สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 12 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 12 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด้วยสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะดําเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๐๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการดังรายละเอียด
ต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๒. อัตราเงินเดือน จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ อนึ่งวันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ จะปิดรับสมัครสอบเวลา ๒๔.๐๐ น. และผู้สมัครสอบต้องไปชําระค่าธรรมเนียมในการสอบ ภายในเวลาที่กําหนดในข้อ ๔.๒
การรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตมีขั้นตอน ดังนี้
(๑) เข้าไปที่เว็บไซต์ www.nesdc.go.th หัวข้อประกาศรับสมัครงาน หรือ http://nesdc.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๒) กรอกใบสมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตาม ขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะออกแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ
(๓) ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบ สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , ,