สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) รับสมัคร นักวิชาการตรวจสอบภายใน บัดนี้-31 ต.ค. 2555 สสส สมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) รับสมัคร นักวิชาการตรวจสอบภายใน บัดนี้-31 ต.ค. 2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส รับสมัคร นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2555 สสส สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12/10/2555 โอกาสดีๆ มีให้ที่นี่ทุกวันคะ สำหรับวันนี้มีประกาศจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ประกาศ รับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ต.ค. 2555 ท่านที่ทราบว่าตนจบมาทางด้านนี้โดยตรง เป็นโชคดีของท่านแล้วหละคะ เรามาดูรายละเอียดของข้อมูล สสส สมัครงาน 2556 กันเลยดีกว่า เผื่อว่าท่านจะได้ตัดสินใจในการรับงานนนี้ไว้พิจารณายังไงหละคะ มาดูกันเลย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส รับสมัคร นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2555 สสส สมัครงาน 2556

สสส สมัครงาน 2556

สสส สมัครงาน 2556


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) รับสมัคร นักวิชาการตรวจสอบภายใน บัดนี้-31 ต.ค. 2555 สสส สมัครงาน 2556

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
ประกาศ รับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ต.ค. 2555
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส รับสมัคร นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2555 สสส สมัครงาน 2556
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ประกาศ รับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ต.ค. 2555
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส รับสมัคร นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2555 สสส สมัครงาน 2556
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานในตำแหน่งดังนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส รับสมัคร นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2555 สสส สมัครงาน 2556
1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ขอบเขตงาน
1.       จัดทำและปรับปรุงแผนการตรวจสอบประจำปี โดยใช้เกณฑ์ความเสี่ยง (Risk-based approach) ตามความเหมาะสมเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ ของ สสส. และรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
2.       ดำเนินการตรวจสอบและหรือจัดให้มีการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งโครงการหรืองานพิเศษอื่นตามความจำเป็นและที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่สำนักงานในการการจัดทำระบบควบคุมภายในทีดี
3.       พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน ของ สสส. ร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน
4.       เป็นทีมฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน  ในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส รับสมัคร นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2555 สสส สมัครงาน 2556
คุณสมบัติ
1.       อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.       จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
3.       มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบระบบบริหารงานภายในองค์กร หรือ ตรวจสอบโครงการแผนงาน หรือการวางระบบควบคุมภายใน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4.       เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านการพูด และการเขียน
5.       มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นในการทำงาน และความคิดสร้างสรรค์
6.       สามารถรวบรวมข้อมูล / เอกสารหลักฐานการตรวจสอบ, วิเคราะห์และสรุปประเด็นที่ได้จากการตรวจสอบ จัดทำรายงานและนำเสนอได้ดี
7.       มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office หรือ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจสอบเป็นอย่างดี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส รับสมัคร นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2555 สสส สมัครงาน 2556
**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส รับสมัคร นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2555 สสส สมัครงาน 2556
ผู้ประสงค์จะสมัครให้กรอกและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ สสส. ชั้น 34 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ สนามเป้า พญาไท กทม. 10400  หรือ download แบบฟอร์มใบสมัครงานของ สสส. ที่ www.thaihealth.or.th และส่งใบสมัครงานที่กรอกสมบูรณ์แล้วมาที่ recruit@thaihealth.or.th สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส รับสมัคร นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2555 สสส สมัครงาน 2556
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2298-0500 ต่อ 1414  คุณสุทธิวัฒน์  โตสมบุญ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส รับสมัคร นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2555 สสส สมัครงาน 2556
หมดเขตรับสมัครวันที่   31 ตุลาคม 2555
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส รับสมัคร นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2555 สสส สมัครงาน 2556
สสส  จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส เท่านั้น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส รับสมัคร นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2555 สสส สมัครงาน 2556

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส รับสมัคร นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2555 สสส สมัครงาน 2556

Tags: , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights