กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น รอบ2 ปี2558 เนื่องจากมีการสำรวจอัตราว่าง สมัครสอบ ท้องถิ่น 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น รอบ2 ปี2558 เนื่องจากมีการสำรวจอัตราว่าง

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 07/09/2557
ข่าวล่ามาแรง สมัครสอบ ท้องถิ่น 2558 เนื่องจาก สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอัตราว่างและประสงค์ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทน เอาหละคะ เมื่อ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น รอบ2 ปี2558 หลายๆ ท่านเริ่มมีความหวังอีกครั้ง สนใจอ่านรายละเอียด สมัครสอบ ท้องถิ่น 2558 เพิ่มเติมได้เลยที่นี่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น รอบ2 ปี2558 เนื่องจากมีการสำรวจอัตราว่าง สมัครสอบ ท้องถิ่น 2558

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจเตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น รอบ 2 เนื่องจากได้มีการสำรวจอัตราว่าง อาจมีการจัดสอบเพิ่มเติม ปี2558

สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอัตราว่างและประสงค์ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทน

ตามที่ได้แจ้งมติ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ให้สำรวจความประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่าง ว่าประสงค์จะร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทนหรือไม่ โดยได้ขอความร่วมมือกับจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่าง และมีความประสงค์ร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทน ส่งคำร้องขอให้ กสถ. โดยให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ให้สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นั้น

สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 มีจังหวัดรายงานข้อมูลการร้องขอดังกล่าวมาเพียง 23 จังหวัด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 และเป็นไปตามมติ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดรายงานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความประสงค์ร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทนให้สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 โดยหากไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์ร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทน ก็ให้รายงานภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทนเมื่อปี 2556 หากยังไม่มีผู้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ก็อาจขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว75 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 และหากไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่ว่าง ก็อาจร้องขอให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขันแทนโดยให้จังหวัดรายงานภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ด้วย

Tags: , , , , , , , , , , ,