สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวม 7 อัตรา บัดนี้ถึง 24 กรกฎาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวม 7 อัตรา บัดนี้ถึง 24 กรกฎาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๖ อําเภอ ๑ ทุน
ที่สําเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะดําเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๙ อําเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการในสํานักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๙ อําเภอ ๑ ทุน ที่สําเร็จ การศึกษาแล้วเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

๒. อัตราเงินเดือน จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

๔. การรับสมัครคัดเลือก
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ อนึ่งวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จะปิดรับสมัครคัดเลือกเวลา ๒๔.๐๐ น. และผู้สมัครคัดเลือกต้องไปชําระ ค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการคัดเลือกภายในเวลาที่กําหนดในข้อ ๔.๒ โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถ ติดต่อสอบถามขั้นตอนและรายละเอียดในการรับสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๒๒๒๔
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกทางอินเตอร์เน็ตมีขั้นตอน ดังนี้
(๑) เข้าไปที่เว็บไซด์ www.nesdb.go.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน หรือ https://nesdb.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๙ อําเภอ ๑ ทุน ที่สําเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๒) กรอกใบสมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตาม ขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะออกแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาเตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ
(๓) ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A ๔ หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครเข้ารับ การคัดเลือกสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๔.๒ นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินได้เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก เรียบร้อยแล้ว
๔.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก จํานวน 500 บาท และค่าธรรมเนียม ธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๒๓๐ บาท
ทั้งนี้การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร เรียบร้อยแล้วและเมื่อสมัครและชําระเงินค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการคัดเลือกแล้ว จะไม่คืนเงิน ค่าธรรมเนียมในการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๔.๔ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว จะได้รับ เลขประจําตัวโดยจะกําหนดเลขประจําตัว ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการ คัดเลือก ซึ่งผู้สมัครสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจําตัวสอบได้ที่เว็บไซด์ https://nesdb.thaijobjob.com ในหัวข้อพิมพ์ใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๔.๕ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตต้องติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัคร และต้องนําใบ สมัครที่มีการระบุเลขประจําตัว ซึ่งติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อมาแสดงในวันเข้ารับการคัดเลือก พร้อมทั้งบัตร ประจําตัวประชาชนฉบับจริง ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ – สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , ,