สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครนักวิชาการพัสดุ นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 26 มค – 1 กพ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครนักวิชาการพัสดุ นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 26 มค – 1 กพ 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561
ล่าสุด! สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตําแหน่งที่ ๑ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตําแหน่งที่ ๒ ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตําแหน่งที่ ๓ ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ http://secretary.mots.go.th หรือ https://mots.job.thai.com ในหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” สำหรับผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ..

ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และระยะเวลาการจ้าง
ตําแหน่งที่ ๑ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตําแหน่งที่ ๒ ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ตําแหน่งที่ ๓ ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ – ๓

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ http://secretary.mots.go.th หรือ https://mots.job.thai.com ในหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,