กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ 2 อัตรา 13 ส.ค.-2 ก.ย. 2558 สมัครสอบบรรจุราชการ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ 2 อัตรา 13 ส.ค.-2 ก.ย. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 07/08/2558 มีข่าว สมัครสอบบรรจุราชการ 2558 มาแจ้งให้ทราบคะ เนื่องจาก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม – 2 กันยายน 2558 สนใจรายละเอียด สมัครสอบบรรจุราชการ 2558 อีกหลายๆ หน่วยงานให้ได้เลือกสรรกันนะคะ ไปดูกันเลย


กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ 2 อัตรา 13 ส.ค.-2 ก.ย. 2558 สมัครสอบบรรจุราชการ 2558

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม – 2 กันยายน 2558

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม – 2 กันยายน 2558

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
จำนวนที่เปิดรับสมัคร  1 อัตรา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี
ปฏิบัติ งานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.ด้านการปฏิบัติการ
– ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดำเนินการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้
– วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์ ของวัตถุตัวอย่าง ในห้องปฏิบัติการทางเคมี
– ร่วมดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเชื่อถือ
2.ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3.ด้านการประสานงาน
– ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
– ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ด้านการบริการ
– ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
– เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ
จำนวนที่เปิดรับสมัคร  1 อัตรา
ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ปฏิบัติ งานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเศรษฐกิจ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
– รวบรวมข้อมูลหรือวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อนทั้ง เศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาค (ด้านอุตสาหกรรม) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือเสนอแนะประเด็นสำคัญหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์ กำหนดนโยบาย แผนการ แนวทาง มาตรการ หรือดัชนีทางเศรษฐศาสตร์
–  ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ในด้านใดด้านหนึ่งของการดำเนินนโยบาย มาตรการหรือกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ (ด้านอุตสาหกรรม) เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า และสนับสนุนการเสนอแนวทาง หรือวางแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
– สรุปรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการรวบรวมข้อมูลด้านการจัดทำ ดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ เครื่องชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์ หรือแบบจำลองต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อสนับสนุนและประกอบการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง ของนโยบายด้านเศรษฐกิจ (ด้านอุตสาหกรรม) ของรัฐบาลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
– ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายใน และภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
– ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
– ให้คําแนะนํา หรือปรึกษาในเรื่องข้อมูลต่างๆ ทางเศรษฐศาสตร์ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์
– จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ในด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ


วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม – 2 กันยายน 2558


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ 2 อัตรา 13 ส.ค.-2 ก.ย. 2558 สมัครสอบบรรจุราชการ 2558

Tags: , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights