สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 15 ตค – 5 พค 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 15 ตค – 5 พค 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
– ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน ๑๕,000 – ๑๖,๕๐๐ บาท จํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก จํานวน ๒ อัตรา
– ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน ๑๕,000 – ๑๖,๕๐๐ บาท จํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง
– ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,