เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบพนักงานเทศบาล 4 อัตรา 1-22 ก.พ. 2556 สมัครงาน เทศบาล 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบพนักงานเทศบาล 4 อัตรา 1-22 ก.พ. 2556 เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบ พนักงานเทศบาล 2556 สมัครงาน เทศบาล 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18/02/2556 กลับมาอีกแล้ว กลับมาพร้อมกับข่าวการรับสมัครงานดีๆ เหมือนเช่นเคย สำหรับวันนี้ เป็นประกาศจาก เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน (สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3) 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2556 หากท่านสนใจรายละเอียดของ สมัครงาน เทศบาล 2556 สามารถเข้ามาเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่นี่เลยคะ เราสรรหามาให้คุณแล้ว
เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบ พนักงานเทศบาล 2556 สมัครงาน เทศบาล 2556

เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร สมัครงาน 2556

เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี สมัครงาน 2556


เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบพนักงานเทศบาล 4 อัตรา 1-22 ก.พ. 2556 สมัครงาน เทศบาล 2556

เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2556
เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบ พนักงานเทศบาล 2556 สมัครงาน เทศบาล 2556
เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน (สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3) 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2556  เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบ พนักงานเทศบาล 2556 สมัครงาน เทศบาล 2556
1. นักวิชาการศึกษา ระดับ 3-5
คุณสมบัติ

– วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งให้พนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
– มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
– มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายจัดตั้งเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
– มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
– มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
– มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบ พนักงานเทศบาล 2556 สมัครงาน เทศบาล 2556
2. สันทนาการ ระดับ 3-5
คุณสมบัติ

– วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา พลศึกษา จิตวิทยา และโภชนาการ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
– มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาการสันทนาการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
– มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายจัดตั้งเทศบาล กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ศูนย์เยาวชน พ.ร.บ.ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2521 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
– มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
– มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
– มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
– มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น งานสหกรณ์ งานเยาวชน การพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน และแนวความคิดของโรงเรียนชุมชน
– มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
– มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบ พนักงานเทศบาล 2556 สมัครงาน เทศบาล 2556
3. บุคลากร ระดับ 3-5
คุณสมบัติ

– วุฒิปริญญาตรี ทางการปกครอง รัฐประศาสน ศาสตร์ การบริหาร กฎหมาย บริหารธุรกิจ การบริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
– ความรู้ความสามารถที่ต้องการ มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบ พนักงานเทศบาล 2556 สมัครงาน เทศบาล 2556
4. นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3-5
คุณสมบัติ

– วุฒิปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง หรือได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร หรือปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง สังคมวิทยา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดได้ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
– ความรู้ความสามารถที่ต้องการ : ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฎิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบ พนักงานเทศบาล 2556 สมัครงาน เทศบาล 2556
วิธีการรับสมัคร
– ผู้ประสงค์ขอและสมัครด้วยตนเอง
ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี หรือโดยสามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.phosaicity.go.th
– สมัครได้ทางไปรษณีย์
ส่งใบสมัครพร้อมด้วยเอกสาร ส่งถึง งานการเจ้าหน้าที่ (สมัครสอบ) สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ม.11 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34370 การสมัครจะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางลงรับเอกสารเป็นวันรับสมัครสอบ และโอนเงินค่าสมัครสอบมาที่บัญชีธนาคารเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ชื่อบัญชี เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร กรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 3136058550 โดยให้ส่งแฟกซ์ใบเสร็จการโอนเงินค่าสมัครสอบมายังเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร โทรสาร 0-4549-6020 ต่อ 113 พร้อมทั้งแนบใบโอนเงินฉบับจริงมาพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์
เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบ พนักงานเทศบาล 2556 สมัครงาน เทศบาล 2556
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
สามารถสมัครและส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันและเวลาราชการ
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-4549-6020 ต่อ 101 หรือ 08-1063-7856 
เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบ พนักงานเทศบาล 2556 สมัครงาน เทศบาล 2556
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ พร้อมหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
1. ใบสมัคร (ผนวก จ.)
2. รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6  เดือน นับแต่วันสมัคร) จำนวน 3 รูป และให้เขียนชื่อ-นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย
3. สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก
8. แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง
9. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล อย่างละ 1 ฉบับ โดยให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองสำเนากำกับไว้ด้วย
หมายเหตุ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดภาคผนวกได้ที่ www.phosaicity.go.th)

เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบ พนักงานเทศบาล 2556 สมัครงาน เทศบาล 2556

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก mrthaijob.com คะ

เทศบาลตําบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบ พนักงานเทศบาล 2556 สมัครงาน เทศบาล 2556

ส่งความคิดเห็นคลิก!! ที่นี่คะ


Submit your review
* Required Field

Tags: , , , , , , , , , ,