สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เงินเดือน 15,000-16,500 บาท บัดนี้ถึง 14 พค 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เงินเดือน 15,000-16,500 บาท บัดนี้ถึง 14 พฤศภาคม พ.ศ. 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ขยายกําหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ และจะประกาศรายชื่อ ผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น
เนื่องจากขณะนี้มีวิกฤตการณ์กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทําให้มีผู้สมัครจํานวนน้อย ดังนั้น เพื่อให้การสมัครสอบแข่งขันในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นไปอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงขยายกําหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันฯ ต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผ่านทางเว็บไซต์ www.krisdika.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ” หรือ https://krisdika.thaijobjob.com แล้วนําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชําระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย หรือชําระผ่าน KTB Netbank ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ภายในเวลา ๒๒.00 นาฬิกา โดยจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ www.krisdika.go.th หรือ https://krisdika.thaijobjob.com หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” สําหรับวันที่ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตําแหน่ง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1 ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ 10200
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ขยายกำหนดเวลารับสมัคร)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (1) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
(2) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
(3) หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย
การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
พ.ศ. 2562
(4) หลักการจำแนกงบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ
(5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
(6) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี
และการวิเคราะห์งบการเงิน
ทักษะ/สมรรถนะ : –
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , ,