((สมัครสอบ กพ. ภาค ก 2557)) คู่มือแนะนําการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจําปี 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

((สมัครสอบ กพ. ภาค ก 2557)) คู่มือแนะนําการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจําปี 2557 สมัครสอบ กพ 57 สมัครสอบ กพ. 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557

สมัครสอบ กพ. ภาค ก 2557

สมัครสอบ กพ. ภาค ก 2557

อัพเดทเพิ่มเติมสำหรับคู่มือแนะนําการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจําปี 2557 หลังจากที่ทางเว็บไซต์ได้ลงข่าวกำหนดการของการรับสมัครสอบคร่าวๆไปแล้ว วันนี้กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนการสมัครสอบแบบละเอียด โดยขั้นตอนในการรับสมัครสอบ กพ ภาค ก ในปีนี้มีทั้งหมด 4 ขั้นตอนง่ายๆแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th แล้วทำตามขั้นตอนการรับสมัครสอบด้านล่างคะ หากท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ผ่านกล่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างคะ….

คู่มือแนะนําการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจําปี 2557
เพื่อประโยชน์ของทาน

๏โปรดอ่านคูมือแนะนําการสมัครสอบโดยละเอียด
๏ปฏิบัติตามที่ได้แนะนําไว้ทุกขั้นตอน

– ผู้ที่มีหนังสือรับรองการสอบผานภาค ก. ของ ก.พ. แบบเดิมอยู่แลว ยังคงใช้ได้ต่อไป ไม่ตองสมัครสอบในครั้งนี้อีก
– คะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ไม่ได้นํามารวมกับคะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง และความเหมาะสมกับตําแหน่งของส่วนราชการตาง ๆ ดังนั้น ผู้ที่มีหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. แล้ว จึงไม่ตองสมัครใหม่เพื่อสอบใหได้คะแนนที่สูงขึ้น
– การสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2557 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผูที่สําเร็จการศึกษา หรือกําลังจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ในระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่สามารถสมัครสอบได้
– สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว เลือกไดเพียง 1 ระดับ และ 1 ศูนย์สอบเทานั้น เมื่อสมัครแล้วไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้

ขั้นตอนการสมัครสอบ

ข้อควรระวัง
เลขประจําตัวประชาชน หากไม่ตรงตามบัตรประจําตัวประชาชน จะไม่สามารถเข้าสอบได้และที่อยูต้องกรอกให้ละเอียด เนื่องจากสํานักงาน ก.พ. จะส่งหนังสือรับรองการสอบผ่านการวัดความรูความสามารถทั่วไป ใหตามที่อยูที่แจ้งไว้ในใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 2 ชําระเงินและเลือกศูนย$สอบที่ธนาคาร ตั้งแตวันที่ 4 – 25 มีนาคม 2557
ให้ผูสมัครสอบ กรอกรหัสศูนย์สอบและชื่อศูนย์สอบ ที่ตองการซึ่งยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ในแบบฟอร์มการชําระเงินแลวนําไปชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบ เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศภายในวันที่ 25 มีนาคม 2557 เมื่อชําระเงินแลวใหตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินที่ทางธนาคารให้มา ดังนี้
– เพื่อชําระ : 9267 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
– ชื่อลูกค้า : ต้องตรงกับชื่อผูสมัครสอบ
– เลขที่ใบเสร็จ เลขที่อ้างอิง 1 : ตรงกับ Ref No1.
– เลขที่อ้างอิง 2 / 3 : ต้องตรงกับหมายเลขประจําตัวประชาชนต้องตรงกับศูนย์สอบที่เลือก
หากไม่ถูกตองโปรดแจงใหธนาคารแก้ไขทันที (หากแก้ไขภายหลัง อาจจะไม่ได้ศูนย์สอบตามที่ตองการ กรณีที่ธนาคารดําเนินการถูกต้องแลว ไม่สามารถแก้ไขได้) ในขั้นตอนนี้ เมื่อชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขศูนย์สอบได้กรณีที่ศูนย์สอบที่ตองการจะเลือกที่นั่งสอบเต็ม ใหผู้สมัครสอบเลือกศูนย์สอบอื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ ที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ขั้นตอน 3 ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ ตั้งแตวันที่ 6 – 28 มีนาคม 2557
หลังจากชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว 2 วันทําการ ใหผูสมัครสอบดําเนินการ ดังนี้
1. ใหเขาเว็บไซต์/ที่หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป ประจําป 2557” หัวขอย่อยซ้ายมือ “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ”
2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน และกรอกตัวอักษรที่เห็นบนหน้าเว็บ คลิกค้นหา
3. จะปรากฏ ชื่อ นามสกุล หนวยที่สมัครสอบ ศูนย์สอบ และมีเครื่องหมาย หน้าหัวขอที่ทานดําเนินการแล้ว หรือมีเครื่องหมาย × หน้าหัวขอที่ท่านยังไม่ดําเนินการ การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อมีเครื่องหมาย  ทุกหัวข้อ

ขั้นตอนที่ 4 ค้นหาสถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ ตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เป็นต้น
1. ให้เข้าเว็บไซต์/ที่หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2557” หัวข้อย่อยซ้ายมือ “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ”
2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน และกรอกตัวอักษรที่เห็นบนหน้าเว็บ คลิกค้นหา
3. จะปรากฏ ชื่อ นามสกุล หนวยที่สมัครสอบ ศูนย์/สอบ คลิกปุ่ม “พิมพ์บัตรประจําตัวสอบ”
4. ใหปฏิบัติตามคําแนะนําใน หมายเหตุ ในบัตรประจําตัวสอบ ใหครบถ้วน
5. หากระบบขึ้นว่า ไม่พบขอมูลการสมัครสอบ ใหตรวจสอบวากรอกเลขประจําตัวประชาชนถูกต้องหรือไม่ หรือให้คลิกที่หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” อีกครั้ง

หากผูสมัครสอบท่านใดไม่ทราบว่าได้ดําเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว สามารถเขาไปที่เว็บไซต์รับสมัครสอบ หัวขอย่อยซ้ายมือ “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” เมื่อเขาไปแลวจะปรากฏขอมูลการสมัครสอบ 3 ข้อ คือ
– สมัครสอบ
– ชําระเงินค่าสมัคร
– พิมพ์บัตรประจําตัวสอบ
หากปรากฏเครื่องหมาย √ ทั้ง 3 หัวขอ แสดงวาทานไดสมัครสอบครบทุกขั้นตอนแล้ว
หากหัวขอใดยังมีเครื่องหมาย × ใหดําเนินการดังนี้
หัวขอสมัครสอบให้คลิก <<คลิกที่นี่>> เพื่อสมัครสอบใหม่
หัวขอชําระเงิน ใหคลิกที่ แบบฟอร์มการชําระเงิน เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มนําไปชําระเงินต่อไป
หัวขอพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ ให้คลิก <<คลิกที่นี่>> เพื่อพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!
สมัครสอบคลิก!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบคลิก!!
อ่านขั้นตอนการสมัครสอบคลิก!!!

Tags: , , , , , ,