เทศบาลตําบลหาดอาษา จังหวัดชัยนาท รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา 27 มี.ค.–4 เม.ย. 2555 เทศบาล สมัครงาน ปี55 สมัครงาน เทศบาล 2555

เทศบาลตําบลหาดอาษา จังหวัดชัยนาท รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ และผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี รวม 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 4 เมษายน 2555 เทศบาล รับสมัครงาน 2555 เทศบาล สมัครงาน ปี55 สมัครงาน เทศบาล 2555
ประกาศเทศบาลตําบลหาดอาษา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจําปี ๒๕๕๕ เทศบาล รับสมัครงาน 2555 เทศบาล สมัครงาน ปี55 สมัครงาน เทศบาล 2555
ด้วยเทศบาลตําบลหาดอาษา จะดําเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ในประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน ๔ ตําแหน่ง ๔ อัตรา ดังนี้
เทศบาล รับสมัครงาน 2555 เทศบาล สมัครงาน ปี55 สมัครงาน เทศบาล 2555
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
๑. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

จํานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

เทศบาล รับสมัครงาน 2555 เทศบาล สมัครงาน ปี55 สมัครงาน เทศบาล 2555

๒. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
จํานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง หรือได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร
เทศบาล รับสมัครงาน 2555 เทศบาล สมัครงาน ปี55 สมัครงาน เทศบาล 2555
๓. ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
จํานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

เทศบาล รับสมัครงาน 2555 เทศบาล สมัครงาน ปี55 สมัครงาน เทศบาล 2555

๔. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
จํานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
เทศบาล รับสมัครงาน 2555 เทศบาล สมัครงาน ปี55 สมัครงาน เทศบาล 2555
การรับสมัคร
ผู้ที่จะสมัครฯ สามารถขอและยื่นใบสมัครเข้ารับการเลือกสรรได้ที่สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
เทศบาล รับสมัครงาน 2555 เทศบาล สมัครงาน ปี55 สมัครงาน เทศบาล 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>> เทศบาลตําบลหาดอาษา จังหวัดชัยนาท รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา 27 มี.ค.–4 เม.ย. 2555 เทศบาล สมัครงาน ปี55 สมัครงาน เทศบาล 2555

เทศบาล รับสมัครงาน 2555 เทศบาล สมัครงาน ปี55 สมัครงาน เทศบาล 2555

Tags: , , , , , ,