สารพันปัญหา? เปิดสอบกรมชลประทาน 868 อัตรา 2-20 กพ 2558 สมัครสอบกรมชลประทาน ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สารพันปัญหา? เปิดสอบกรมชลประทาน 868 อัตรา 2-20 กพ 2558 สมัครสอบกรมชลประทาน ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สมัครสอบกรมชลประทาน ปี 2558

สมัครสอบกรมชลประทาน ปี 2558

หลังจากที่ทางเว็บไซต์ได้อัพเดทข่าวการรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ รวมจำนวน 868 อัตรา ของกรมชลประทาน ไปแล้ว และได้มีผู้สนใจติดตามข่าวสารเป็นจำนวนมาก วันนี้จึงได้รวบรวมสารพันปัญหาต่างๆ ในการสมัครสอบกรมชลประทาน โดยรวบรวมจากเว็บไซต์รับสมัครสอบของกรมชลประทาน http://job.rid.go.th หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังจะสมัครสอบกรมชลประทานในปี 2558 คะ….

1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
กรมชลประทาน กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมชลประทาน สามเสน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์: (0) 2241-7555 โทรสาร: (0) 2241-7555
ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ภายในวันและเวลาราชการ

2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1

3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำ ตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร

4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

5. คำถาม : ผู้สมัครสอบจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่เท่าไหร่
คำตอบ : ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

6. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 กุมภาพันธ์ 2558 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

7. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 23 กุมภาพันธ์ 2558 ภายในเวลาทำการ ผู้สมัครนำเอกสาร “ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment” ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

8. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 200 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

9. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ทางเว็บไซต์ http://job.rid.go.th

10. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ทางเว็บไซต์ http://rid.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคล http://job.rid.go.th

11. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ :ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน สามเสน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: (0) 2241-7555 โทรสาร: (0) 2241-7555

12. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครส่งใบสมัครในระบบแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระค่าสมัคร และประสงค์จะแก้ไข ตำแหน่ง หรือ สำนัก/สถานที่ปฏิบัติงาน จะต้องทำอย่างไร”
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร.0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

13. คำถาม : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ในข้อ 2 คืออะไร
คำตอบ : 1. ทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี คือ มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองการปฏิบัติงาน
2. ได้รับใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกำหนด คือ ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 2 ขึ้นไป ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดไว้.

14. คำถาม : อายุของผู้ที่สามารถสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปคือเท่าไหร่
คำตอบ : ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี

15. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร.0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

อ่านประกาศฉบับเต็ม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน 2558 >>>>
แนวข้อสอบกรมชลประทาน ชุดที่ 1 Click!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทาน ชุดที่ 2 Click!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทาน ชุดที่ 3 Click!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทาน ชุดที่ 4 Click!!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights