กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา 8 – 17 ส.ค. 2560 กรมพลศึกษา สมัครสอบ 2560 สอบบรรจุข้าราชการ 60




( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา 8 – 17 ส.ค. 2560

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 31/07/2560 มีข่าว สอบบรรจุข้าราชการ 60 มาแจ้งให้ทราบกันอีกแล้วหละคะ เนื่องจาก กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 – 17 สิงหาคม 2560 สนใจอ่านรายละเอียด กรมพลศึกษา สมัครสอบ 2560 เพิ่มเติมได้แล้วที่นี่ ข่าว สอบบรรจุข้าราชการ 60 ดีๆ มีมาอัพเดตทุกวันคะ

570600000075

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา 8 – 17 ส.ค. 2560 กรมพลศึกษา สมัครสอบ 2560 สอบบรรจุข้าราชการ 60

กรมพลศึกษา
เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 – 17 สิงหาคม 2560

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 – 17 สิงหาคม 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พยาบาลวิชาชีพ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร
จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 15000 – 16500 บาท

รายละเอียดวุฒิที่เปิดรับ
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาล แก่ผู้ใช้บริการเพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาดูแลผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
(1) สอน แนะนำ ให้คำปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
(2) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา 8 – 17 ส.ค. 2560 กรมพลศึกษา สมัครสอบ 2560 สอบบรรจุข้าราชการ 60

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,