[สมัครตํารวจ 2556] ขั้นตอนการกรอกใบสมัครตำรวจสัญญาบัตร สมัครสอบตํารวจ สัญญาบัตร สายสายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ขั้นตอนการกรอกใบสมัครตำรวจสัญญาบัตร  สายสายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร 2556 [สมัครตํารวจ 2556]
หลังจากที่ได้ทำการเปิดรับสมัครสอบไปแล้วสำหรับ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งรองสารวัตรหรือเทียบรองสารวัตร กลุ่มงานเทคนิคทำหน้าที่ประมวลผล จำนวน 93 อัตรา และ ตำแหน่งรองสารวัตรหรือเทียบรองสารวัตร กลุ่มงานเทคนิคทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสารจำนวน 20 อัตรา รวมจำนวนทั้งสิ้น 113 อัตรา วันนี้เรามาดูรายละเอียดขั้นตอนการกรอกใบสมัคร หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านคะ [สมัครตํารวจ 2556] ขั้นตอนการกรอกใบสมัครตำรวจสัญญาบัตร สมัครสอบตํารวจ สัญญาบัตร สายสายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร 2556

[สมัครตํารวจ 2556] ขั้นตอนการกรอกใบสมัครตำรวจสัญญาบัตร สมัครสอบตํารวจ สัญญาบัตร สายสายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร 2556

สมัครตํารวจ 2556

[สมัครตํารวจ 2556] ขั้นตอนการกรอกใบสมัครตำรวจสัญญาบัตร สมัครสอบตํารวจ สัญญาบัตร สายสายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร 2556

อ่านรายละเอียดของข่าว [สมัครตํารวจ 2556] ขั้นตอนการกรอกใบสมัครตำรวจสัญญาบัตร สมัครสอบตํารวจ สัญญาบัตร สายสายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร 2556
หลังจากที่เข้าหน้ารับสมัครที่ นี่ >>> สมัครสอบคลิก !!
คลิกที่ใบสมัครออนไลน์ >>>> ยอมรับเงื่อนไข >>>> ดำเนินการต่อ >>>> ใส่รหัสเลขประจำตัวประชาชน >>>> ใส่รูป >>>> กรอกรายละเอียดการรับสมัคร

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร [สมัครตํารวจ 2556] ขั้นตอนการกรอกใบสมัครตำรวจสัญญาบัตร สมัครสอบตํารวจ สัญญาบัตร สายสายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร 2556
ขั้นตอนที่ 1
[สมัครตํารวจ 2556] ขั้นตอนการกรอกใบสมัครตำรวจสัญญาบัตร สมัครสอบตํารวจ สัญญาบัตร สายสายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร 2556
คลิกที่ “ใบสมัครออนไลน์” อ่านรายละเอียดการกรอกใบสมัคร และคลิกที่ “ดำเนินการต่อคลิกที่นี่” กรอกข้อมูลใบสมัครในช่องที่กำหนดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว ( เปิดรับสมัครวันที่ 26 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2555 ) กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และตรวจทานข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะเลขประจำตัวประชาชน, คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ และ ชื่อสกุล แล้วคลิกที่ “ต่อไป”
ในวันที่ 11 ธันวาคม 2555 จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น. และให้ชำระเงินภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ภายในเวลาทำการของธนาคาร

ขั้นตอนที่ 2 [สมัครตํารวจ 2556] สมัครสอบตํารวจ สัญญาบัตร สายสายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร 2556
จะปรากฏข้อมูลของท่านที่กรอกลงในใบสมัครเพื่อให้ท่านตรวจทานข้อมูลอีกครั้งก่อนที่จะส่งใบสมัคร
– ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ม แก้ไข จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัครเพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
– ในกรณีที่ข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว ต้องการส่งใบสมัคร กดปุ่ม ส่งใบสมัคร
ขั้นตอนที่ 3
[สมัครตํารวจ 2556]  สมัครสอบตํารวจ สัญญาบัตร สายสายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร 2556
หลังจากกดปุ่ม “ส่งใบสมัครแล้ว” จะปรากฏ ดังนี้
1. ข้อความตอบรับว่า “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย”
2. ใบสมัครซี่งมีข้อมูลของผู้สมัครตามที่ได้กรอกไว้ และแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครจะต้อง
– เก็บใบสมัครไว้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ โดยกดปุ่ม พิมพ์ หรือ ในกรณีที่ ผู้สมัครต้องการบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐาน กดปุ่ม บันทึก

– นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตามกำหนดในประกาศรับสมัคร

3. หากเข้าเมนู “ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบและใบสมัคร” แล้ว ไม่พบข้อมูลการชำระเงิน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่เมนู “ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร”

ขั้นตอนที่ 4 [สมัครตํารวจ 2556]  สมัครสอบตํารวจ สัญญาบัตร สายสายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร 2556
ใบสมัครจะมีความสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อผู้สมัครชำระเงิน ในขั้นตอนที่ 3 เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
หมายเหตุ ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครไปแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการพิมพ์ หรือบันทึกได้ในครั้งแรก จะสามารถพิมพ์ หรือบันทึกใบสมัครได้อีก โดยคลิกที่ปุ่ม “พิมพ์บัตรประจำตัวสอบและใบสมัคร” จากนั้นกรอก เลขประจำตัวประชาชน และ กดปุ่ม ค้นหา จะปรากฏเลขประจำตัวสอบของผู้สมัคร ให้คลิกที่เลขประจำตัวสอบ แล้วจึง พิมพ์ หรือ บันทึก

ข้อควรระวัง [สมัครตํารวจ 2556]  สมัครสอบตํารวจ สัญญาบัตร สายสายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร 2556
1. ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
2. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนำมายื่นในภายหลัง ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าบริการในการสมัครสอบในทุกกรณี
3. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร เพราะจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก หากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ
4. ชื่อ – ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครจะต้องเป็นชื่อ -ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ตรงกับในบัตรประจำตัวประชาชน
5. ก่อนส่งใบสมัครกรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง เพราะจะใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขอ้างอิงตลอดการสอบ

ดูตัวอย่างใบสมัครที่สมบูรณ์ >>>> อ่านรายละเอียดคลิก !!

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่หน่วยที่ท่านต้องการสมัครสอบ ในปุ่มสารพันปัญหา
ห้าม ทดสอบการสมัครโดยการอัพโหลดรูปถ่ายอื่นที่ไม่ถูกต้องในการสมัครสอบในครั้งนี้
เพราะท่านอาจเสียสิทธิในการสมัครสอบครั้งนี้ได้

สมัครสอบคลิก !!

อ่านรายละเอียดตัวอย่างแนวข้อสอบ >>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก !!

อ่านรายละเอียดวิชาที่ออกสอบ >>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก !!

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก !!

[สมัครตํารวจ 2556] ขั้นตอนการกรอกใบสมัครตำรวจสัญญาบัตร สมัครสอบตํารวจ สัญญาบัตร สายสายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร 2556

Tags: , , , , , ,