{สมัครสอบตำรวจ 2557} ขั้นตอนการกรอกใบสมัครและ ขั้นตอน การอัพโหลดรูปถ่าย เปิดสอบตำรวจ 6,800 อ. ปี 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

{สมัครสอบตำรวจ 2557} ขั้นตอนการกรอกใบสมัครและ ขั้นตอน การอัพโหลดรูปถ่าย เปิดสอบตำรวจ 6,800 อ. ปี 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สมัครสอบตำรวจ 2557

สมัครสอบตำรวจ 2557

กลับมาอัพเดทกับการรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2557 วันนี้มีขั้นตอนการกรอกใบสมัคร และ ขั้นตอน การอัพโหลดรูปถ่าย ที่ในแต่ละปีมักจะมีผู้สมัครสอบหลายๆท่านประสบปัญหาสมัครสอบไม่ได้เนื่องจากทำผิดขั้นตอนการรับสมัคร วันนี้เรามาดูกันคะว่าเราจะกรอกใบสมัครและเราจะอัพรูปลงในระบกันอย่างไร…..

การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2557

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่ “ใบสมัครออนไลน์” อ่านรายละเอียดการกรอกใบสมัคร และคลิกที่ “ดำเนินการต่อคลิกที่นี่” กรอกข้อมูลใบสมัครในช่องที่กำหนดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว ( เปิดรับสมัครวันที่ 22 ก.ค. 2557 – 13 ส.ค. 2557 ) กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และตรวจทานข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะเลขประจำตัวประชาชน, คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ และ ชื่อสกุล แล้วคลิกที่ “ต่อไป”ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น. และให้ชำระเงินภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ภายในเวลาทำการของธนาคาร

ขั้นตอนที่ 2 จะปรากฏข้อมูลของท่านที่กรอกลงในใบสมัครเพื่อให้ท่านตรวจทานข้อมูลอีกครั้งก่อนที่จะส่งใบสมัคร
– ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ม แก้ไข จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัครเพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
– ในกรณีที่ข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว ต้องการส่งใบสมัคร กดปุ่ม ส่งใบสมัคร
ขั้นตอนที่ 3 หลังจากกดปุ่ม “ส่งใบสมัครแล้ว” จะปรากฏ ดังนี้
1. ข้อความตอบรับว่า “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย”
2. ใบสมัครซี่งมีข้อมูลของผู้สมัครตามที่ได้กรอกไว้ และแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครจะต้อง
– เก็บใบสมัครไว้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ โดยกดปุ่มพิมพ์ หรือ ในกรณีที่ ผู้สมัครต้องการบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐาน กดปุ่มบันทึก
– นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตามกำหนดในประกาศรับสมัคร

3. เมื่อชำระเงินแล้ว ตั้งแต่เวลา 12.00 น.ของวันถัดไปหลังจากชำระเงิน ให้ผู้สมัครเข้าไปที่เมนู “พิมพ์บัตรประจำตัวสอบและใบสมัคร” และให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
4. หากเข้าเมนู “พิมพ์บัตรประจำตัวสอบและใบสมัคร” แล้ว ไม่พบข้อมูลการชำระเงิน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่เมนู “ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร”

ขั้นตอนที่ 4 ใบสมัครจะมีความสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อผู้สมัครชำระเงิน ในขั้นตอนที่ 3 เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
หมายเหตุ ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครไปแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการพิมพ์ หรือบันทึกได้ในครั้งแรก จะสามารถพิมพ์ หรือบันทึกใบสมัครได้อีก โดยคลิกที่ปุ่ม “พิมพ์บัตรประจำตัวสอบและใบสมัคร” จากนั้นกรอก เลขประจำตัวประชาชน และ กดปุ่ม ค้นหา จะปรากฏเลขประจำตัวสอบของผู้สมัคร ให้คลิกที่เลขประจำตัวสอบ แล้วจึง พิมพ์ หรือ บันทึก

ข้อควรระวัง
1. ผู้สมัครสามรถสมัครสอบได้ในสายสอบใดสายสอบหนึ่ง ในหน่วยสอบใดหน่วยสอบหนึ่ง และเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
2. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนำมายื่นในภายหลัง ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าบริการในการสมัครสอบในทุกกรณี
3. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร เพราะจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก หากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ
4. ชื่อ – ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครจะต้องเป็นชื่อ -ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ตรงกับในบัตรประจำตัวประชาชน
5. ก่อนส่งใบสมัครกรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง เพราะจะใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขอ้างอิงตลอดการสอบ
6. ในขั้นตอนการกรอกใบสมัครออนไลน์ ผู้สมัครมีระยะเวลาในการกรอกข้อมูลได้ 30 นาทีนับจากเริ่มกรอกข้อมูล หากใช้เวลาเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด จะต้องดำเนินการเข้าระบบการสมัครใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่หน่วยที่ท่านต้องการสมัครสอบ ในปุ่มสารพันปัญหาห้าม ทดสอบการสมัครโดยการอัพโหลดรูปถ่ายอื่นที่ไม่ถูกต้องในการสมัครสอบในครั้งนี้เพราะท่านอาจเสียสิทธิในการสมัครสอบครั้งนี้ได้

ขั้นตอน การอัพโหลดรูปถ่าย
วิธีการอัพโหลดรูปถ่าย

1. จัดเตรียมไฟล์รูปภาพสำหรับใช้ในการอัพโหลด
♦ กรณี รูปถ่ายจากร้านถ่ายรูป ใช้รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวขนาด 1 นิ้ว นำเข้าเครื่องสแกนเอกสาร และสแกนรูปถ่ายของท่าน
♦ กรณี ถ่ายรูปจากกล้องดิจิตอล หรือโทรศัพท์มือถือ โหลดรูปถ่ายเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ตรวจสอบขนาดไฟล์รูปถ่ายที่จะใช้ในการสมัครสอบ หากมีขนาดเกิน 50 kb ต้องทำการ Resize ไฟล์รูปถ่ายด้วยโปรแกรม Paint หรือ Photoshop เป็นต้น
3. กรอกเลขประจำตัวประชาชน ในหน้าจอใบสมัครออนไลน์
4. คลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการอัพโหลด
5. คลิกที่ปุ่ม อัพโหลดรูปภาพ จะแสดงรูปถ่ายที่ท่านทำการอัพโหลดด้านขวาของหน้าจอ หากรูปถ่ายที่ท่านอัพโหลดมีขนาดมากกว่า 50 kb ระบบจะแสดงข้อความเตือน “ขนาดไฟล์รูปภาพต้องไม่เกิน 50 kb” ท่านต้องทำการ Resize ไฟล์รูปถ่ายให้มีขนาดตามที่กำหนด
6. หากต้องการเปลี่ยนรูปให้คลิกปุ่มลบรูปภาพ แล้วดำเนินการข้อ 4-5 อีกครั้ง
7. คลิกช่อง เพื่อยืนยันว่าท่านรับทราบระเบียบการอัพโหลดรูปถ่ายการรับสมัคร
8. คลิกที่ปุ่มกรอกรายละเอียดการสมัคร เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป
(กรณีที่ไม่สามารถอัพโหลดรูปภาพได้ ให้ตรวจสอบขนาดของไฟล์รูปภาพ หรือเวอร์ชั่นของโปรแกรม Internet Explorer (IE) อีกครั้ง)

ผู้สมัครทุกท่านโปรดทราบ ให้ใช้รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้ว เท่านั้น หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป (หากรูปถ่ายไม่ถูกต้องตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร (รูปถ่ายสมัคร) อาจจะถูกพิจารณาไม่ให้เข้าสอบข้อเขียน)
อัพโหลดไฟล์รูปภาพ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจ เตรียมสอบในปี 2557 >>>>
แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานเทคนิค 57.

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจ เตรียมสอบในปี 2557 >>>>
แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 สายปราบปรามเตรียมสอบในปี 2557 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 สายปราบปรามเตรียมสอบในปี 2557 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 สายปราบปรามเตรียมสอบในปี 2557 ชุดที่ 3 คลิก!!!

สมัครสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 ในปี 2557 >>>>>
เข้าสู่เว็บไซต์เปิดรับสมัครสอบคลิก!!!

Tags: , , ,