กองพลทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการนายทหารประทวนอัตราสิบเอก 5 อัตรา 21-22 พ.ย. 2556 สอบสิบเอก 2557 สมัครสอบ ทบ 57
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กองพลทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการอัตราสิบเอก 5 อัตรา 21-22 พ.ย. 2556

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12/11/2556 มาแล้วคะ ข่าว สอบสิบเอก 2557 เนื่องจาก กองพลทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน (เพศชาย) และสิบตรีกองประจำการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตราสิบเอก ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. – 22 พ.ย. 2556 หากท่านสนใจอยากเพิ่มเติมรายละเอียด สมัครสอบ ทบ 57 วันนี้ เราสรรหาข้อมูลดีๆ มาฝากท่านเรียบร้อยแล้ว ไปดูกันเลยคะ

กองพลทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการนายทหารประทวนอัตราสิบเอก 5 อัตรา 21-22 พ.ย. 2556 สอบสิบเอก 2557 สมัครสอบ ทบ 57

กองพลทหารปืนใหญ่
เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นายทหารประทวน อัตราสิบเอก จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. – 22 พ.ย. 2556

กองพลทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน (เพศชาย) และสิบตรีกองประจำการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตราสิบเอก ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. – 22 พ.ย. 2556

ตำแหน่งที่้เปิดรับสมัคร

– พลขับรถ (ชกท.640)
– เสมียน (ชกท.710)
– เสมียนธุรการกองร้อย (ชกท.710)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

– พลขับรถ (ชกท.640) จำนวน 3 อัตรา
– เสมียน (ชกท.710) จำนวน 1 อัตรา
– เสมียนธุรการกองร้อย (ชกท.710) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป

– เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 – 5
– บิดาและมารดาของผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มิใช่จากการแปลงสัญชาติ
– มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
– เป็นผู้เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
– ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497
– ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
– ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษาของศาล
– ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรือต้องโทษในคดีอาญาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาททุกประเภท หากตรวจสอบพบภายหลัง หน่วยจะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุภายหลังได้
– ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยหรือเคยต้องโทษจาคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หากตรวจสอบพบภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลเป็นเท็จต่อทางราชการ ทบ. จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิก เพิกถอนหรือระงับการบรรจุภายหลังได้

คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640)
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
– อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
– สามารถขับรถยนต์ทหารได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้ด้านการซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
– มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710)

– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
– สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่ต่ำกว่านาทีละ 30 คำ
– มีความรู้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

ตำแหน่ง เสมียนธุรการกองร้อย (ชกท.710) ที่จัดหาจากสิบตรีกองประจำการ

– เป็นสิบตรีกองประจำการ สังกัด พล.ป. และ นขต.พล.ป. ที่จะปลดพ้นจากกองประจำการใน พ.ย.56 และ พ.ค.57
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
– สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่ต่ำกว่านาทีละ 30 คำ
– มีความรู้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

หลักฐานการรับสมัคร

– รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
– บัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) หรือคำสั่งสิบตรีกองประจำการสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตรีกองประจำการ
– ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
– ใบมรณบัตรของบิดาและมารดา (กรณีถึงแก่กรรม)
– ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ
– ใบสำคัญความเห็นของแพทย์ทหาร (ทบ.466 – 620) จากแพทย์ทหารประจำการ พร้อมแนบผลการตรวจเลือดหาภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคเอดส์ (ผลการตรวจไม่เกิน 6 เดือน)
– ใบสำคัญทางทหารสำหรับ ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ ใช้ สด 8 หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชาจากหน่วยครั้งสุดท้าย (ระดับ ผบ.พัน.ขึ้นไป) และประวัติทหารบก (ทบ.100 – 075) และผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร จากหน่วยรักษาดินแดน ใช้ สด 8 หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะการฝึกวิชาทหาร
– คำสั่งแต่งตั้งยศทหาร (เฉพาะผู้ที่เคยได้รับการแต่งตั้งยศ)
– หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น
– เอกสารตามข้อ 4.2 – 4.9 ให้ถ่ายเอกสารอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมนำตัวจริงมาแสดงในวันรับสมัครด้วย
– การรับสมัครจะรับเฉพาะผู้ที่มีหลักฐานครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น

คะแนนเพิ่มแก่ผู้ที่สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน ทบ. ดังนี้

1 เป็นบุตรทหาร ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด ทบ. ซึ่งประสบอันตรายทุพพลภาพในขณะปฏิบัติหน้าที่ ฯ เพิ่มให้ 10 ใน 100 คะแนน
2 ผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร เพิ่มคะแนนให้ตามชั้นสูงสุด ดังนี้
– ชั้นปีที่ 5 เพิ่มให้ 5 ใน 100 คะแนน
– ชั้นปีที่ 4 เพิ่มให้ 4 ใน 100 คะแนน
– ชั้นปีที่ 3 เพิ่มให้ 3 ใน 100 คะแนน
3 เป็นบุตรของทหาร ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด ทบ. ที่ยังรับราชการหรือเคยรับราชการใน ทบ. มาก่อน เว้นกรณีผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่ ให้นาหลักฐานของ บิดา – มารดา ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิตามหลักเกณฑ์ ฯ ต่อไป
4 ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการกองประจำการมาแล้ว เพิ่มให้ 5 ใน 100 คะแนน
5 ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สังกัด ที่ยังปฏิบัติงานใน ทบ. และมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน ทบ. ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (เว้นเป็นผู้ที่ถูกปลด เนื่องจากมีความผิดบกพร่อง) เพิ่มให้ 5 ใน 100 คะแนน (ใช้หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา)
รายวิชาที่ใช้ในการสอบ

ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640)

1. ภาควิชาการ
– กฎระเบียบการจราจรทางบก จำนวน 10 คะแนน
– ความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น จำนวน 10 คะแนน
– วิชา คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 คะแนน
– วิชา ภาษาอังกฤษ จำนวน 10 คะแนน
2. ภาคปฏิบัติ
– การนารถเข้าจอดในที่จากัด จำนวน 10 คะแนน
– การขับรถตามช่องทางบังคับ จำนวน 10 คะแนน
– การขับรถตามเส้นทางตามกฎจราจร จำนวน 10 คะแนน
– การปรนนิบัติบารุงยานยนต์ จำนวน 10 คะแนน
3. สัมภาษณ์ จำนวน 20 คะแนน

ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) , เสมียนธุรการกองร้อย (ชกท.710)

1 ภาควิชาการ
– ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555 จำนวน 30 คะแนน
– วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 คะแนน
– วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 10 คะแนน
2 ภาคปฏิบัติ
– พิมพ์ดีดภาษาไทย จำนวน 30 คะแนน
3 สัมภาษณ์ จำนวน 20 คะแนน

กำหนดการการเปิดรับสมัคร

1 เปิดรับสมัคร ในวันพฤหัสบดีที่ 21 และวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 0900 – 1600 ที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม ตำบลท่าแค อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
2 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและรับฟังคาชี้แจงในการสอบ ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 1000 ที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม ตำบลท่าแค อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
3 สอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 12 และวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 0900 – 1600 ณ กองบัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
4 ประกาศผลการสอบคัดเลือกที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม ตำบลท่าแค อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ดังนี้
– ประกาศผลสอบตำแหน่ง พลขับรถรอบแรก ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 เพื่อไปสอบรอบสองที่ รร.ขส.ขส.ทบ. ต่อไป
– ประกาศผลสอบตำแหน่ง เสมียนและเสมียนธุรการกองร้อย ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการต่อไป
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 29 พ.ย. 2556
6. สอบวันที่ 12-13 ธ.ค. 2556
7. ประกาศผลสอบ วันที่ 20 ธ.ค. 2556

ระเบียบการเข้าสอบ

1 การแต่งกาย ชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นและให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อคณะกรรมการควบคุมการทดสอบในวันทดสอบด้วย
2 ห้ามนำตาราและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องทดสอบ

วิธีการสมัครงานข้าราชการกองพลทหารปืนใหญ่

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ฝ่ายกำลังพล โทร. 0-3678-6372–3 ต่อ 35010-2

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,