กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา 16-24 พ.ย. 2560 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2561 สอบกองทัพอากาศ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา 16-24 พ.ย. 2560

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16/11/2560 รออข่าว สอบกองทัพอากาศ 2561 กันหน่อยค่ะ เพราะข่าว ปี 2560 ยังไม่หมด เนื่องจาก กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ พนักงานทางสาย ลูกมือช่าง และ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ รวมจำนวน 9 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2560 สนใจอ่านรายละเอียด กองทัพอากาศ รับสมัคร 2560 ได้แล้วที่นี่ รับรองได้ว่า ข่าวสารดีๆ ของหลายๆ หน่วยงานมีมาอัพเดตทุกวันแน่นอน ส่วนข่าว สอบกองทัพอากาศ 2561 อดใจรออีกนิดนะคะ

 

สมัครสอบ-กองทัพอากาศ-2557-158x158

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา 16-24 พ.ย. 2560 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2561 สอบกองทัพอากาศ 2561

กองทัพอากาศ
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ รวมจำนวน 9 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2560

กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ พนักงานทางสาย ลูกมือช่าง และ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ รวมจำนวน 9 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– พนักงานธุรการ
– พนักงานทางสาย
– ลูกมือช่าง
– ช่างซ่อมเครื่องยนต์


จำนวนที่เปิดรับสมัคร

– พนักงานธุรการ              จำนวน 6 อัตรา
– พนักงานทางสาย              จำนวน 1 อัตรา
– ลูกมือช่าง               จำนวน 1 อัตรา
– ช่างซ่อมเครื่องยนต์              จำนวน 1 อัตรา


อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ

– พนักงานธุรการ                 จำนวน 12,430 บาท
– พนักงานทางสาย                 จำนวน 12,430 บาท
– ลูกมือช่าง                  จำนวน 12,430 บาท
– ช่างซ่อมเครื่องยนต์                 จำนวน 13,280 บาท


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– ผู้สมัครตำแหน่ง ตำแหน่ง พนักงานธุรการ เป็นเพศชายหรือเพศหญิง
และสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
– ผู้สมัครตำแหน่ง ตำแหน่ง พนักงานทางสาย และตำแหน่ง ลูกมือช่าง
เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
– ผู้สมัครตำแหน่ง ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์ เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ
ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการและเอกสารของทางราชการ
– รับ-ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
– ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
– ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่
– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ตำแหน่ง พนักงานทางสาย
– ปฏิบัติงานติดตั้งสายสัญญาณทั้งที่เป็นสายเคเบิลและสายโทรศัพท์
– ปฏิบัติงานติดตั้งเสาอากาศ หรือจานดาวเทียม
– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ตำแหน่ง ลูกมือช่าง
– ช่วยเหลือในการซ่อมขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ ตามลักษณะงานของหน่วยที่กำหนดขึ้น เช่น ไฟฟ้า ประปา สุขภัณฑ์ สุขาภิบาล อาคาร เครื่องใช้วัสดุ และครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน เป็นต้น
–  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างเบ็ดเตล็ดภายใต้การควบคุมบังคับบัญชา
–  ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
–  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์
– ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ตรวจและทดสอบเครื่องยนต์ต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
– ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร
– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
– ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา 16-24 พ.ย. 2560 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2561 สอบกองทัพอากาศ 2561

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,