สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ 4 อัตรา 19 มิ.ย.-10 ก.ค. 2557 สอบบรรจุข้าราชการ 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ 4 อัตรา 19 มิ.ย.-10 ก.ค. 2557

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13/06/2557 วันนี้นำข่าวดีเกี่ยวกับ สอบบรรจุข้าราชการ 2557 มาฝากกันเช่นเคยคะ เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 มิ.ย. – 10 ก.ค. 2557 ท่านใดที่สนใจรายละเอียด อยากได้ข้อใูล สอบบรรจุข้าราชการ 2557 เพิ่มเติม รีบเข้ามาอัพเดตได้ที่นี่นะคะสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ 4 อัตรา 19 มิ.ย.-10 ก.ค. 2557 สอบบรรจุข้าราชการ 2557

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 มิ.ย. – 10 ก.ค. 2557

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 มิ.ย. – 10 ก.ค. 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 15000 บาท

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

4 อัตรา

ระดับการศึกษาที่พึงมี
วุฒิปริญญาตรี เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ. และ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติ งานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน การวางแผน การประสานงานและการบริการตามโครงการยุทธศาสตร์ประเทศ โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
กำหนดแผนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และประสานงานเพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตามยุทธศาสตร์ ประเทศให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้ ดังนี้
(1) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยพัฒนาระบบปรับปรุงพันธุ์อ้อยและการขยายพันธุ์อ้อย พันธุ์ดีให้เหมาะสมกับพื้นที่และต้านทานต่อโรคและแมลง
(2) ร่วมดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและคัดเลือกพันธุ์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(3) ร่วมส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อย
(4) ร่วมดำเนินการควบคุมและติดตามการดำเนินการในภาพรวมของการพัฒนา ปรับปรุง และขยายพันธุ์อ้อยพันธุ์ดีให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการแผนตามโครงการพัฒนา อุตสาหกรรมอาหารตามยุทธศาสตร์ประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ ร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลทางด้านอ้อยแก่ชาวไร่อ้อยและผู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ด้านอ้อย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ)

1. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์อ้อย
– ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบและขยายพันธุ์อ้อย
– ความรู้เกี่ยวกับโรคและแมลงศัตรูอ้อย และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
– ความรู้ด้านปฐพีวิทยา
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527
2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ 4 อัตรา 19 มิ.ย.-10 ก.ค. 2557 สอบบรรจุข้าราชการ 2557

Tags: , , , , , , , , , , , ,