กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 24-30 พ.ค. 2559 สอบบรรจุข้าราชการ 2559 ข้าราชการ 59
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 24-30 พ.ค. 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19/05/2559 แจ้งข่าว สอบบรรจุข้าราชการ 2559 คะ เนื่องจาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2559 สนใจอ่านรายละเอียด ข้าราชการ 59 ของอีกหลายๆ หน่วยงาน สามารถเข้ามาอ่านเพิ่มเติมได้แล้วที่นี่ ไม่อยากให้เสียโอกาสไปนะคะ ไปดูข่าว ข้าราชการ 59 กันเลยดีกว่าคะ ทุกๆ ท่าน

 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 24-30 พ.ค. 2559 สอบบรรจุข้าราชการ 2559 ข้าราชการ 59

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2559

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักทรัพยากรบุคคล

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการ และบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
(1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
(2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร และการถ่ายทอดความรู้การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบาย หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษา และการฝึกอบรม
(4) ศึกษา รวมรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่ง และการวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
(5) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
(6) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัยการรักษาวินัยและจรรยา
(7) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
(8) ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 24-30 พ.ค. 2559 สอบบรรจุข้าราชการ 2559 ข้าราชการ 59

Tags: , , , , , , , , , , , , ,