กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2556 20 ม.ค.-24 ก.พ. 2556 สมัครสอบนายสิบทบ56 สมัครสอบนายสิบ ทบ 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2556 20 ม.ค.-24 ก.พ. 2556 กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2556 สมัครสอบนายสิบทบ56 สมัครสอบนายสิบ ทบ 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20/11/2555 เอาหละคะ ข่าวการรับสมัครที่หลายคนเฝ้ารอคอยอยู่ ออกมาแล้ว ไปดูประกาศจาก กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. 2555 – 24 ก.พ. 2556 นี้คะ สำหรับผู้ที่สนใจ อยากทราบรายละเอียด สมัครสอบนายสิบทบ56 และข้อมูลของ สมัครสอบนายสิบ ทบ 2556 เพิ่มเติม สามารถเข้ามาอ่านได้ทั้งหมดจากลิ้งก์ด้านล่างนี้ได้เลยคะ เราเตรียมไว้ให้ท่านแล้ว
กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2556 สมัครสอบนายสิบทบ56 สมัครสอบนายสิบ ทบ 2556

สมัครสอบนายสิบ ทบ 2556

สมัครสอบนายสิบ ทบ 2556

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2556 20 ม.ค.-24 ก.พ. 2556 สมัครสอบนายสิบทบ56 สมัครสอบนายสิบ ทบ 2556

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. 2555 – 24 ก.พ. 2556 กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2556 สมัครสอบนายสิบทบ56 สมัครสอบนายสิบ ทบ 2556
กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2556
ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. 2555 – 24 ก.พ. 2556
กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2556 สมัครสอบนายสิบทบ56 สมัครสอบนายสิบ ทบ 2556
ประเภทของผู้สมัคร

๑.๑ บุคคลพลเรือน ชาย อายุ ๑๗ ปี ถึง ๒๒ ปี ( ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึง พ.ศ.๒๕๓๙ ) ไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือก เข้าเป็นทหารกองประจำการในปี ๒๕๕๖ ยกเว้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ของศูนย์ฝึกกำลังสำรอง หรือศูนย์ฝึก/หน่วย ฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก สำหรับผู้ที่มีอายุ ๒๑ และ ๒๒ ปี( เกิด พ.ศ.๒๕๓๕ และ พ.ศ. ๒๕๓๔ ) ต้องมีหลักฐาน สมุดประจำตัวทหารกองหนุน หนังสือส าคัญ ( แบบ สด.๘ ) หนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ( แบบ สด.๔๓ ) แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ ทหารประจ าการ ไม่ต้องส่งเข้ากองประจ าการ
๑.๒ ทหารกองประจ าการ อายุไม่เกิน ๒๔ ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๓๒ )
๑.๓ พลทหารประจ าการ ( พลอาสาสมัคร ) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก อายุไม่เกิน ๒๔ ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๓๒ )
๑.๔ ทหารกองหนุน ที่เคยเป็นทหารกองประจ าการในสังกัดกองทัพบกมาแล้ว อายุไม่เกิน ๒๔ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๓๒)
กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2556 สมัครสอบนายสิบทบ56 สมัครสอบนายสิบ ทบ 2556
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๒.๑ มีวุฒิการศึกษา สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๒ เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศ ( ก่อนการสอบภาควิชาการ ) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
๒.๓ มีสัญชาติไทย และ บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยก าเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
๒.๔ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๒.๕ ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
๒.๖ ไม่เป็น ผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรือ อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และ ไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
๒.๗ ต้องเข้ารับการตรวจโรค พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากรรม ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ว่ายน้ำ ดึงข้อ ลุกนั่ง ยึดพื้น และ วิ่งได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2556 สมัครสอบนายสิบทบ56 สมัครสอบนายสิบ ทบ 2556
การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร

๔.๑.๑ ทางไปรษณีย์ ไม่มีการจ าหน่าย
๔.๑.๒ พื้นที่ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ – ณ กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช มณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบกทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้นหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๔.๑.๓ กรุงเทพมหานคร จ าหน่ายใบสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก – ระหว่าง วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ( เว้นวันหยุดราชการ ) – ระหว่าง วันที่ ๑๖ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2556 สมัครสอบนายสิบทบ56 สมัครสอบนายสิบ ทบ 2556
การรับสมัคร

พื้นที่ส่วนภูมิภาค
– วันที่ ๒๐ – ๒๒ ม.ค.๕๖ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก
– วันที่ ๒๔ – ๒๕ ม.ค.๕๖ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่
– วันที่ ๒๙ ม.ค. – ๑ ก.พ.๕๖ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา
– วันที่ ๓ – ๔ ก.พ.๕๖ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔ จังหวัดอุดรธานี
– วันที่ ๙ – ๑๑ ก.พ.๕๖ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช
– วันที่ ๑๓ ก.พ.๕๖ ณ กองบังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร จังหวัดชุมพร พื้นที่ กรุงเทพมหานคร
– วันที่ ๑๖ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2556 สมัครสอบนายสิบทบ56 สมัครสอบนายสิบ ทบ 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2556 20 ม.ค.-24 ก.พ. 2556 สมัครสอบนายสิบทบ56 สมัครสอบนายสิบ ทบ 2556

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2556 สมัครสอบนายสิบทบ56 สมัครสอบนายสิบ ทบ 2556

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2556 สมัครสอบนายสิบทบ56 สมัครสอบนายสิบ ทบ 2556

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights