เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบพนักงานเทศบาล 4 อัตรา 1-22 ก.พ. 2556 สมัครงาน เทศบาล 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบพนักงานเทศบาล 4 อัตรา 1-22 ก.พ. 2556 เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบ พนักงานเทศบาล 2556 สมัครงาน เทศบาล 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18/02/2556 กลับมาอีกแล้ว กลับมาพร้อมกับข่าวการรับสมัครงานดีๆ เหมือนเช่นเคย สำหรับวันนี้ เป็นประกาศจาก เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน (สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3) 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2556 หากท่านสนใจรายละเอียดของ สมัครงาน เทศบาล 2556 สามารถเข้ามาเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่นี่เลยคะ เราสรรหามาให้คุณแล้ว
เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบ พนักงานเทศบาล 2556 สมัครงาน เทศบาล 2556

เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร สมัครงาน 2556

เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี สมัครงาน 2556


เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบพนักงานเทศบาล 4 อัตรา 1-22 ก.พ. 2556 สมัครงาน เทศบาล 2556

เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2556
เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบ พนักงานเทศบาล 2556 สมัครงาน เทศบาล 2556
เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน (สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3) 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2556  เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบ พนักงานเทศบาล 2556 สมัครงาน เทศบาล 2556
1. นักวิชาการศึกษา ระดับ 3-5
คุณสมบัติ

– วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งให้พนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
– มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
– มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายจัดตั้งเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
– มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
– มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
– มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบ พนักงานเทศบาล 2556 สมัครงาน เทศบาล 2556
2. สันทนาการ ระดับ 3-5
คุณสมบัติ

– วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา พลศึกษา จิตวิทยา และโภชนาการ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
– มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาการสันทนาการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
– มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายจัดตั้งเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ศูนย์เยาวชน พ.ร.บ.ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2521 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
– มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
– มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
– มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
– มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น งานสหกรณ์ งานเยาวชน การพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน และแนวความคิดของโรงเรียนชุมชน
– มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
– มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบ พนักงานเทศบาล 2556 สมัครงาน เทศบาล 2556
3. บุคลากร ระดับ 3-5
คุณสมบัติ

– วุฒิปริญญาตรี ทางการปกครอง รัฐประศาสน ศาสตร์ การบริหาร กฎหมาย บริหารธุรกิจ การบริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
– ความรู้ความสามารถที่ต้องการ มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบ พนักงานเทศบาล 2556 สมัครงาน เทศบาล 2556
4. นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3-5
คุณสมบัติ

– วุฒิปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง หรือได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร หรือปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง สังคมวิทยา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดได้ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
– ความรู้ความสามารถที่ต้องการ : ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฎิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบ พนักงานเทศบาล 2556 สมัครงาน เทศบาล 2556
วิธีการรับสมัคร
– ผู้ประสงค์ขอและสมัครด้วยตนเอง
ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี หรือโดยสามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.phosaicity.go.th
– สมัครได้ทางไปรษณีย์
ส่งใบสมัครพร้อมด้วยเอกสาร ส่งถึง งานการเจ้าหน้าที่ (สมัครสอบ) สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ม.11 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34370 การสมัครจะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางลงรับเอกสารเป็นวันรับสมัครสอบ และโอนเงินค่าสมัครสอบมาที่บัญชีธนาคารเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ชื่อบัญชี เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร กรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 3136058550 โดยให้ส่งแฟกซ์ใบเสร็จการโอนเงินค่าสมัครสอบมายังเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร โทรสาร 0-4549-6020 ต่อ 113 พร้อมทั้งแนบใบโอนเงินฉบับจริงมาพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์
เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบ พนักงานเทศบาล 2556 สมัครงาน เทศบาล 2556
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
สามารถสมัครและส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันและเวลาราชการ
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-4549-6020 ต่อ 101 หรือ 08-1063-7856 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบ พนักงานเทศบาล 2556 สมัครงาน เทศบาล 2556
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ พร้อมหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
1. ใบสมัคร (ผนวก จ.)
2. รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6  เดือน นับแต่วันสมัคร) จำนวน 3 รูป และให้เขียนชื่อ-นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย
3. สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก
8. แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง
9. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล อย่างละ 1 ฉบับ โดยให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองสำเนากำกับไว้ด้วย
หมายเหตุ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดภาคผนวกได้ที่ www.phosaicity.go.th)

เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบ พนักงานเทศบาล 2556 สมัครงาน เทศบาล 2556

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก mrthaijob.com คะ

เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบ พนักงานเทศบาล 2556 สมัครงาน เทศบาล 2556

Tags: , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights