[สมัครสอบ ตำรวจ วุฒิ ม.6 2557] ข้อแนะนำในการสอบตำรวจ 6,800 อัตรา ในปี 2557 เปิดสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[สมัครสอบ ตำรวจ วุฒิ ม.6 2557] ข้อแนะนำในการสอบตำรวจ 6,800 อัตรา ในปี 2557 เปิดสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สมัครสอบ ตำรวจ วุฒิ ม.6 2557

สมัครสอบ ตำรวจ วุฒิ ม.6 2557

มาเป็น “ตํารวจ” กันเถอะ
หากจะนึกถึงอาชีพ “ตํารวจ” ในหลาย ๆ คน เข้าใจตรงกันว่าเป็นข้าราชการประเภทหนึ่ง ที่มีบทบาทหน้าที่ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างมาก ซึ่งบางคนอาจไม่ทราบเลยว่า “ตํารวจ” นั้นคือใครและพวกเขามีหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติต่อสังคมอย่างไรบ้าง “ตํารวจ” นั้นจะหมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีหน้าที่ตรวจตรา

รักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทําผิดกฎหมาย” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง “ตํารวจ” ก็คือ ผู้มีหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์ ตามที่ได้ยินได้ฟ้งกันอยู่เสมอ แปลว่า ดูแลคุ้มครอง พลเมืองของประเทศ ดังนั้นตํารวจจึงเป็นผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงในการดูแลคุ้มครอง ให้เกิดความสงบสุแก่ประชาชนของประเทศ

ปัจจุบันคนในสังคมมีมุมมองในอาชีพนี้ที่แตกต่างกันไป แต่เนื่องจากดิฉันและเพื่อน ๆ มีความตั้งใจและมีความพยายาม จนได้เข้ามารับราชการตํารวจ โดยวิธีการสอบแข่งขันฯ ทําให้ทราบได้ว่า อาชีพ “ตํารวจ”เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความทุ่มเท ความเสียสละ เป็นอย่างมาก แต่ทั้งนี้ก็นํามาซึ่งความภาคภูมิใจ มีเกียรติและความมั่นคงแม้จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเป็นข้าราชการนั้น จะมีเงินเดือนน้อยก็ตาม แต่มุมมองของคนส่วนหนึ่งอาจไม่ทราบว่าอาชีพ “ตํารวจ” นั้น มีสวัสดิการคอยช่วยเหลืออย่างมากมาย ซึ่งครอบคลุมทุกช่วงชีวิตของการดํารงชีวิต ของข้าราชการตํารวจอยู่แล้ว ขออธิบายอย่างง่าย ๆ เพื่อให้เพื่อน ๆ และใครอีกหลาย ๆคนเข้าใจ เมื่อก้าวเข้าสู่การรับราชการตํารวจ ถึงแม้จะเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน โดยได้รับอัตราเงินเดือน ป.๑ ขั้น ๑๒.๕ อัตราเงินเดือน ๗,๘๙๐ บาท ก็ตามแต่ก็ยังมีเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราวอีก ๑,๕๐๐ บาท/คน/เดือน และหากผู้ใดที่ปฏิบัติงานในกลุ่มสายงานป้องกันปรามปราม (ซึ่งผู้หญิงก็เป็นได้) ก็จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ
ที่นอกเหนือจากเงินเดือนปกติอีกทั้งยังมีเงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหน่งอื่น ๆ อีกมากมาย ตลอดจนในการปฏิบัติงานจะมีเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบเช่น เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตํารวจติดตามอารักขาเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตํารวจรักษาการณ์ เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมเงิน และเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตํารวจในการขนย้ายเงินคงคลัง เป็นต้น ในส่วนเพื่อน ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีเงินเพิ่มเศษ
ให่อีกด้วย เมื่อพวกเรามีอายุราชการไม่น้อยกว่า ๒ ปีก็จะมีสิทธิสอบเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร กันแล้ว ยิ่งกว่านั้น สามารถเลือกสอบได้ตามใจชอบหรือตามภูมิลําเนา เช่น ได้รับการบรรจุที่หน่วยงานใน กรุงเทพฯ แล้วต้องการจะกลับไปทํางานที่ จังหวัดเชียงใหม่ ก็สามารถเลือกสอบ
ที่ตํารวจภูธรภาค ๕ ได้ผู้ที่ปฏิบัติงานทุกคนย่อมต้องมีที่พักอาศัย ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญหากผู้ปฏิบัติงานไม่มีที่อยู่ก็จะลําบากและต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างมากมาย ในส่วนนี้สํานักงานตํารวจแห่งชาติจึงมีสวัสดิการอาคารบ้านพักของทางราชการให้ หรือหากใครต้องการกู้เงินเพื่อจัดหาและสร้างที่อย่อาศัยเองก็มีโครงการฯ อีกหลายโครงการฯ ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกและช่วยเหลือข้าราชการตํารวจได้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ําแม้ใครที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ต่างพื้นที่ หากไม่มีบ้านพักอาศัยก็จะมีสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้อีกด้วย และอาหารการกินก็เป็นหนึ่งในปัจจัย ๔ ที่มีควาสําคัญไม่แพ้กัน ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ความสําคัญ โดยจัดให้มีโครงการอาหารกลางวันฟรีและหากเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวนจะได้รับค่าเครื่องแต่งกาย ในอัตราเหมาจ่าย รายละ ๒,๐๐๐ บาทต่อปี ที่ขาดไม่ได้อย่างที่ทราบกันดีเมื่อรับราชการแล้วมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ เพื่อเป็นการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารสุขโดยตรงแก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ กรณีผู้ใดต้องการสมรส สํานักงานตํารวจแห่งชาติจัดให้มีโครงการพิธีสมรสหมู่ทุกปีข้าราชการตํารวจผู้ใดมีบุตรก็สามารถเบิกค่าศึกษาเล่าเรียนของบุตรได้อีกด้วย ข้าราชการตํารวจผู้ใดที่ต้องการจัดกิจกรรม หรือทํากิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนันทนาการ การกีฬา หรือหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ให้การสนับสนุนโดยมีสโมสรตํารวจ และสถานพักตากอากาศคอยให้บริการ เพื่อเป็นที่ผ่อนคลายอารมณ์ให้กับข้าราชการตํารวจทั้งหลาย ประการสุดท้ายที่หลายคน ๆ นึกถึงคือ บั้นปลายชีวิต ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการจะได้รับเงินบําเหน็จบํานาญ ซึ่งเป็นเงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาตลอดชีวิต และเมื่อข้าราชการตํารวจคนใดที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษและหากมีทายาทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษให้เข้ารับราชการตํารวจสืบต่อไป
เพื่อเป็นข้อมูลให้ใครหลายๆ คนตัดสินใจในการเป็นข้าราชการตํารวจ นั้นว่าดีอย่างไรซึ่งอาจมีความแตกต่างอยู่บ้าง ถ้ามีการเปรียบเทียบกับภาคเอกชนแล้ว จะมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย และสวัสดิการก็มิได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ซึ่งสวัสดิการที่ได้รับกลับทําให้ข้าราชการตํารวจมีขวัญและกําลังใจที่เพิ่มขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับความผาสุก ดังนั้น บทความนี้อาจทําให้เพื่อน ๆ หลาย ๆ คน มีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจที่จะรับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ ไม่มากก็น้อย แล้วคุณหละคะ ? เป็นคนหนึ่งที่พิจารณาดูแล้วว่าอาชีพ “ตํารวจ” เป็นที่น่าสนใจทีเดียว

จัดทําโดย ฝ่ายวิชาการสรรหา กองการสอบ
กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

อ้างอิงจาก คู่มือ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ข้าราชการตํารวจ
www.royalthaipolice.go.th/downloads/training/๐๐๘๓.pdf

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
กำหนดการรับสมัครสอบตำรวจปี 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เข้าสู่เว็บไซต์กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

*** สำหรับรายละเอียดอื่นๆ ทางเว็บไซต์จะทยอยอัพเดทให้ทราบแบบวันต่อวันคะ ติดตามได้ที่ http://jobparttimes.com ***

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า >>>>
แนวข้อสอบเก่าตำรวจวุฒิ ม.6 สายป้องกันปรามปราม ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบเก่าตำรวจวุฒิ ม.6 สายป้องกันปรามปราม ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบเก่าตำรวจวุฒิ ม.6 สายป้องกันปรามปราม ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบเก่าตำรวจวุฒิ ม.6 สายป้องกันปรามปราม ชุดที่ 4 คลิก!!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights