สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับสมัครงาน รวม 4 อัตรา 3-24 มิถุนายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับสมัครงาน รวม 4 อัตรา 3-24 มิถุนายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะดําเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
หน่วยที่ ๑ ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง
หน่วยที่ ๒ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๓ ตําแหน่ง
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือ ที่ ก.พ. จะกําหนด

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) ให้ผู้สมัครสอบเปิดเว็บไซต์ การรับสมัครสอบแข่งขัน http://job.mdes.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหาก ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทําการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,