Update!! หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร นายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2556 สมัครสอบ สัสดี 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Update!! หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร นายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2556 สมัครสอบ สัสดี 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดวันที่ 19/11/2555 กรมยุทธศึกษาทหารบกเปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวนรวม 100 อัตรา วันนี้เราลองมาดูรายละเอียดต่างๆ ที่ท่านควรทราบก่อนการสมัครสอบคะ อาทิ หลักสูตรการศึกษา ประเภทบุคคลที่จะรับสมัคร หลักฐานที่ต้องใช้ในการการสมัครสอบ และ ตัวอย่างแนวข้อสอบายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2556 Update!! หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร นายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2556 สมัครสอบ สัสดี 2556

Update!! หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร นายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2556 สมัครสอบ สัสดี 2556

สมัครสอบ สัสดี 2556

Update!! หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร นายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2556 สมัครสอบ สัสดี 2556

คำแนะนำการสมัครสอบทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน(สัสดี) ประจำปี ๒๕๕๖ ( ฉบับย่อ )
กรมยุทธศึกษาทหารบก
————————————

ความมุ่งหมาย
Update!! หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร นายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2556 สมัครสอบ สัสดี 2556
กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครสอบทหารกองหนุนเข้าเป็นนายทหารประทวน สายงานสัสดี
ประจำปี ๒๕๕๖ โดยบรรจุรับราชการ และได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี เพื่อบรรจุลงในตำแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอำเภอ,เสมียน
สำนักงานสัสดีจังหวัด และเสมียนฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกหรือ จังหวัดทหารบก

หลักสูตรการศึกษา Update!! หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร นายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2556 สมัครสอบ สัสดี 2556
เมื่อสามารถสอบคัดเลือกได้ จะได้รับการฝึกและอบรมวิชาเกี่ยวกับนายทหารประทวนสายงาน
สัสดีชั้นต้น ณ โรงเรียนการกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลา ๒ เดือน และเมื่อสำเร็จแล้วจะต้องไป
ปฏิบัติงานตามตำแหน่งที่ตนได้เลือกไว้แล้ว

ประเภทบุคคลที่จะรับสมัคร Update!! หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร นายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2556 สมัครสอบ สัสดี 2556
ต้องเป็นเพศชายที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ โดยได้ขึ้นทะเบียนและนำปลด เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
ต้องเป็นผู้ที่เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการจนครบกำหนดปลด เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑

หลักฐานการสมัคร Update!! หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร นายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2556 สมัครสอบ สัสดี 2556
ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานต่อหน่วยรับสมัครดังต่อไปนี้

๑ หลักฐานการรับสมัครสอบ และหลักฐานเพิ่มเติมหลังประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก)ให้ยื่นเอกสาร
ประกอบการสมัครสอบฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ โดยผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองตนเองว่า (สำเนาถูกต้อง) แล้วลงชื่อกำกับไว้ เมื่อ
กรรมการรับสมัครตรวจสอบเอกสารแล้วจะส่งฉบับจริงให้กลับคืน จะเก็บไว้เป็นหลักฐานเฉพาะฉบับสำเนาเท่ำนั้น
๑.๑ วุฒิการศึกษาไม่ตำ่กว่าผู้สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๖) หรือ เทียบเท่า
๑.๒ บัตรประจำตัวประชาชน
๑.๓ หนังสือสำคัญทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (แบบ สด.๘) หรือ ส าเนาทะเบียนกองประจำการที่มีรายการ
บันทึกนำปลดและรับรองสำเนาจากสัสดีจังหวัด,ทำการแทน ,รักษาราชการ หรือรักษาราชการแทน แล้วแต่กรณี
Update!! หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร นายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2556 สมัครสอบ สัสดี 2556
แนวข้อสอบสัสดี ปี 2556 >>>>
อ่านรายละเอียดคลิก !!

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติม >>>>

อ่านรายละเอียดของการเปิดรับสมัครสอบ คลิก!!

Update!! หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร นายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2556 สมัครสอบ สัสดี 2556

Tags: , , , , , ,